Blender Collective tar hele Østfold

Det som startet med den kreative næringsklyngen Arena Magica for syv år siden blir nå til Blender Collective og sprer seg til Østfold-byene Moss og Halden. – Målet er at Blender Collective skal dekke hele Østfold med kreative bransjefelleskap samlet i én klyngeorganisasjon, sier Blendersjef Kjetil Haugbro.
Tekst: Esben Hoff, Kunnskapsverket.org 

Det ordnær seg i Østfold
Gjennom 2016 har Magica arbeidet frem en ny modell som kombinerer klyngemetodikk med målrettet samlokalisering, eller coworking, en prosess støttet av Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og Kulturrådet.

Kjetil og Arena Magica har i flere år hatt fokus på å utvikle samlokaliseringen Hydrogenfabrikken, hvor målet på sikt har vært å kunne gi overføringsverdi til andre Østfoldbyer. Og det er det som nå blir realisert i Moss og Halden. I Moss samarbeider Blender med den lokale eiendomsutvikleren Höeg eiendom, som eier Hydrogenfabrikken, for å etablere en stor coworking i nedlagte Peterson fabrikker på Verket i Moss, som ligger like utenfor Moss sentrum på en diger og svært verdifull eiendom. I Halden har de en god dialog med kommunen om ett av kommunens bygg. Målet er å være operativ i de to Østfoldbyene i løpet av kort tid.

Overføringseffekt
– Vi har mange bedrifter som av ulike grunner ikke skal eller kan flytte inn i en coworking, som for eksempel teateraktører med egne scener, men som medlem av Blender har man allikevel tilgang til coworkingens fasiliteter. På den måten får vi fysiske lokasjoner hvor medlemmene treffes for både uformelle møter og samarbeidsprosjekter, sier Kjetil.

Initiativtaker og pådriver for dette arbeider har vært styret og bedriftene i Arena Magica, med et tydelig fokus på bedriftenes egne behov og ambisjoner for videre utvikling.

Blender Collective er derfor en videreføring av den kreative næringsklyngen Arena Magica, som startet som et klyngeprosjekt under Innovasjon Norges Arenaprogram fra 2010 – 2013. Deretter har bedriftene i Magica utviklet klyngen videre med støtte fra Østfold fylkeskommune. Virksomheten er delt i tre områder; coworking, prosjektlab og akselerator. Selve navnet for denne satsingen har vært Hydrogenfabrikken i Fredrikstad, hvor det i de gamle industrilokalene til De-No-Fa fra 1912, har vært drevet coworking siden den ble innviet som kulturfabrikk i august 2012 og nå huser rundt 60 kunstnere og kreative aktører med atelieer og veksteder, samt kontorer og forretninger. Her er også en stor kunsthall og industri, hvor det hele inngår i Fredrikstad Innovasjonspark. Hydrogenfabrikken ligger på Øra industriområde i Fredrikstad, like utenfor Gamlebyen.

-Kjempespennende og innovativt! Dette er et eksempel på at det vokser fram et mangfold av måter å organisere samarbeid på, tilpasset ulike behov, sier Torild Andersen, fabrikksjef i Fabrikken på Lillehammer og forsker 2 ved Østlandsforskning /Kunnskapsverket, som på tampen av fjoråret publiserte den første nasjonale kartleggingen av slike samlokaliseringer i rapporten Bedre sammen? – Samlokaliseringer som virkemiddel for utvikling av kulturelle næringer. Den foreløpige opptellingen omfatter 31 av samlokaliseringsmiljøene spredt rundt i Norge, hvor de største finnes i største byene som Verftet i Bergen, 657 og Sentralen i Oslo og Hydrogenfabrikken i Fredrikstad. Totalt omfatter kartleggingen over 800 virksomheter, hvor kunstnerisk virksomhet som utgjør den største gruppen med 21 % og film/foto og spill på andreplass med 18 %.

I forlengelsen av denne kartleggingen av omfang, utbredelse, organisering, finansiering, driftsmodeller målgrupper og interessenter, er målet å se nærmere på samarbeid og synergi i samlokaliseringer, studere næringsmessige effekter og hvordan de eventuelt påvirker faktorer som stedsutvikling, stedsattraktivitet, innovasjonssystemet og kulturlivet.

-Det finnes mange eksempler på synergiprosjekt og innovasjoner som oppstår mellom små aktører fra ulike bransjer som møtes i samlokaliseringer eller nettverk. En pluss en blir mer enn to. Men vi mangler systematisk kunnskap om det indre liv i disse miljøene samlet sett. Framover vil vi derfor se nærmere på hvilke synergier som oppstår og hva som er forutsetningene for at det skal skje i disse miljøene. Hva betyr sammensetningen av bransjer? Hvordan tilrettelegges og fasiliteres samarbeidet?, spør hun.

-Selv om Blender primært henvender seg til kulturelle og kreative næringer får de imidlertid stadig nye medlemmer som strengt tatt ikke hører til disse bransjene, men som allikevel ønsker å være aktive i et kreativt felleskap. Et godt eksempel på dette er det siste tilskuddet på medlemsfronten; lederen for et mikrobryggeri fra Sveits, sier Kjetil.

BlenderYi, Marita og Jonas hos Snø Designstudio, som holder til i Hydrogenfabrikken i Fredrikstad. Foto: Arena Magica.

Delingens gleder
Som i alle andre samlokaliseringsprosjekter blir deling og samarbeid fremhevet som helt sentrale verktøy for videre utvikling.

-Nyskaping oppstår gjerne i mellomrommet mellom ulik spisskompetanse, og ved å koble dyktige folk fra forskjellige fagmiljøer kan man få nye og bedre løsninger. Samarbeidet mellom designbyrået Provinsen og filmskaper Harald Fossen om utvikling av åpningsvignetter for film og tv-serier er et godt eksempel på dette. Ført sammen gjennom klyngedeltakelse og coworking har de utviklet et unikt formspråk som har resultert i oppsiktsvekkende vignetter for blant annet tv-seriene Nobel og Frikjent, sier han.

I den nye satsingen drar Blender i gang to nye satsinger: Blender Prosjektlab og Blender Akselerator. Kjetil forklarer satsingene slik:

Blender Prosjektlab

Å være en del av en klyngeorganisasjon betyr at man er opptatt av deling, samarbeid og vekst. Dette innebærer at man er moden nok til å samarbeide med sine konkurrenter for å nå større mål. Gjennom 6 år med klyngeutvikling har de 50 medlemsbedriftene fått et større fokus på nyskaping basert på samarbeid med akademia og andre fagmiljøer. I dag samarbeider bedriftene i Blender Collective med flere forskningsaktører og høgskoler i forskningsbaserte innovasjonsprosjekter med støtte fra Forskningsrådet og Oslofjordfondet. Dette arbeidet er nå organisert i en egen prosjektlab, hvor medlemmene får hjelp til å utvikle, finansiere og gjennomføre prosjekter. Prosjektlaben er også et fysisk møtested i coworkingen, hvor bedrifter, akademia, studenter og andre møtes for å generere nye prosjekter.

Blender Akselerator

Mange av medlemsbedriftene er unge, nyetablerte virksomheter. For å stimulere startups til raskere vekst etableres nå også et eget akseleratorprogram. Gjennom et 6 måneders løp får den unge bedriften tett oppfølging og blir satt i stand til å møte potensielle investorer. Programmet retter seg kun mot startups med et riktig sammensatt team og en ambisjon om hurtig vekst gjennom innhenting av ekstern kapital. Akseleratoren utvikles i tett samarbeid med Innovatum Inkubator i Trollhättan gjennom et eget treårig interregprosjekt.

Blender4N
Yngve Aasen hos Provinsen og filmskaper Harald Fossen, som begge holder til i Hydrogenfabrikken. Foto: Arena Magica.  

Artikkelen ble opprinnelig publisert hos Kunnskapsverket. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer