Høyre er garantisten for en god skole!

Alle har ikke like muligheter til å delta og bidra. Manglende kompetanse, helseutfordringer og for dårlig integrering hindrer mange å leve de livene de ønsker.

Pandemien har forsterket disse utfordringene. Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at folk faller fra. Høyre skal prioritere det som virker. Vi skal bekjempe at foreldrenes utfordringer forfølger barna gjennom livet. På den måten kan vi skape et samfunn som gir muligheter for alle.

Vårt aller viktigste arbeide er å bekjempe årsakene til fattigdom. Vi vet at den største forskjellen er mellom de som er i jobb og de som står utenfor. For Høyre vil kvaliteten i skolen være det aller viktigste for å sikre at færre faller utenfor. Vi skal ha en skole som er der for dem som trenger den mest. I Østfold som resten av landet.

I disse dager starter over 60.000 barn i førsteklasse. Flere tusen av disse bor her i Østfold.

Statistisk sett vil bare halvparten av disse barna selv fullføre. Litt enkelt sagt; kortene dine er lagt allerede på første skoledag. Det er sånn fattigdom går i arv i Norge.

Men det trenger ikke å være sånn! Skolen kan viske ut sosiale forskjeller. Skolen kan gi alle barn den samme muligheten til å lykkes. Men da må vi starte tidlig.

Arbeiderpartiet har denne uken forsøkt å rakke ned på Høyres skolepolitikk. Virkeligheten er vel at Støres parti ikke har hatt en konsistent skolepolitikk de seneste årene.

Det er mange ting som går i riktig retning etter syv år med vår skolepolitikk. Elevene lærer mer, de er mer til stede på skolen og det er flere som fullfører videregående nå enn før. Siden 2014 er det en økning på 3.175 lærerårsverk i den offentlig skolen. Antall elever per lærer er det laveste på 11 år. Pilene peker i riktig retning! Men det er selvfølgelig fremdeles mange utfordringer.

Ingen er så viktig for innholdet i skolen som læreren. Det er derfor vi har innført krav om femårig masterutdanning for å bli lærer. Det er derfor vi har økt kravene for å komme inn på lærerutdanningen. Og det er derfor vi har gjennomført tidenes største satsing på etter- og videreutdanning. 27.000 lærere fått kompetansepåfyll siden 2014. Mange lærere har tatt imot tilbudet i Østfold.

Høyre har satt som mål at 9 av 10 skal fullføre innen 2030, og vi vi har presentert 50 steg for å få det til. Det å skape verdens beste skole, som gir alle barn samme mulighet til å lykkes, er et langsiktig prosjekt. Og vi er ikke i ferdig med det prosjektet. Men skal vi lykkes, så trenger vi mer Høyrepolitikk.

Vi må fortsatt stille krav til hvem som får bli lærer. Vi må fortsatt stille krav til at lærerne skal ha utdanning i faget de underviser i. Vi må fortsette å ha åpenhet om skolens resultater. For uten åpenheten oppdager vi ikke skoler som ikke følger opp enkeltelever godt nok. En skole uten åpenhet er en skole som er best for de elevene som har foreldre som alltid vil følge opp. Og dårligst for de elevene som trenger skolen mest.

Vi trenger fortsatt en skole som har forventninger til elevene. En skole hvor lesing, skriving og regning står i sentrum. Vi trenger en skole hvor eleven er den viktigste i klasserommet!

Kommentarer

kommentarer