Positivt årsresultat fra Halden kommune

For tredje år på rad legger Halden kommune fram et positivt årsresultat. Systematisk arbeid legger nå et viktig grunnlag for årene som kommer.

For å sikre en sunn kommuneøkonomi anbefaler Fylkesmannen at netto driftsresultat bør utgjøre om lag to prosent årlig. Med et netto driftsresultat som utgjør 4,47 prosent av driftsinntektene oppnår Halden kommune dette målet med god margin i 2016.

Økonomisk balanse
Halden kommunes foreløpige resultat for 2016 viser et regnskapsmessig overskudd på 53,5 millioner kroner.

Overskuddet kommer etter å ha betalt ned 20 millioner kroner i 2016 på tidligere års akkumulert merforbruk. Med det følges avtalen om inndekning av underskudd som kommunen har med kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ved utgangen av 2016 gjenstår det 250 millioner kroner å dekke inn frem mot 2022.

– Økonomisk balanse med fortsatt gode tjenester har vært et av mine viktigste mål de siste årene. Overskuddet og erfaringen fra det systematiske arbeidet de siste årene danner et viktig grunnlag for 2017 og årene fremover, sier rådmann Roar Vevelstad.

Skatt, renter og hardt arbeid
Det er flere årsaker til at Halden kommune kan legge frem et regnskap med overskudd i 2016.

– Hovedårsaken er en høyere skatteinngang enn det som ble lagt til grunn for den statlige finansieringen av kommunesektoren i 2016, men også lavere renteutgifter har bidratt til det gode resultatet, sier Vevelstad.

Samlet sett viser tjenestene et mindreforbruk på 10,6 millioner kroner målt mot vedtatt budsjett.

– Kontinuerlig fokus på styring, kontroll og kostnadsreduksjoner i tjenesteområdene, har bidratt til at vedtatte rammer er holdt også i 2016. Det har blitt lagt ned en betydelig innsats blant kommunens ansatte for å oppnå dette resultatet, sier rådmann Roar Vevelstad.

Økte driftsinntekter
Driftsinntektene økte med 125 millioner kroner fra 2015 til 2016, noe som tilsvarer en økning på 5,8 prosent. Hovedårsaken er økninger i skatt og rammetilskudd som alene utgjør 87,2 millioner kroner. Skatteinntektene til Halden kommune økte med rekordhøye 11,5 prosent fra 2015 – 2016. Dette har gitt 26 millioner kroner mer enn budsjettert.

Kommunens driftsutgifter økte med 87,5 millioner kroner fra 2015 til 2016. Det tilsvarer en økning på 4,1 prosent. Lønn og sosiale utgifter økte med 48,8 millioner kroner som tilsvarer 3,8 prosent. Utover forventet lønnsvekst består økningen også av økt total pensjonskostnad.

Driftsinntektene har dermed økt betydelig mer enn driftsutgiftene også i 2016.

Netto finansutgifter er noe lavere i 2016 enn det var i 2015. Hovedårsaken er lavt rentenivå og lavere bruk av trekkrettigheten.

Investert i eiendom, vann og avløp
Investeringsregnskapet viser at kommunen investerte 296,2 millioner kroner i anleggsmidler i 2016. Det er i hovedsak knyttet til vann og avløp. Nytt avløpsrenseanlegg utgjør 118 millioner kroner alene. En annen stor investeringspost er Halden kommunes tilbakekjøp av bygg fra Halden kommunale pensjonskasse. Dette utgjør 54,7 millioner kroner i 2016.

Selv om gjelden har økt så har driftsinntektene økt mer. Det gir en positiv utvikling på gjeldsgraden som er redusert fra 96,3 prosent i 2015 til 96,2 prosent i 2016.

Halden kommune har ikke ubrukte lånemidler knyttet til investeringer ved utgangen av 2016.

Anstrengt likviditet
Likviditeten er bedret med om lag 87 millioner kroner fra 2015 til 2016. Gjennomsnittlig bruk av trekkrettighet i 2015 var 163,6 millioner kroner. I 2016 ble den redusert til 76,9 millioner kroner.

I all den tid trekkrettighet fortsatt er nødvendig å benytte anses likviditeten å være anstrengt.

Stramt budsjett
Budsjettet for 2017 er stramt og har i seg krav til reelle og vesentlige driftsreduksjoner. Driftsnivået skal også ytterligere ned de neste årene. Ved at årets resultat kan avsettes til fond styrker det forutsetningene for å lykkes med å få Halden kommune av ROBEK-listen.

– Det er også avgjørende at Halden kommune fortsetter den pågående omstillingen og utviklingen for å være bedre rustet til å møte framtidige utfordringer med blant annet innovative løsninger som bidrar til gode og effektive tjenester, sier rådmann Roar Vevelstad.

Pressemelding fra Halden kommune.

Kommentarer

kommentarer