Millioner i støtte til Haldenkanalen

Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg.
Foto: Nina Røsnæs

15 anlegg får støtte gjennom en fast post i statsbudsjettet til istandsetting, forvalting, drift og vedlikehold.

– Med bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminne ønsker vi å bevare utvalgte historiske anlegg for framtida. Målet er at alle de 15 anleggene i bevaringsprogrammet skal ha et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020. Årets fordeling  er gjort med tanke på å nå dette målet, sier riksantikvar Jørn Holme.

I 2017 blir istandsettinga av Atlungstad Brenneri ferdigstilt, mens istandsettinga av Bredalsholmen verft, Rjukanbanen, Haldenkanalen og Odda smelteverk videreføres.

I tillegg til de 15 utvalgte anleggene gir Riksantikvaren faglig og økonomisk stønad til andre anlegg som dokumenterer norsk teknisk og industriell historie.

Riksantikvaren måtte gjøre en streng prioritering av hvilke kulturminner og tiltak som får tilskudd. For 2017 fikk vi inn søknader fra totalt 24 tekniske og industrielle kulturminne på til sammen 143 millioner kroner. Riksantikvaren hadde rundt 56 millioner kroner til fordeling, som dekker om lag 40 % av den samla søknadssummen.

Om bevilgningen til Haldenkanalen

Haldenkanalen inngår i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

Målet med bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminne er å sette i stand og vedlikeholde de 15 anleggene i bevaringsprogrammet. Anleggene er representative for virksomheter og næringer som har vært vesentlige for Norges utvikling som industrinasjon, og får støtte gjennom en fast post i statsbudsjettet (post 72)  til istandsetting, forvalting, drift og vedlikehold.

Formålet med Haldenkanalen i bevaringsprogrammet er å sikre en representant for kanalsystem som et større infrastrukturanlegg knyttet til trelast- og foredlingsindustrien, samferdsels- og teknologihistorie.
Det er et mål at Haldenkanalen skal være ferdigstilt (normalt vedlikeholdsnivå) innen 2020.

I 2017 gir Riksantikvaren totalt kr 3 471 896,- i tilskudd til Haldenkanalen.
Årets tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold på kr 1 491 896,- skal bidra til å opprettholde og forbedre anleggets tilstandsgrad.

Det er i 2017 også gitt tilskudd på kr 1 980 000,-  til skinnelegging på Skulerud. Årets tilskudd er et bidrag til de om lag 400 meter med skinnegang som gjenstår av arbeidet som ble påbegynt i 2015 og skal sikre fremdrift i prosjektet.

I tillegg til årets tilskudd er det gitt et tilsagn for 2018 på kr 2 500 000,- til istandsetting av slusekammer nr.  4 ved Brekke sluser. Tiltaket er svært viktig for å ivareta denne delen av anlegget, og er også nært knyttet til sikkerheten til de som bruker slusen. I søknaden skisseres oppstart høsten/vinter 2017, med påfølgende avslutning av arbeidet tidlig i 2018.

På bakgrunn av årets søknadsmengde kan ikke Riksantikvaren prioritere tilskudd til alle de omsøkte istandsettingsprosjektene i 2017. Vi har vurdert istandsettingsprosjekter på bakgrunn av kritiske behov og måloppnåelse i bevaringsprogrammet.

Pressemelding og informasjon fra Riksantikvaren. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer