Halden Kommunale Foreldreutvalg om SFO

Vedtektene til SFO i Haldenskolen har vært på høring og vi gjengir her høringsinnspillet fra Halden Kommunale Foreldreutvalg. 

Halden kommunale Foreldreutvalg ønsker med dette følgende innspill til høringen.

Lovgrunnlaget for SFO finnes i Opplæringslova §13-7.

«Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.»

En redusering i antall ansatte på jobb pr. SFO går utover sikkerheten til de barn som er tilstede ved ordningen. Er det slik at det bare er en person tilstede så er det ved for eksempel toalettbesøk eller andre hendelser ikke oversikt over elevene som deltar i ordningen. Det må være et minimumskrav for antall voksne pr. SFO for å sikre barnas sikkerhet. Kfu ser at dette kan komme i strid med lovens beskrivelse av tilsyn. En reagerer også på ordlyden pr. hele plass. Dette medfører at det vil være langt flere barn pr. voksne enn 18 om alle barna har 75% plass slik vedtektene beskriver. Dette vil da bety at det er 24 barn pr. voksne om det slår til. Er dette en ønskelig arbeidssituasjon for de ansvarlige. Om en da skulle beholde 50% plass, så vil dette med ordlyden «en voksen pr. 18 hele plasser» medføre 36 barn pr. voksne om det slår til i ytterste konsekvens.

Ved å fjerne deltilbud som halv plass vil en sette SFO plass som en mulighet som er avhengig av tilstrekkelig økonomi for å ha sine barn inn under en SFO ordning. Er det ønskelig fra Halden kommune sin side at en SFO plass skal ekskludere de med svakere økonomi og som i valg mellom flere muligheter kun har råd til en halv plass. Eller er det ønskelig at foreldrene skal betale for mere plass enn de trenger fordi kommunen reduserer antall valgmuligheter. Derav vil foreldrene betale mer enn de trenger jfr. Loven.

Et SFO uten en løsning med mat er å anse som en ikke fullverdig løsning. Å lære bort sunne kostvaner samt det å kunne lage mat selv med barna er en del av den utdannelse en SFO kan tilby. KFU setter store spørsmål ved å fjerne dette. Ikke minst da enkelte barn er på SFO og Skole fra 0700 til 16:30. Dette er en lang dag der det fordres matservering flere ganger. Foreldrene betaler uansett for dette.

KFU undres sterkt på en argumentasjon der en ikke skal ha ledere med pedagogisk ansvar. Hvordan mener en at en skal kunne ha en forsvarlig ordning der en ikke har en pedagogisk ledelse. Er en slik ordning der en av budsjettmessige hensyn reduserer kompetansekravet innenfor lovens rammer? Kommer dette forslaget også i strid med den tiden den enkelte ansatte skal ha pr uke til egenutvikling slik rammeavtalen setter. Det er påtagelig at et tilbud som SFO settes på et lavere akademisk nivå enn for eksempel en barnehage der en har spesifikke krav om nivået på kompetansen til de involverte. Siden foreldrene selv finansierer SFO er det også uforståelig at dette reduseres. En vil da anta at reduksjon i kostnad gir reduksjon i betaling.

Således finner vi også barn med funksjonsnedsetninger. Dette kan være hemminger av forskjellige karakterer. Loven sier «Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.». Gode rammer medfører både fokus på ansatte. Her vil barn med utfordringer gi andre krav til ansatte enn barn uten spesielle behov. Slike situasjoner er det ikke tatt høyde for i forslaget slik KFU ser det. Det er også i strid med manglende pedagogisk kompetanse hos leder for SFO slik forslaget medfører. Skal en drive SFO uten en pedagogisk eller spesial pedagogisk utdanning så vil en ha en SFO ordning som enten ekskluderer de med funksjonsnedsetninger eller en SFO som ikke gir de et fullgodt tilbud.

Tilslutt setter KFU et spørsmålstegn ved det generelle budsjettet. Er SFO med foreldreinnbetaling i en slik situasjon at dette går med overskudd og dette så settes inn i den ordinære skoledriften, eller er det et annet regnskap. Tall på dette detaljnivået er vanskelig å finne i Halden. KFU er av den oppfatning at SFO er selvfinansiert helt og holdent av foreldrenes innbetalinger. En setter derav fokus på innsparingsargumentet og undres på om dette blir en skjult inntekt for kommunen. I loven finner vi: «Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.» I en slik tolkning vil det ikke være rom for en innsparing av et tilbud som kan være 100% finansiert via foreldrenes innbetalinger. I dette ligger drift, lønn og kostnader tilknyttet matlaging med mer. Så derav undres en på hvorledes kommunen skal spare i en ordning der foreldrene dekker kostnadene. Er dette en skjult skatt i Halden kommune?

KFU undres også videre på hvilke rammer har skolen for veiledning og oppfølging av ansatte også i SFO? Hvilket pedagogisk utviklingsarbeid og nybrottsarbeid driver de ulike SFO. Hvorledes er de forskjellige SFO inkludert i skolen. Og hvordan tenkes de inkludert videre. Er det naivt å forvente at skole og SFO samarbeidet slik at begge arenaer kunne gi et godt tilbud på SFO.

KFU Halden

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer