– Innen 4 år skal alle være helsefremmende

Samtidig som det skal kuttes i både skolen og SFO for å spare penger satser Halden kommune videre på prosjektet med helsefremmende skoler og barnehager.

I februar informerte kommunen om at de hadde fått tildelt 300 000,- fra fylkeskommunen til det regionale prosjektet ”18 000 timer, helsefremmende skoler og barnehager”. Brekkerød barnehage i Halden har vært med i prosjektet siden oppstarten og i 2015 vant de prisen for beste tiltak. Gimle skole er også godkjent som helsefremmende virksomhet. 

Men hva betyr det egentlig at en barnehage eller skole skal være helsefremmende?

Gun Kleve, folkehelsekoordinator i Halden kommune, kan fortelle at det finnes prosjektpenger til arbeidet med helsefremmende virksomheter. Hun mener det er positivt nå som kommunen må spare inn på andre områder.
– Vi har fått 300 000,- til å jobbe med dette i 2016, og kommer også til å søke videre for de neste årene. Dette arbeidet er forankret i regionalplan for folkehelse, og har høy prioritet, forklarer hun.

Halden kommune har hatt hånden på rattet siden prosjektet startet med deltagere fra hele Østfold.
– Halden kommune har vært med å utarbeide kriteriene som må oppfylles for at en virksomhet skal kunne kalle seg helsefremmende, og kriteriene er også godkjent av kommunestyret.

Kleve er godt i gang med forberedelsene til at enda flere barnehager og skoler i Halden skal bli godkjente som helsefremmende virksomheter.
– Målet er at alle barnehagene og skolene i Halden skal være godkjente innen 4 år. Bakgrunnen for at vi gjør dette er folkehelseprofilen i Halden. Prosjektet er et ledd i tidlig innsats for at elever skal klare å stå hele skoleløpet. 18 000 timer er det beregnet at man bruker i barnehagen og på skolen totalt sett, forteller hun.

Det er ingen tvil om at barnehage- og skolesektoren i Halden har tøffe tider med trange budsjetter. Hvordan skal dette la seg kombinere med satsing på kosthold, fysisk aktivitet og psykososialt arbeid?
– Det er positivt at vi har fått tildelt midler til å jobbe med prosjektet. Kosthold er en av satsingsområdene, men det bør ikke være varm mat som serveres for at det skal være sunn mat. Den første samlingen vi skal ha vil ha fokus på fysisk aktivitet i skolen. Målet er at alle elevene skal ha 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, sier Kleve.

Gun Kleve
Gun Kleve

For barnehagenes del er det en veileder med kriterier fra Østfoldhelsa. Den tar for seg 9 kriterier, der noen er praktisk innrettet og andre er administrative.

1. Barnehagen legger til rette for at alle barn kan være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag.

2. Barnehagen legger til rette for god balanse mellom aktivitet og hvile for hvert enkelt barn.

3. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen oppfylles.

4. Barnehagen har rutiner for god hygiene.

5. Barnehagen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker.

6. Barnehagen har rutiner for samarbeid med foresatte og legger til rette for foresattes medvirkning i hverdagen.

7. Barnehagen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn.

8.Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagens styringsdokumenter, kvalitetsstyrings- systemer og arbeidsmåter.

9. Barnehagen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der det enkelte barn opplever trygghet, tilhørighet og mestring.


Når det gjelder grunnskolen finner vi mange av de samme kriteriene, men med noe annet innhold.

1. Skolen legger til rette for at alle elever kan være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag.

2.Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen oppfylles.

3.Skolen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der den enkelte elev kan oppleve trygghet, tilhørighet og mestring.

4.Skolen har rutiner for å forebygge tidlig debut og bruk av tobakk, rus- og dopingmidler.

5.Skolen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker.

6.Skolen har rutiner for samarbeid med, og medvirkning fra, elever og foresatte.

7.Skolen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn og unge.

8.Skolen har helsesøster tilgjengelig i skoletiden i minst 30 % stilling pr 100 elever for barnetrinn og minst 15 % stilling pr 100 elever for ungdomstrinnet.

9.Helsefremmende arbeid er forankret i skolens styringsdokumenter, kvalitetsstyrings-systemer og arbeidsmåter.

10.Folkehelsearbeidet på skolen er organisert i en arbeidsgruppe med representanter for ledelse, elevråd, skolefritidsordning, samarbeidsutvalg og andre samarbeidspartnere.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer