Statusrapport juni 2018

Kjære haldensere!

Tiden går fort. Det gjør også utviklingen i Halden kommune.

Vi har hatt noen utfordringer med å klare å drifte 10 mill. billigere enn i fjor, men det er egentlig logisk at det blir tøffere og tøffere å kutte kostander jo mer vi har kuttet fra før. Hele 45 millioner skal vi nedbetale i år av tidligere års underskudd.

Men hvis vi ser på de andre byene i Østfold, da ligger Halden best an så langt i år når det gjelder økonomi. Dette kan tyde på at vi etter flere år med omstilling nå har fått driftsnivået ned på et nivå hvor vi står bedre rustet til å møte en økonomisk utfordrende fremtid enn de kommunene vi normalt sammenligner oss med.

Den økonomiske utfordringen vår har vært størst innen undervisning, hvor vi i likhet med mange andre kommuner, har hatt en økonomisk sprekk. Spesielt når det gjelder overføringer til de private barnehagene.

Skole:

I år skal vi åpne nye Kongeveien barneskole på Risum. Hele dette området blir mest sannsynlig et av landets flotteste skoleområder,  der både ungdoms- og barneskolen ligger omkranset av golfbanen og ikke minst nasjonalklenodiet Fredriksten festning.

Skolens primære oppgave er å gi våre barn og ungdommer en god skole som kan danne grunnlag for videre utdanning.

Stikkordene for alle deler av virksomheten er helhet, sammenheng, inkludering og forebygging.

Jeg tror alle kan være enige i at hvis både grunnskolepoeng og antallet 10-klassinger som går over på videregående går opp, ja, så bør det være tegn på en god skole.

Og i Halden har grunnskolepoengene gått opp fra 38 i 2013-14 til 39,9 i 2016-17!

Når det gjelder antallet som går direkte fra grunnskole til videregående, så har det økt fra 95,7 til hele 98,3 i det samme tidsrommet.

Dette er tall som er så gode at lærerkorpset fortjener en ekstra takk for den innsatsen de gjør med å gi barn og ungdom i Halden en god oppvekst og et godt kunnskapsgrunnlag og med å skape en beviselig stadig bedre Haldenskole.

Helse:

Innen den store helsesektoren har vi i år åpnet Idd samlokaliserte boliger i et flott bygg i nydelige omgivelser.

Solheim senter for demente hadde på forsommeren 10-års jubileum og ble feiret på behørig vis. Solheim er et sted med høy trivselsfaktor både blant beboere og ansatte.

Det har i år igjen vært arrangert hyttetur til Torpedalen og Femsjøen, hver dag i 14 dager, for våre beboere på sykehjem, hvor hele 200 pasienter og pårørende har deltatt. Det er takket være et godt samarbeid med de frivillige som har gjort, og gjør, dette til en stor opplevelse for den enkelte at dette har vært mulig. Tusen takk til alle som står bak dette meget flotte tiltaket!

Helse vant også prisen for årets nasjonale «Smartbyløsning» for «virtuell korttidsavdeling». Et prosjekt som virkelig har satt samarbeid på tvers av avdeling i fokus.

Vi har bygget opp et dagsentertilbud på Busterud under mottoet «meningsfull hverdag», hvor 40 personer mottar et flott dagtilbud hver uke.

Frisklivssentralen og et hverdagsrehabiliteringsteam er etablert og står for noen av tiltakene som sørger for at vi jobber med å i stadig større grad arbeide forebyggende.

Til sist vil jeg nevne at nye Bergheim, Norges største demenssatsning i fjor,  reiser seg. Det blir et flott bygg, og planleggingsarbeidet med å fylle bygget til det beste for brukere og ansatte er i full gang.

Teknisk:

Innen teknisk sektor vil jeg ta med at vi i våres åpnet Norges kanskje mest moderne renseanlegg på Refne. Et meget flott prosjekt, som også vil kunne varme opp f.eks. den nye bydelen som er tenkt på Tyska.

Og så er vi veldig stolte av elbil-prosjektet vårt, som vi mest sannsynlig er først med i verden. Alle i kommunen vil kjøre elektriske biler på dagtid, biler som på kveldstid og i helger vil kunne leies ut til innbyggerne for en hyggelig pris, noe som også gjør dette til både et miljø-, sosialt- og kostnadsbesparende prosjekt.

Jeg er allerede bedt om å holde et foredrag om prosjektet for «hele Norge» på Kommunalkonferansen i september.

Og alle bør ta seg en tur for å se på «rehabiliteringen» av gatesystemet på Damhaugen. Her viser vi at vi virkelig mener alvor når det gjelder å ta vare på vår historie og kultur.

Næringsliv:

Innen næringslivet har vi tidligere i år fått den gledelige nyheten om at Peterson Packaging flytter til Halden og skal bygge Europas mest moderne wellpapp-fabrikk i Svingenskogen. Dette blir et flott tilskudd til vårt allerede meget allsidige og meget viktige næringsliv. Viktig fordi det er verdiskapningen i næringslivet vi alle lever av.

Men vi har, dessverre, også fått den triste beskjeden at reaktordriften ved IFE opphører etter 60 års drift. IFE har vært, er, og vil fortsatt være et unikt kompetansesenter og forskningsinstitutt.

Regjeringen har uttalt at den er opptatt av å ta vare på den unike kompetansen som er bygget opp på IFE, og det bygges nå opp et nytt forvaltningsorgan for atomavfall og dekommisjonering i Halden.

Halden Board, med representanter fra alle medlemslandene, var samlet i Moskva ken før styret tok beslutningen, og alle landene er positive til å se på en videreføring av Haldenprosjektet, selv uten reaktordriften.

De har også diskutert med IAEA (int. atomenergibyrået) muligheten for et internasjonalt samarbeidssenter for dekommisjonering i Halden.

Selv om jeg forstår de ansattes reaksjon og jeg selv ønsket at driften kunne videreføres, respekterer jeg styrets beslutning.

Og IFE satser tungt på å videreføre og utvikle forskningen innen digitale systemer som innbefatter dagens MTO, menneske, teknikk og organisasjon.

Jeg er som vanlig optimist, og har tro på at det kan videreutvikles nye satsningsområder på grunnlag av den unike internasjonale kompetansen som er bygget opp på IFE, en kompetanse også Regjeringen har gitt signal om at de vil ta vare på og videreutvikle.

Uansett må vi nå arbeide for å gjøre det aller beste ut av den situasjonen som har oppstått.

Arrangementer:

Avslutningsvis vil jeg ta med at arrangementssommeren i Halden i år er større enn noen gang. Dette skyldes ikke minst at det i år er 300-års markering av Karl 12.s død på Fredriksten.

Vi skal markere hendelsen, men feire freden som har vært i Norden helt siden 1814. Tusen takk til alle frivillige og ildsjeler som sørger for alt vi får oppleve i Halden innen kultur og idrett!

Avslutning:

Vi i Norden tar freden for gitt. Og rikdom (i en global betraktning).  Man skal ikke reise langt for å se en helt annen hverdag.

Men i en verden med mer uroligheter enn på veldig lang tid, bør vi av og til reflektere over hvor utrolig heldige vi er som lever i et land hvor vi har det så trygt og godt som vi har det.

Og når vi ikke er fornøyde med noe, bør vi ikke glemme at vi faktisk lever i et land som topper alle statistikker om trygghet, lykkelige liv og rikdom.

Vi haldensere bør være ekstra fornøyde som er så heldige at vi får leve i den vakreste byen i nettopp dette landet!

Med ønske om en fortsatt fantastisk sommer.

Thor Edquist

Ordfører (H)

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer