Her er Rødt Haldens svar til KFU:

Halden KFU har stilt 4 spørsmål til byens politiske partier, her svarer Rødt:

  1. Hva skal dere bidra med for at skoletilbudet vil være likt uansett hvilken skole i Halden du går på?

Lokale satsningsområder vil alltid forekomme. Elevmassen, personale og foreldrebidrag vil aldri ha få helt likt utgangspunkt på skolene i Halden, men det bør allikevel være slik at en elev som bytter skole innad i kommunen vil oppleve at skolene følger de samme retningslinjene og det samme tempoet i opplæringen. Vi tenker at det er viktig å bidra med gode felles planer og mål for skolene i Halden kommune. Målene og planene må være langsiktige og følges opp kontinuerlig.

  1. Hvordan vil dere bidra med til å bedre resultatene til elevene i Haldenskolen?

Rødt Halden mener at et ensidig fokus på elevers resultater og utstrakt bruk av måling i skolen ikkeer det som alene utdanner elever til gagnlige og selvstendige mennesker. Skolesystemet trenger mer fokus på praktisk læring, og praktisk kunnskap. Forskning viser at hvis elever opplever mestring på et område så vil de også mestre på flere områder og arenaer. Målet med skolen er ikke å få bedre resultater enn naboskolen, men at alle elever skal bli den beste utgaven av seg selv. Se svar under.

  1. Hva skal dere konkret gjøre for å trygge Haldens befolkning i at skolen skal være en bidragsyter for at elevene skal bli den beste utgaven av seg selv?

Rødt jobber for en skole for alle. Viønsker å gi tilbake tilliten til læreren og eleven. Det er viktig at elever opplever mestring på mange plan i løpet av skoleløpet. Rødt mener at skolen skal legge like stor vekt på teoretisk og praktisk læring. Skolen skal være et sted hvor alle kan kjenne seg igjen, delta og utvikle seg.

Halden kommune har alt for få tilbud til elever som ikke klarer å mestre hverdagen i et klasserom. Vi vet at flere og flere elever sliter med psykiske utfordringer og skolevegring. De elevene som trenger ekstra hjelp og oppfølging må få dette i større grad enn det de får nå. Det må være et mye større fokus på forebyggende tiltak. Rødt Halden ønsker å styrke systemene rundt elevene og skolen slik at det blir lettere å hjelpe de elevene som faller utenfor utdanningsløpet. Slik kan kontaktlærer bruke mer tid på undervisning, oppfølging og relasjonsbygging. For å kunne hjelpe alle elevene som har ekstra behov for tilrettelegging, så trengs det flere ansatte og flere fagfelt inn i skolen. Rødt Halden ønsker å styrke skolene med fire nye helsesøsterstillinger. Disse stillingene har en viktig funksjon mht. til elevenes psykososiale og helsemessige situasjon. Helsesøstrenes arbeid er også et svært viktig bidrag mht. tidlig innsats. Tilsvarende er det behov for å styrke sosiallærerfunksjonene ved skolene. Dette kan skje ved økt tildeling av timer. Vi ønsker også å bygge opp strukturen rundt PPT og Barnevernet.

  1. Hvordan vil dere bidra til at skolen skal få ressurser til å redusere økte forskjeller på bakgrunn av familiens inntekt?

I Rødt Haldens budsjettforslag for 2019 -2022 vil vi avsette ytterligere 16 mill.kr til skole, utover Rådmannens forslag, hvert år i perioden. I alle budsjett som Rødt Halden har levert så har vi ønsket å styrke undervisning og oppvekst i Halden kommune. Det er forskjeller på elevmassene og utfordringer på de ulike skolene i kommunen. Det blir viktig å se an den enkeltes skoles utfordringer og disponere midler til der behovet er størst. Rådmannen foreslår å øke SFO betalingen med kr 100,- pr mnd. for å opprettholde kvalitet. For å redusere avgiftstrykket på småbarnsfamilier mener Rødt at kommunen må dekke dette selv.

Rødt vil innføre leksefri skole. Lekser er unødvendig, urettferdig og stjeler barn og ungdoms fritid. Leksefri skole vil utjevne forskjeller, siden foreldrene får mindre å si for hvor mye man lærer.

  1. Med de siste årenes kraftige kutt i Haldenskolen, hvordan ser dere for dere situasjonen i skolen om 4 år?

Rødt Halden frykter at vi vil komme til å oppleve ytterligere nedskjæringer innenfor skole og oppvekst hvis høyresiden fortsatt sitter med makten om 4 år.

Haldenskolen har nå, uten tvil, behov for økte bevilgninger. Skolene tåler ikke flere nedskjæringer nå. Det er behov for en betydelig større satsning på forebyggende tiltak. Vi viser til Kostratall. Haldenskolen trenger en langsiktig og god plan med gode rutiner for å fange opp de elevene som kan falle utenfor utdanningsløpet.

Godt valg!

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer