Dette mener FAU på Os om byggeprosjektet

Høringsuttalelse vedrørende Os-prosjektet fra FAU ved Os skole.

Først: FAU ved Os skole er veldig positive til at det skal bygges en ny skole til barna våre.

Beslutning om 1-10 skole

FAU kan ikke se hva som ligger til grunn for beslutning om 1-10 skole bortsett fra et økonomisk motiv fra Halden kommune. Hva er de faglige argumenter sett i lyset at mange kommuner går bort fra 1-10 skoler og går tilbake til 2-delt grunnskole?

FAU ser det som viktig at det er et klart skille mellom barne- og ungdomskolen!

Utvidelsesmuligheter

FAU kan ikke se at det er tatt hensyn til sentrumsplanens ambisjon om 1000 nye boliger i dimensjoneringen av skolen med medfølgende potensial for økning av antall elever ved skolen.

Utearealer for elever ved nye Os skole

Vi er sterkt bekymret for at utearealene er blitt redusert til 12 m2 per elev. Opprinnelig ble det sagt at utearealet skulle være 16 m2 per elev. FAU har også selv målt opp arealene hvor det kan se ut som utearealet for 1-4 trinnet kan bli så lite som 8 m2per elev. Dette mener vi er et altfor lite areal for småskolen.

FAU ønsker også å spille inn konklusjoner fra et forskningsprosjekt som nå pågår ved NMBU på ÅS. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Utgangspunktet for prosjektet er å evaluere anbefalinger om arealkrav for skoler fra 2013, samt gi svar på spørsmålet om kvalitet kan oppveie for arealstørrelse.

Foreløpige konklusjoner fra prosjektet:

Park og andre grønne områder fremme fysisk aktivitet (og annen forskning viser at økt fysisk aktivitet fører til bedre resultater blant elevene).

Hvorfor er uteområdene viktige i dag?

Barn er for lite fysisk aktive
Aktivitet avtar med alderen
2 timer fysisk aktivitet per uke i mellomtrinnet
Mer lek for 6-åringene
Skolen når alle
Skolen er viktig for nærmiljøet

Hva anbefaler prosjektet.

En generell anbefaling om 30 m2 pr elev for alle årstrinn i grunnskolen.
Samlet minsteareal (viktig for små skoler), 2500 m2 (alt 3000 m2)
Arealkrav etter beliggenhet
Funksjonskrav/innholdskrav
Kompenserende areal og annet tilleggsareal, organisatoriske tiltak.
o Høyere krav til kvalitet i henhold til funksjonskravene)
o Bruk av tilgrensende arealer (friområder, o.l.)
o Organisatoriske tiltak (regulere uteopphold, inspeksjon, osv.)
Bruk av utradisjonelle arealer, takterrasser o.l.
o Bør primært unngås.

Hvis nødvendig: Sikker tilgjengelighet, innpasse vegetasjon, hvordan løse inspeksjon/tilsyn?

Det er helt tydelig at Os-prosjektet slik det er skissert fra White bryter med flere av anbefalingene fra dette forskningsprosjektet.

Det er blitt sagt at for å kompensere for redusert uteareal innenfor skolens område, så skal bruk av nærliggende områder som Busterudparken og Schultzedalen kunne benyttes. Disse områdene er derimot ikke en del av reguleringsarbeidet. Det finnes flere flotte områder i skolens nærhet, men for eksempelShultzedalen trenger en kraftig ansiktsløftning før det er egnet som et lek- og turområde for barna våre. Slik det fremstår i dag minner det mer om en sliten og søplete campingplass enn en magisk trollskog. I tillegg må trygg adkomst tilrettelegges. Dette må inngå som en del av det overordnede Os-prosjektetog burde ha vært en del av reguleringsarbeidet.

FAU mener at det må være et klart skille mellom uteområdene for 1-7 trinn og 8-10 trinn. Aller helst bør det være et skille mellom 1-4, 5-7 og 8-10 trinn. Ungdomskolen bør plasseres nærmest det offentlige rom, mens barneskolen bør beskyttes bedre. Dette gjelder spesielt de små trinnene.

Installasjoner på utearealer

Et stort antall elever både ved Os skole og Rødsberg har meldt inn et klart ønske om ballbinger (i flertall) på den nye skolen. FAU stiller seg undrende til at dette ikke er blitt tatt hensyn til.I dag benyttes seks (6) uteområder både på Os på Rødsberg til ballaktivitet som krever ballbinger.

Det er kommet FAU for øre at det planlegges interaktive lekeapparater på den nye skolen. Da dette vil kunne medføre økt behov for vedlikehold for at funksjonskrav skal dekkes stiller vi oss spørrende til om dette vil bli tatt hensyn til og blir sikret i fremtidige vedlikeholdsbudsjetter.

FAU ber om at prosjektet og reguleringen tar hensyn til de ønsker som elevene både ved Os og Rødsberg har meldt inn og at det tas en ny runde med elevene nå som tegninger og løsninger foreligger. FAU mener det er stor avstand mellom ønskene til elevene og forslaget som White har utarbeidet i FAVN.

Transportsituasjonen

FAU er særdeles opptatt av en trygg og hensiktsmessig skolevei for elevene; både for gående, syklende og barn som kommer på moped eller blir levert med bil og buss.

Flere av løsningene som er blitt presentert er etter FAU sitt inntrykk ikke godt nok gjennomtenkt for å sikre en trygg og hensiktsmessig skolevei.

Gående: Elever som går til skolen må sikres trygge og godt merkede overgangsfelter, samtidig som motorisert ferdsel må holdes på trygg avstand. Her er det ikke godt nok tatt hensyn til dette fra alle områder som barna ferdes. Det planlagte kjøremønsteret i Os Alle og Rektor Frølichs gate vil skape en kortslutning for barn som kommer nord-fra til skolen. Det er ikke regulert inn gang- og sykkelsti langs riksveien selv om det er visualisert på tidligere tegninger.

Syklende / mopeder: Trygge ferdselsårer for syklende må sikres. På flere strekninger må syklende barn dele veibanen med bilister. I tillegg må det legges bedre til rette for sykkel og mopedparkering som også beskytter både mot vær, hærverk og tyveri. Vi forventer at eleven de nærmeste årene i større grad vil ta i bruk elektriske sykkel og sparkesykler. Dette er kostbare kjøretøy som krever bedre og tryggere oppbevaring enn dagens sykler. Det bør også skilles mellom sykkelparkering for 1-7 trinn og sykkel/mopedparkering for 8-10 trinn. De bør være lokalisert nær inngangspartiene for henholdsvis barne- og ungdomsskolen. Det må også være plasser til sykkel/moped ved idrettshallen for videregående elever og andre besøkende til idrettshallen.

Bilister: Flere av de minste barna og barn som går på SFO vil bli levert/hentet med bil. Det må være plasser både for å sette av barn og for foreldre å kunne i en kort periode (10-15 minutter) parkere for å levere/hente barn på SFO. I løsningsforslaget fra White er i tillegg «Kiss and Ride» området lagt på feil side av veien. De har IKKE tatt hensyn til at det er foreldre som har behov for å bli med barna inn eller hente barn. I tillegg bør det legges til rette for at foreldre kan slippe av barn i begge retninger på Riksvei 21 (under overgangsbro til storsenteret). Dette vil bidra til mindre trafikk rundt skolen.

Det står skrevet at kommunen ikke har satt av p-plasser for ansatte og besøkende/publikum innenfor tomta eller i umiddelbar nærhet. Dette mener FAU ikke er en god løsning for foreldre til 1-klasseelever, elever med spesielle behov og SFO-barn. Det må settes av parkeringsplasser for korte stopp (10-15 minutter). Disse plassene må være så nær SFO bygget som mulig.

Da det ikke er planlagt endringer på kjøremønsteret for biler som skal ut på Riksvei 21 fra Hannibal Sehestedsgate er det stor bekymring for at dette vil medføre trafikkaos, spesielt i forbindelse med skolestart.

Busser: Det står skrevet i trafikkanalysen at «Det er ikke satt opp skolebuss til skolen.», og vi tolker det til at skolebusser dermed må benytte eksisterende holdeplasserutfor reguleringsområdet til dette formålet. FAU er bekymret om disse holdeplassene, i tillegg til ordinær kollektivtrafikk,skal benyttes både for skolebuss og ikke-planlagt «Kiss and ride».

FAU reagerer på at «Spillerbusser» har fått tryggere plassering enn «Kiss and ride» plassene som er tegnet inn på feil side av gaten.

Storsenteret, svømmehall og lokk over riksvei 21

FAU savner hvordan funksjonene som nå skal legges til Storsenteret kan samspille med den nye skolen, og også hvordan den fremtidige svømmehallen kan samspille med skolen. Disse prosjektene bør inngå i den samme reguleringen.

FAU mener videre at gangbroen over fra Os Alle til Storsenteret bør erstattes med et bredere lokk som muliggjør økt uteareal for småtrinnet og en bedre kobling mellom skole og Storsenteret/ Busterudparken.

Hilsen FAU ved Os skole

Kommentarer

kommentarer