Verneforslag for Svantjern og Vestfjella

Fylkesmannen i Østfold har sendt på høring forslag om opprettelse av ett nytt skogreservat og en utvidelse av et eksisterende reservat. Begge sakene skjer innenfor ordningen frivillig vern av skog. Begge områdene ligger i Halden kommune. Høringsfrist for lokale høringsinstanser er 5.juli 2017 og for sentrale instanser er fristen 15.juli 2017.
Tekst: Fylkesmannen i Østfold / Foto: Tommy Solberg 

Regjeringen legger til grunn at frivillig skogvern er en viktig strategi i arbeidet med vern av norsk natur. I Østfold er en rekke naturreservater i skog opprettet ved frivillig vern. Reservater vedtas av Kongen i statsråd. Ved frivillig vern avklares avgrensning, vernebestemmelser og erstatningsbeløp med grunneier før vernevedtak.

Områdene som nå høres er barskog med dominans av furu, men også granskog, myrer og tjern inngår. Bevaring av et representativt utvalg av de forskjellige naturtyper med sitt biologisk mangfold er sentrale vernemotiv. Det er forekomster av sjeldne og sårbare arter og naturtyper i områdene.

Svantjern har et totalareal på 1477 dekar. Utvidelsen av Vestfjella naturreservat utgjør 3519 dekar og vil etter den foreslåtte utvidelsen utgjøre totalt 13201 dekar.

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Generelt er verneformålet at skogen skal sikres fri utvikling uten hogst eller fjerning av døende og døde trær. Allmenn, tradisjonell ferdsel kan fortsette som før, herunder jakt og fiske. Stier/løyper kan fortsatt vedlikeholdes. Reglene som vil gjelde fremgår i verneforskriften (vernebestemmelsene) for det enkelte område og vernekartet viser avgrensningen.

Uttalelser kan sendes innen høringsfristen til Fylkesmannen i Østfold, postboks 325, 1502 Moss eller e-post til fmospostmottak@fylkesmannen.no.

Alle dokumentene finnes her.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer