Høringsinnspill – Reguleringsplan Fredrikshald brygge – Tyska

Forslag og planer om endringer i byrommet gjør noe med oss. Dette er våre rom, det er her vi lever, har tilhørighet, minner og vår fremtid.

 Medvirkning er et nøkkelord i NOU 2001: 7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven — Planlovutvalgets første delutredning:

«Planleggingen etter plan- og bygningsloven er ment å være den sentrale «arena» for å se de forskjellige sektorene og interessene i sammenheng, avveie dem mot hverandre og foreta beslutninger ut fra allsidige og langsiktige vurderinger. Den skal være basert på brede prosesser, åpenhet og medvirkning.»  (NOU 2001: 7)

Intensjonen i loven er klar – åpenhet, dialog, medvirkning, langsiktige vurderinger . Vi ønsker å delta og vi har rett til å delta. Det krever at vi undrer oss og ser at hver og en har ulike ståsted, med ulike muligheter som også bestemmer hvordan vi helst vil at byen skal utvikles.

Det kan handler om økonomi, mobilitet, alder, funksjonsnedsettelser, om vi bruker all tiden vår i byen, om vi reiser bort ofte eller bare av og til. Det handler om hvor gamle vi er, om vi bor i sentrum eller rett utenfor, om vi har en jobb vi går til eller om vi fyller dagene på egen hånd.

Vi er underveis, ser oss tilbake og aksepterer at andre har sett byen i et annet lys. Vi undersøker hvor vi står i dag og hva vi trenger. Hvor skal vi bygge, hvor høyt, hvem skal tjene på dette, hvem trenger de åpne plassene, parkene, gatene og husene vi planlegger. Hvem trenger havnen, båtplassene, stiene og stranden? Hvem trenger bryggene og promenadene? Hva trenger jeg selv akkurat nå, og hva kommer jeg til å trenge om ti eller tyve år?

Det er vanskelig å sette seg inn denne lange historien om Tyska og Hollenderen, om Mølen, Norske Skog, forhandlinger og bytteavtaler, løfter og transaksjoner. Hvem skal ha fortjenesten, hva var avtalen? Har noen kjøpt områdene eller har de forkjøpsrett, skal de begynne å bygge i mars i år, eller mars et annen år, eller kanskje aldri? Åpenhet er forutsetninger for deltagelse.

I morgen fredag er det høringsfrist på reguleringsplanen om utbygging av Fredrikshald brygge på Tyska. Fristen er 8 januar.

En eventuell utbyggingen vil ha en enorm påvirkning på Halden fremover. Likevel valgte Halden kommune å sende ut saken til en «begrenset» høring til de nærmeste naboene og berørge. Tiden er kort om vi skal finne frem kunnskap og klare å forstå hva som er i ferd med å skje.

Det har vært stilt spørsmål ved høringen for «Regulering av utbygging av Fredrikshald brygge – Tyska». Kommunen er pålagt å sørge for tilstrekkelig tid ved høringsfrister . Høringsfrister bør være minimum 6 uker, men bør utvides ved ferie / høytider o.a.

Muntlig har kommunen lovt at de som ber om utsettelse skriftlig skal få det fra 8 januar til 28. januar 2021. For dette er en viktig sak for byen vår – en sak som skaper engasjement, og hvor det er svært mange uavklarte faktorer.

Likevel – Send dine personlige  innspill til kommunen. Be om en utsettelse av fristen om du trenger det. Skriv en innsigelse sammen med gode naboer eller venner. Det er bare slike innspill som følger behandlingen av saken videre.

Innspill kan sendes til : postmottak@halden.kommune.no

Her er et innspill som allerede er sendt til kommunen. Det kan være et eksempel på en måte å formulere og oppsummere punkter som er viktige for den som skriver:

«Som innbygger i Halden ønsker jeg å gi uttrykk for noen av mine synspunkter vedrørende denne reguleringsplanen for utbygging på Tyska og Hollenderen. 

Det er mange elementer som hver for seg er viktige i denne saken, men hovedkonklusjonen min er at det er så mange uklare faktorer vedrørende denne utbyggingen at jeg håper den blir utredet betydelig bedre før endelig vedtak fattes.  

Og forhåpentligvis at vedtaket ender med å stoppe denne utbyggingen i dette området. 

Hovedargumentene  handler om grunnforhold i området, mulig metangass, framtidig rasfare, samt ødelegges av et friområde i 100meters belte langsmed fjorden. 

I tillegg er det problemstillingene rundt forurensningen i grunnforholdene her, samt dyrelivet i nærliggende områder som vil bli berørt. 

Dette er endringer som aldri kan gjøres om på, og som vil få store konsekvenser for byens innbyggere for all framtid. 

Samtidig er dette i strid med nasjonale føringer jf utbygging i strandsonen. 

Det er også i strid med nasjonale føringer fra miljøverndepartementet som fraråder bygging på områder med slike grunnforhold som det er her. 

Mange av disse tingene er komplekse saksområder, og resultatene MÅ gjøres kjent for alle byens innbyggere før en avgjørelse blir tatt. 

Mye har vært belyst i mange avisinnlegg og henvendelser fra aksjonsgruppa «Stans utbygging av Tyska og Hollenderen i Halden». 

Dette forventer nok mange også blir en del av beslutningsgrunnlaget i denne saken. 

Økonomiske konsekvenser for kommunen, dens innbyggere og dets tjenestetilbud vil i sluttstykket her kunne bli enorme. 

Vi har hatt økonomisk dugnad med ekstra eiendomsskatt for å få oss ut av Robek-lista tidligere. Da kan vi ikke sitte å se på at slike avgjørelser igjen kan føre oss tilbake dit. 

Og spesielt ikke hvis intensjonen er å øke tilflytting til byen. Resultatet av en kommune med økonomiske problemer kan fort slå motsatt vei. 

Som innbygger må vi kunne forvente full åpenhet rundt alle aspekter av en slik prosess, og at vektige argumenter blir lyttet til og tatt til følge. 

Som fjellvettreglene sier, det er ingen skam å snu. Det burde gjelde her ved fjorden også.»

Foto: Fortidsminneforeningen 15: september 2014

 

Kilde:

NOU 2001: 7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven — Planlovutvalgets første delutredning

Frøydis Blok

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer