Ytring: Bekymring i forhold til nedbemanning i skolen

Utdanningsforbundet vil uttrykke bekymring i forhold til nedbemanningen i skolen som skal iverksettes fra høsten 2016.

Etter flere år med reduksjon av lærere og miljøpersonell drives skolene allerede i dag på et minimum. Det settes i liten grad inn vikar ved fravær noe som gjør at klasser slås sammen, timer til tidlig innsats og delingstimer i praktisk/estiske fag blir borte. Dette er situasjonen slik den er i dag, før nedbemanningen er satt i gang.

Fra Tilstandsrapporten 2015 ser vi følgende:
Lærertettheten på barnetrinnet i Halden har sunket de siste årene sammenlignet med de andre kommunene, som ligger stabilt. Med tanke på at barnetrinnet er tilført statlige midler til tidlig innsats er nedgangen betydelig.
På ungdomstrinnet har Halden lavest lærertetthet av kommunene i vår gruppe, til tross for at det også her har blitt tilført statlige midler til lærertetthet.

Se tabell under.

Tall

Går vi inn i GSI tallene for femårsperioden 2010/11- 2015/16 ser vi at antall årsverk assistenter er redusert med 17, antall årsverk lærere er redusert med 16 (9 øremerkede stillinger er med i tallene, så egentlig reduksjon er 25 lærer)
Antall kontaktlærere er redusert med hele 46,, samtidig som elevtallet har økt med 90.

Med utgangspunkt i at kommende nedbemanning tilsvarer 18 pedagogårsverk, vil samlet reduksjon av lærerårsverk siste 6 årene være 25 + 18 = 43. Omregnet i prosent er nedgangen på 13 %. Hvis det samtidig kuttes 3 assistentårsverk, tilsvarer kuttene de siste 6 årene 17 %. I tillegg vil det bli ytterligere reduksjoner på 9 lærerårsverk fra 2017 som følge av at øremerkede statlige midler til økt lærertetthet i ungdomsskolene forsvinner. Når det gjelder spesialundervisning, er det de siste 4 årene nedbemannet med 16 lærerårsverk.

Det disse tallene viser er at det blir flere elever pr lærer, i tillegg til færre assistenter, et sakte stigende elevtall og et hurtig synkende antall ansatte som ved siden av undervisningen må utføre et stadig økende byråkratisk arbeid da kravet til dokumentasjon er stadig økende Man makter ikke å rekke over alt når man har ansvaret alene for 30 elever- som alle trenger tiden og oppmerksomheten til læreren.

Utdanningsforbundet Halden er bekymret for at dette vil gå ut over både helse og arbeidsmiljø for de ansatte, noe som igjen vil føre til økt sykefravær.

Marita Valentin Jacobsen
Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Halden

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer