Ytring: Vi bør ta i mot 70 flyktninger

Jeg mener at vi bør oppfylle IMDIs anmodning på antall flyktninger. Samtidig
er det viktig at vi slutter å se på mennesker som problemer. Mennesker
representerer muligheter enten de står på kommunestyrets talerstol eller
ankommer Halden for å starte et nytt liv, med bakgrunn i forhold som gjør
det utrygt å fortsette livet i hjemlandet.
Foto: Malin Østli Langseth

Denne saken er viktig for Halden og er en utfordring for hele

verdenssamfunnet. Vi står overfor den verste flyktningekatastrofen siden
andre verdenskrig.
Hovedpoenget i saken er integrering av flyktninger med innvilget asylstatus.
Senest onsdag erklærte påtroppende integreringsminister Sylvia Listhaug at
vi skal stille krav til at asylanter skal bidra til samfunnet gjennom sin
arbeidsinnsats. Billetten til å innfri dette kravet går nettopp gjennom
innvilget bosetting i en norsk kommune.

Det er derfor særdeles viktig at alle kommuner, inkludert Halden, utnytter

sine egne muligheter til å gi de med innvilget asyl muligheten til å innfri
Listhaugs krav. Halden kommune har et særdeles oppegående apparat for å ta
imot asylanter i form av et aktivt NAV, tilpasset skolesystem, full
barnehagedekning og tilbud om voksenopplæring inkludert språk. Det er mulig
at kapasiteten må utvides, men på kort sikt er utgifter til denne dekket
gjennom statlige tilskudd.

Derfor er det Venstres oppfatning at vi bør kunne imøtekomme IMDIs anmodning

om å ta imot 70 flyktninger. Samtidig viser saksutredningen at mottak av
mindreårige vil påføre kommunen betydelige kostnader. Disse har ikke Halden
kommune mulighet til å bære. Derfor er det rimelig at vi bosetter det
antallet flyktninger IMDI ber om men med en fordeling som ikke belaster
kommunens økonomi. Dette hjelper ikke bare flyktningene. Det hjelper også
oss med å bygge et frodig, mangfoldig og bærekraftig lokalsamfunn.

Halden Venstre foreslo i kommunestyret at Halden kommune bosetter 70

personer, derav 2 enslige mindreårige i 2016. Forslaget fikk fem stemmer
idet MDG, Rødt og SV støttet forslaget etter at et annet forslag fra Rødt
allerede hadde falt.

Geir Helge Sandsmark
Kommunestyrerepresentant, Halden Venstre

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer