Lærer gjennom fantasy-univers

I en uke har førsteårs-studentene ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 ved Høgskolen i Østfold fått utforske, skape og leve seg inn i et ekte fantasy-univers. 

Konteksten er den tverrfaglige, problembaserte og studentaktive læringsmetoden Storyline hvor studentene lærer gjennom å oppdage, reflektere, handle og være i aktivitet. 

-Temaet for Storylinen som studentene deltok i var Fantasy-sjangeren, forteller Kristine Høeg Karlsen. Vi følger tilblivelsen av et fantasy-univers frem mot den store katastrofen hvor universet står i akutt fare for å bli tilintetgjort. Som del av opplegget skulle studentene lage et fantasy-univers som ble befolket med ulike vesener som ble gitt form og personlighet.

Kristine er primus motor for Storyline-prosjektet, og dessuten førsteamanuensis i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen. Dette blir det fjerde gangen hun og kollegene drar i gang et Storyline-opplegg for elevene ved lærerutdanninga på Remmen.

Storyline-teamet på grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.-7. Fra venstre: Ali Ludvigsen, Stein Arnold Berggren, Ragnhild Louise Næsje, Kristine Høeg Karlsen og Ellen Høeg. Foto: Joakim Karlsen

Det fiktive universet dannet referanseramme for en rekke begivenheter som satte fokus på ulike aspekter ved demokrati og samfunn. Storylinen kan derfor lett brukes som del av et opplegg om demokrati og medborgerskap, som utgjør ett av de tre tverrfaglige temaene som skolen skal tilrettelegge for ifølge ny overordnet del, som erstatter gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen.

Ættefortelling, opprinnelseskart og tidskapsel

Onde krefter i menneskeverden har fattet interesse for universet. De har oppdaget portaler som de holder åpne og som gjør at de kan reise mellom de ulike universene. Dette gjør at de kan stjele universets veseners magiske egenskaper for å øke egen status i menneskeverdenen. For å unngå undergang anmodes vesenene om å kreere et kart over deres univers som skal brukes til å tette alle åpne portaler.

-Slik innledes en av hendelsene, forteller Stein Arnhold Berggren ved seksjon for matematikk. En hendelse som resulterte i en 2-dimensjonal avbildning av universets kjennetegn og geografiske objekter i hele sin utstrekning, hvor målestokk, tallsystem og tallsymbol sto sentralt, legger Berggren til.

Dessverre for vesenene, viser det seg at portalene ikke lukkes og at universene står i akutt fare for å bli tilintetgjort. Vesenene får beskjed om å lage en tidskapsel som skal ha form som en liten koffert. Tidskapselen skal reflektere det de ønsker å ta vare på fra sin egen kultur og samfunnet som de hadde skapt.

En tidskapsel som studentene har laget i årets Storyline-prosjekt. Foto: Kristine Høeg Karlsen.
Studentene tegner opprinnelseskart i prosjektet. Foto: Kristine Høeg Karlsen.

Vesenene inviteres til en førdommedagsfest hvor de skal fortelle sin ættehistorie. Fortellingen skal blant annet beskrive hvilke funksjoner vesenene hadde i universet, hvordan samfunnet deres var bygget opp og hva de anså som godt og ondt i deres samfunn.

Vesener i universet «Fairytopia». Foto: Kristine Høeg Karlsen.

Avslutter med dommedagsfest

Storyline-prosjektet avsluttet med dommedagsfesten hvor alle fantasy-universene ble samlet. Her skulle vesenene (studenter i rolle) fortelle sine ættefortellinger.

-Det ble en feiring med «døden» som innsats, forteller Ragnhild Louise Næsje ved seksjon for norsk. Studentene opplevde opplegget som veldig lærerikt og engasjerende, legger hun til.

-Gjennom opplegget fikk flere øynene opp for hvor effektivt det er å arbeide tverrfaglig med tanke på oppnåelse av kompetansemål i både norsk og matematikk, utdyper Ali Ludvigsen ved seksjon for matematikk.

Hans Martin Myhrvold Basmoen og Ida Kristine Hammerstad, er studenter ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.-7. De deltok i Storylinen. De synes det er flott at lærerutdanningen legger til rette for tverrfaglige undervisningsopplegg som fokuserer på utforskning og nysgjerrighet. 

Grunnskolelærerstudenter for trinn 1.-7 stiller ut arbeider som de holdt på med under Storyline-uka. Fra venstre: Hans-Martin Myhrvold Basmoen, Ida Victoria Mortensdatter, Ida Kristine Hammerstad og Vehir Omer. Foto: Stein Arnold Berggren

-Dette er en veldig spennende alternativ læringsmetode, sier Hans Martin, det er fint å lære gjennom lek.

-Opplegget var veldig bra, istemmer Ida Kristine, og det var morsomt å se at det går an å trekke inn så mange fag i et og samme undervisningsopplegg. 

Tverrfaglighet sentralt

Tverrfaglighet er sentralt i fremtidens skole. Om to år skal skolen få nye læreplaner, som trinnvis innføres over en periode på tre år. Dette er største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet trådte i kraft i august 2006. Fagfornyelsen innebærer relativt store endringer i fagenes innhold. Dybdelæring og utforskning vil stå sentralt sammen med tre tverrfaglige temaer som går på tvers av fag.

Målet er at elevene i større grad skal rustes for et godt liv og utvikle kompetanse nødvendig for å lykkes i fremtidens arbeidsliv. Ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold har lærerutdannere på tvers av seksjoner gjennom flere år arbeidet for å styrke lærerstudenters tverrfaglige kompetanse ved bruk av den studentaktive og problembaserte metoden Storyline.

– Endelig løftes tverrfaglighet og dybdelæring i nasjonale læreplaner, sier Kristine.

Samarbeid på tvers av seksjoner

-Det har vært utrolig gøy denne uken, fortsetter Kristine. I Storyline kommer man tett på studentene, og jeg er imponert over innsatsen og ikke minst kreativiteten deres. En annet viktig aspekt ved opplegget er det gode samarbeidet vi har på dette trinnet oss faglærere imellom. Vi får se kollegaer i nye roller, for eksempel Ali Ludvigsen fra matematikk-seksjonen som ved bruk av teknikken Lærer-i-Rolle, spilte rollen som budbringer som fortalte vesenene i universet at onde krefter i menneskeverden hadde oppdaget portalen som gjør at de nå kunne reise mellom universene og stjele vesenenes magiske egenskaper.

Teamet i Storyline-prosjektet består av Berggren, Næsje, Ludvigsen, Karlsen  og Ellen Høeg. Høeg har 40 års erfaring som lærer i barneskolen og var praksislærer i 16 år tilknyttet lærerutdanningen i Tromsø. Siden 90-tallet har hun brukt, kurset og utviklet Storyline som metode i grunnskolen.

-Siden 2015 har hun vært fast medlem i storyline-teamene ved lærerutdanningen ved HiØ, og vi er så glade for å ha Ellen Høeg med oss, sier Ali Ludvigsen.

Ellen Høeg forbereder en av aktivitetene der både musikk og matematikk inngår. Hun laget et lydorkester som kan knyttes til funksjoner i matematikk, x og y-akse. Foto: Kristine Høeg Karlsen.

Det må også legges til at Gunhild Brænne Bjørnstad ved dramaseksjonen bidro i årets Storyline på grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.-7. Bjørnstad har sammen med Høeg og resten av teamet vært sentral i utviklingen og utprøvingen av Storyline ved lærerutdanningen siden 2015.

Gunhild Brænne Bjørnstad, Ellen Høeg, Ali Ludvisen, Ragnhild Louise Næsje og Stein Arnhold Berggren planlegger en ny Storyline-dag for studentene. Foto: Kristine Høeg Karlsen.
Stein Arnold Berggren fra seksjon for matematikk. Her fra forberedelsene til Storyline-uka. Foto: Kristine Høeg Karlsen.

-Vi tenker at vi etter hvert nå har utviklet et godt opplegg som treffer mange av studentene, forteller Kristine. Noe også studentevalueringene i etterkant av opplegget tyder på.

Etter jul skal grunnskolelærerstudentene for trinn 5.-10 få delta i en Storyline om «Bærekraftig utvikling» hvor samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk og engelsk har regi sammen med pedagogikk og drama. Bærekraftig utvikling er også et av de tre tverrfaglige temaene som skolen skal tilrettelegge for.

Dagens lærerstudenter er fremtidens lærere

-Lærere i fremtiden skole trenger et stor verktøykasse for å skape god, variert og relevant undervisning, legger Kristine vekt på. Tverrfaglighet, dybdelæring og skaperglede er sentralt når skolen får nye læreplaner i 2020. Dagens lærerstudenter er fremtidens lærere. Storyline er en av flere læringsmetoder som kan tas i bruk for å skape et tilpasset, engasjerende og godt læringsmiljø i skolen hvor dybdelæring, skaperglede og utforskertrang står sentralt.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer