Fortsatt stramt for skolesektoren

Torsdag ettermiddag la Rådmannen frem sitt budsjettforslag for Halden kommune i 2017. Skolesektoren i Halden går enda et stramt år i møte.
Foto: Kjetil Aabø

Det er ingen tvil om at skolene allerede merker budsjettåret 2016 sine trange kår godt med innkjøpsstopp flere steder, færre muligheter til å sette inn vikarer og slitt utstyr og materiell.

I budsjettet skriver Rådmannen at innsparingstiltakene i grunnskolesektoren i all hovedsak er relatert til reduksjon i fast årsverk og økt refusjon for gjesteelever.
– Det er lite rom for å avsette friske midler til læremidler eller videreutdanning for lærere.

I investeringsbudsjettet er det satt av 1,5 millioner kroner til «Digitale verktøy i barnehage/grunnskole».
– Innkjøp og oppgradering av digitale verktøy (digitale tavler og elektroniske læremidler) i barnehage og grunnskole. I tillegg er det ønskelig å gå til innjøp av programvare og integrasjoner for effektivisering av arbeidsflyt for merkantile i skolene og lønningsavdelingen samt kjøp av programvare og integrasjon for behandling av IOP, står det beskrevet i forslaget.

Alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk skal ha fordypning i disse fagene. Stortinget har gitt kommunene frist til 2025 med å gjennomføre dette. Slik det nå ser ut er det ikke rom for at Halden kommune avsetter midler til videreutdanning av lærere.
I tillegg mister Risum og Strupe 9 lærerstillinger fra våren 2017.

Halden kommune har et tilbud, Skole- og miljøsenteret, som er en skolearena for elever i ungdomsskolen som trenger et annet tilbud enn den ordinære skolehverdagen. Det er 4-6 elever som benytter seg av dette tilbudet daglig.
Rådmannen vil vurdere å bruke ambulerende team som kan reise til den skolen eleven er på fremfor en alternativ opplærings-arena som i dag.

Prestebakke skole er spesielt nevnt i budsjettet. Det er lagt opp til en innsparing på omtrent 500 000 kroner ved at skolen blir fådelt.
– I Opplæringsloven § 8-2 står det: «Elevene lærer av hverandre gjennom interaksjon i klassen, den såkalte medeleveffekten». For å ivareta dette vil det ved små skoler være hensiktsmessig å slå klasser/ trinn sammen. Ikke som et innsparingstiltak, men for å gi elevene et bedre tilbud. Gjennom å organisere skolen som fådelt skole, vil elevene gis et større læringsutbytte, dersom undervisningsplanene er laget etter denne modellen. Dette er en modell som er anbefalt av fagmiljø i skolen og vil gi mulighet for en fast organisering av skolehverdagen, står det i budsjettforslaget.

I skolesektoren skal det i 2017 gjøres en generell innsparing på omtrent 2,5 millioner kroner.
Samtidig som det ikke tilføres ekstra midler til læremidler eller videreutdanning forventer Rådmannen at alle skoler bedrer sine resultater med 6 % innenfor de nasjonale prøvene med lesing og regning.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer