Hva skjer med ubrukte lønnsmidler i kultursektoren?

Når politikerne i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur samles til møte 12.oktober får de Økonomirapport for 2.tertial til behandling. Der står det at enheten har et mindreforbruk på 19 000kr. Men gjør man et lite dypdykk i tallene så er ikke virkeligheten så enkel.

Kommunale økonomirapporter kan være relativt tørre og kjedelige, men hvis man ser på postene og tallene vet man at det ligger reelle tiltak, konkrete aktiviteter og utviklingsprosjekter der. For kultursektoren i Halden sin del dreier det seg blant annet om Brygga Kultursal, Biblioteket, Frivilligsentralen, Kulturskolen og Remmen svømmehall.

Pr. august har kultursektoren i Halden et positivt avvik på lønn på 1,4 mkr, kulturadministrasjonen har et positivt avvik på 1,3 mkr og ungdomstiltak med 0,36 mkr.

Hvordan kan det være positivt avvik på lønn i en sektor som har meldt behov for at de trenger flere ansatte?
– Det er ikke midler til å ansette noen nå siden vi må dekke inn de avvikene som er innenfor gjeldende budsjettrammer. Vi er i en prosess med å ansette to nye på ungdomstiltak, men siden dette har tatt tid så har ikke lønnsmidlene blitt brukt, forklarer enhetsleder for kultur Stein Wilhelmsen.

I rådmannens økonomirapport beskrives det hvordan midlene fra de positive avvikene skal brukes.
– Positive avvik på lønn brukes til å dekke opp for negativt avvik i utgifter på andre enheter.

Avvik på andre utgifter i kultursektoren er på omlag 2,85 mkr står det i rapporten.
– Det knytter seg til høye utgifter ved Brygga Kultursal, leiekostnader kirkelige administrasjonslokaler, hovedbibliotek, Frivilligsentral og Remmen Svømmehall.

– I tillegg må det dekkes inn midler til tirsdag/torsdagsgruppa som det ikke var budsjettert midler til, sier Wilhelmsen.

I økonomirapporten kan man også lese at både Brygga Kultursal og Halden bibliotek har nådd sine mål for 2016 allerede. Brygga hadde et mål om 62 arrangementer og kommer til å ende på 77. Biblioteket hadde et mål på 70 000 utlån i 2016 og er nå på omtrent 80 000.
– Aktiv og god markedsføring av biblioteket gir positive utslag på utlånstallene, skriver Rådmannen.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer