Veien videre, del 3/3

Selv om vi nå har fått kontroll på økonomien i Halden og kommer ut av Robek fire år før tiden, så har vi mange utfordringer fremover. Og jeg skal i denne siste delen av «trilogien» ta for meg de største: sentrumsutvikling, skole og deltakelse i arbeidslivet.

Et levende sentrum er noe alle byer ønsker seg, men utfordringene med å få det til vil mest sannsynlig bli mer utfordrende i fremtiden.

For måten vi handler på vil i stadig sterkere grad bidra til at bysentra generelt vil endre seg. Jeg vil derfor poengtere at jeg ser netthandel som en mye større trussel for Halden enn det svenskehandelen har vært og er. For i butikkene på svensk side arbeider det tross alt mange haldensere.

Når vi handler på nett bør vi derfor være bevisste på at det er med på å skape et mindre butikk-tilbud i bysentraene enn det vi har vært vane med. Vi  kan godt si at det er innbyggerne selv som bestemmer det fremtidige tilbudet med sitt handlemønster.

En annen effekt av denne utviklingen vil vi merke sysselsettingsmessig, og dermed også økonomisk i kommunen, da varehandelen tradisjonelt har hatt mange ansatte uten høyere utdanning.

For å motvirke denne trenden, som vi også ser internasjonalt, må vi skape mer aktivitet i sentrum og legge forholdene til rette for at flest mulig kan bo der. Noe som også vil gi grobunn ikke minst for servicenæringen i byen.

Fortetting av bysentraene er ikke bare viktig for vår egen del, det er også nasjonale føringer om fortetting og dermed en mindre bilavhengig fremtid. Ja, dette er også noen av de kriteriene og målene vi ser bak den store Intercity-satsingen.

I Halden er derfor «områdeløft nord» et viktig ledd i å gjøre sentrum mer attraktivt og skape mer liv, noe som igjen vil gjøre at etterspørselen etter leiligheter i sentrum vil øke.

Og på dette området må jeg innrømme at Halden har mange utfordringer. For vi skal konkurrere med mange store folkerike og godt bemidlede byer om arbeidsplasser, bedriftsetableringer og tilflyttere.

Når vi ser hva som skjer langs Glomma i Sarpsborg, Fredrikstad, i Askim og ikke minst i Moss, hvor en ny bydel vokser frem og det bygges nye moderne leiligheter for 10-12 mrd. kroner på det gamle Peterson-området, alle innen gang- og sykkelavstand fra den nye jernbanestasjonen i sentrum, ja, så er det enkelt å se at Halden har en stor utfordring da vi har svært få tilsvarende boliger å tilby.

Og det er kanskje dette som gjenspeiler noe av det faktum at Halden, en by på over 31000 innbyggere, bare økte med 9 personer i siste kvartal i fjor.

Om 20 år er det dobbelt så mange i Halden på over 80 år som i dag. Ja, det er denne aldersgruppen som iflg prognosene vil øke desidert mest. Og vi har utfordringer allerede idag med å få tak i nok utdannede sykepleiere til Halden.

Derfor er det usedvanlig viktig at Halden er attraktiv som by, med et levende og pulserende sentrum som kan tiltrekke seg en stadig mer urban befolkning. Ellers er veien, med så lav befolkningsvekst, meget kort til at innbyggerveksten blir negativ.

Selv om trenden innenfor Haldenskolen er svakt stigende har vi fortsatt for dårlige resultater i Haldenskolen, spesielt sammenlignet med kommuner på utsiden av Østfold.

Resultatene må bedres i årene som kommer, for utdanning vil i fremtiden bli viktigere for å få seg en jobb enn noen gang før i historien.

Selv om mye godt arbeid gjøres, henger våre utfordringer sammen.

Satsningsområdene må derfor fremover, i tillegg til sentrumsutvikling, være utdanning og å få flere til å delta i arbeidslivet. For Halden har, selv om vi har lavest arbeidsledighet i Østfold, blant landets laveste arbeidsdeltakelse. Noe som også gjenspeiler seg i en skatteinngang fra egne innbyggere på under 80% av snittet for norske kommuner. Den er heldigvis økende, men fortsatt blant landets laveste.

Regjeringens perspektivmelding viser at det vil bli mindre overføringer fra Staten i fremtiden. Bl a er det mindre oljeaktivitet som sørger for det. Derfor er innovasjon i Halden kommune veldig viktig, slik at vi kan drifte kommunen rimeligere i fremtiden ved hjelp av ny teknologi. Ellers vil ikke pengene strekke til.

Så for å lykkes med å skape en sunn kommune fremover er de viktigste grepene at vi klarer å skape et mer levende sentrum, få bedre skoleresultater og høyere arbeidsdeltakelse slik at folkehelseprofilen forbedres.

Det er de målene vi jobber mot, og det meste vi vedtar politisk er ledd i å lykkes med å skape et mest mulig attraktivt Halden.

For Halden skal synes og skinne også i fremtiden.

Thor Edquist

Ordfører (H)

Veien Videre del I

Veien Videre del II

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer