Ytring: Os-prosjektet og økonomi

Halden Arbeiderparti har programfestet ny skole i sentrum, dette er det neste store prosjektet etter at Idd skole nå endelig er i ferd med å ta form.
La meg være tydelig i starten, vi er ikke klare for å sette spaden i jorda hverken for ny skole i sentrum, idrettshall i sentrum eller svømmehall i dag – men vi er klar for å planlegge.

Vi står nå i den unike situasjonen at det er tre store prosjekter som ligger på tegneblokka, både sentrumsskole, en idrettshall og en svømmehall. Dette er tre separate prosjekter, hvor hvert prosjekt må finne sin egen finansiering – og de må prosjekteres hver for seg.

Likevel er det av avgjørende betydning å se disse tre prosjektene sammen, hvordan kan disse prosjektene samspille – hvilke synergier kan man finne?
Det er en rekke fellesnevnere her, både i forhold til barn og unge, folkehelse – det store grønne skiftet, en bærekraftig sentrumsutvikling – og symboltungt løft for et Halden som satser offensivt inn i fremtiden.

De innledende kalkylene for svømmehallen peker i retning av at prosjektet vil kunne bidra til å redusere de løpende driftskostnadene for kommunen. En ny sentrumsskole som erstatter Os og Rødsberg, vil også kunne bidra til å redusere driftskostnadene – og en idrettshall hvor idretten og fylkeskommunen tar deler av regningen karakteriseres av flere som en gavepakke. I tillegg kommer det åpenbare som bedre inneklima, universell utforming og tilgjengelighet for alle.
Et slikt prosjekt vil være et stort løft for Halden – og det vil kreve god planlegging og en tett samhandling mellom prosjektorganisasjonene. Det vil nok ikke bli tatt et eneste spadetak på Os hverken i 2016 eller 2017, bare planlegging, regulering og prosjektering er noe som vil ta tid.
Om vi ønsker at Halden skal være attraktivt for nyetablerere, må vi våge å satse på noen symbolbygg. Jeg er ikke i tvil om at skole er en svært viktig faktor, når barnefamilier og nyetablerere vurderer hvor de skal bosette seg.

Fra vår side har vi også foreslått at det bør vurderes hvilke andre funksjoner som kan integreres i et slikt prosjekt. Kan biblioteket spille en rolle her, og hvilken rolle kan familiens hus ha i et slikt stort prosjekt? Hvordan kan frivilligheten organiseres inn som en bidragsyter, og kan man også se for seg en fritidsklubb her?
Kan man se for seg at idretten etablerer en ordning med både barnehage og SFO som kan benytte idrettsanleggene på dagtid? På denne måten er det mulig å finne elementer som både gir prosjektet merverdi, men også bidrar til å redusere kommunens løpende driftskostnader. Dette er et av de tiltakene vi tidligere har kalt ”strukturelle grep” – og vi har snakket om Sentrum oppvekstsenter.

Kort sagt, dette kan være en unik mulighet for Halden – men da må vi også tørre å tenke de store tankene, vi må tørre å ta valg – og vi må stå for valgene våre i tiden fremover, uavhengig av skiftende politisk flertall.

Dette er en debatt som går innad i Arbeiderpartiet, men jeg vil gjerne invitere hele Haldensamfunnet med i en debatt om hvordan vi ønsker å bruke dette området i fremtiden. Ønsker vi skole, idrettshall og svømmehall i området rundt Os, og hvordan kan vi bruke dette som en motor i byutviklingen fremover?

Jeg har ikke alle svarene, men jeg synes dette er så spennende at jeg gjerne skulle ha fått det utredet nærmere. Så er jeg helt sikker på at om vi skal lykkes med å realisere slike store prosjekter, må dette være noe byen står samlet om.

For, det er bare om vi løfter i flokk – at vi kan klare å realisere et så stort prosjekt på en god måte.

Arve Sigmundstad
Gruppeleder
Halden Arbeiderparti

 

 

 

 

 

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer