Nå må FAU involveres i Os-prosjektet!

Vi i FAU på Os skole må bli involvert i arbeidet med oppvekstsenteret på Os. Vi forventer at barna og deres foresatte blir hørt når viktige avgjørelser om prosjektet blir tatt. Vi ønsker en helhetlig prosjektering der byggeperioden blir kortest mulig. Vi krever en rask avklaring på hvor barna skal være mens den nye skolen bygges. Vi mener at elevtallet som er lagt til grunn er for lavt. Vi vil at størrelsen på uteområdet skal prioriteres høyere.

God planlegging og utførelse av offentlige byggeprosjekter er ingen selvfølge. Det finnes uendelig mange eksempler på ting som kan gå galt. I Hamar er ikke et stupetårn lenger «bare» et stupetårn. I Gjerdrum oppdaget man først når nytt sykehjem var tatt i bruk at døråpningene i heisen og i rommene var for smal for sykesengene. I Oslo har tusenvis av skoleelever fått undervisning i brakker, såkalte «paviljonger», i årevis mens man venter på utvidelser under påskudd om at man «tror» at elevene har det bra og er fornøyd med situasjonen. Felles for stort sett alle byggfadeser er for snever eller manglende behovskartlegging og for dårlig oppfølging av krav.

Halden sentrum skal få et oppvekstsenter med en ny barne- og ungdomsskole. Dette vil bli et stort og komplisert byggeprosjekt. Det vil bli fallgruver og mengden suksessfaktorer som må oppfylles blir ikke liten. Lokalisering av idrettsarena, skole og eventuelt andre funksjoner forenkler verken planleggingen eller selve byggingen på et begrenset tomteareal. Det florerer allerede med både gode og dårlige ideer rundt funksjonalitet og utforming, men det er evnen til helhetlig planlegging og bred forankring i lokalsamfunnet som til slutt vil avgjøre om prosjektet lykkes. Derfor er medvirkning og åpenhet i kommunens arbeid viktigere nå enn i sluttfasen.

FAU på Os skole må få en sentral og viktig rolle i det videre arbeidet med både idrettshall og skolebygg, og foreldrerepresentantene forventer en involvering før viktige avgjørelser om det nye skolebygget skal tas. For foreldre med barn på Os skole, skal og må FAU være talerøret for innspill og forventninger inn i disse plan- og byggeprosessene. Her vil det kunne finnes mye informasjon som det må bygges videre på og som det vil være uklokt å ikke ta hensyn til. Når idrettsarenaen skal bygges først vil det påvirke rammene for både skoledrift i byggeperioden og hvordan det endelige skolebygget vil bli utformet. Derfor er det viktig at vi også får en stemme inn i denne prosessen.

FAU ser positivt på at framdriftsplanen for skoledelen nå blir vurdert på nytt, slik at byggeperioden for hele prosjektet kan bli kortet ned. Med den opprinnelige framdriftsplanen risikerer vi at elever og ansatte ved Os skole i en periode på fem-seks år kan få skolehverdagen omringet av en byggeplass. I tillegg blir det slått fast at byggingen av skoledelen kan forskyves ut i tid. Problemer med støy, svevestøv, sikkerhet og sterkt begrenset uteområde bør det være unødvendig å ha en diskusjon om. Dette er uholdbart og uakseptabelt, og en ny framdriftsplan for skoledelen må ta hensyn til at våre barn fortest mulig får undervisning i nytt skolebygg med trygge og rolige omgivelser. For våre barn er en byggeprosess i flere trinn det verste som kunne skjedd.

FAU er bekymret for hvor våre barn skal være mens det nye skolebygget blir oppført. Dette er fremdeles et åpent spørsmål, selv om både tomme lokaler på Folkvang og Storsenteret til nå er luftet som mulige løsninger. Vi i FAU krever en raskest mulig avklaring i dette spørsmålet. Dette er en betydelig usikkerhet som verken barn eller foresatte kan pålegges å ha over lengre tid. Også på dette punktet må det gjøres en grundig planlegging, slik at avstander, logistikk og øvrig tilrettelegging samsvarer med behov i den tiden hvor midlertidige lokaler må benyttes.

I skrivende stund er det lagt til grunn et elevtall på 660 i prosjekteringen. Med utgangspunkt i forventet elevtall for skoleåret 2018/2019, medregnet endringer i skolegrenser, er et elevtall på omtrent 710 mer riktig. Det må tas høyde for større 1.klasse-kull i sentrum, det må planlegges for at sentrumsplanens mål om at flere barnefamilier skal finne det attraktivt å bo i sentrum og at 1000 nye boenheter kan bli en realitet.

En idrettsarena vil begrense mulighetene for et godt fungerende uteområde. Jo større hall, jo mindre uteområde blir det til elevene på Os skole. FAU er sterkt bekymret for antall kvadratmeter uteoppholdsareal per elev, og registrerer at Fylkeskommunen også deler denne bekymringen. I dag er det på Os skole omtrent 30 kvadratmeter uteoppholdsareal per elev. Helsedirektoratets anbefaling og forskriftsmessige standard ligger på 35 kvadratmeter per elev for den størrelsen Os skole vil få.

Det bør være et mål for prosjektet at antall kvadratmeter uteoppholdsareal per elev ikke blir vesentlig lavere enn den er i dag. Det er problematisk at det nå prosjekteres med mer enn en dobling av elevtallet samtidig med en halvering av uteområde per elev. I en slik situasjon gir det lite mening å snakke om at den drastiske reduksjonen skal kompenseres med høy kvalitet på uteområdene. Vi i FAU mener at hall- og skoledelen må være et helthetlig prosjekt der barnas behov og beste veier tyngst.

Malin Østli Langseth, FAU-leder Os skole

Lillian Nyborg, FAU-medlem Os skole

Helge Bergseth Bangsmoen, FAU-medlem Os skole

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer