En tryggere digital hverdag

For 30 år siden ble FNs konvensjon for barns rettigheter vedtatt i New York. Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Der står det om hvordan alle barn i verden skal ha det. Den gir barn egne rettigheter, f. eks. rett til skole, helsehjelp, lek og fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov.

Med bakgrunn i FNs barnekonvensjon arrangerte Barneombudet den 12.feb.2020 et høynivåmøte for en tryggere digital hverdag for barn og unge. Stortingspresident Tone W. Trøen, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande, sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og stortingsrepresentanter fra bl.a. Høyre deltok på møtet sammen med 35 offentlige instanser, organisasjoner og virksomheter. Alle disse signerte en Felleserklæring og forpliktet seg til minst to tiltak hver, som de vil gjennomføre det neste året for å trygge barnas digitale hverdag.

Digitale medier er viktig i barn og unge sine liv. Å se filmer på nett, game eller være på sosiale medier er blitt en del av ungdommens hverdag. Vanskelig å se for seg et liv uten. I Norge har 95% av alle barn og unge i alderen 9-18 år sin egen mobiltelefon.

Digitale medier kan være bra for å holde seg oppdatert over hva som skjer. Det er mulig å få rask informasjon, se om det er nye ting på markedet, få inspirasjon, holde seg oppdatert på nyheter, få hjelp til å leve en sunnere livsstil og påvirkes positivt til trening. Samtidig kan det også starte veien mot det skadelige. Den digitale verden kjenner ingen landegrenser og én av fire barn og unge har hatt negative opplevelser på nett, som digital mobbing, å se sider med innhold om selvskading og selvmord, spredning av nakenbilder og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Med så mange barn og unge på nett er det derfor viktig at den digitale hverdagen blir så trygg som mulig. Det er viktig at barn har tilgang til å kunne bruke digitale medier, samtidig skal de beskyttes mot digital mobbing, utnyttelse og overgrep. Vi voksne tror ofte vi vet best og at våre råd og regler passer for barn og unge, men det er viktig å huske på at det er viktig å hente kunnskap fra de virkelige ekspertene – nemlig barn og unge selv.

Som stortingsrepresentanter for Høyre er vi fornøyde med at Regjeringen mener at alle instanser som jobber med barn må i større grad involvere barn og unge i viktige avgjørelser som angår deres liv.

Gjennom Felleserklæringen har Høyre forpliktet seg til å:

  • sørge for at barn og unge som opplever uønsket seksuell oppmerksom på nett, sier ifra til politiet eller en voksen så raskt som mulig. Det kan f. eks. være foreldre, lærere eller helsesykepleiere
  • Sørge for at barn og unge vet hvilke rettigheter de har og hvilke løsninger som finnes hvis de opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på Internett
  • Sørge for at vi har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å straffeforfølge de som sprer bilder av privat karakter eller begår uønskede seksuelle handlinger på nett.

Det er ikke lett å være ung og vite hvor grensene for sjikane går. Det er vårt ansvar som voksne å oppføre oss skikkelig. Både på hjemmebane og i det offentlig rom. Vi bør stå i første rekke og forsvare unges rett til å være aktive, engasjere seg, og det er vårt ansvar å si ifra dersom vi ser trusler, sjikane eller andre former for uakseptabel atferd. Vi må ta de unge på alvor. Deres stemme og meninger e viktige når vi voksne skal lage gode samfunnsløsninger.

 

 

Kommentarer

kommentarer