Ytring: ”Stø kurs” for barna i Halden kommune?

I følge oppsummeringen fra ordfører Thor Edquist for det første halve året som er publisert på gladihalden.no, er det et mål at ”Halden skal bli Norges mest innovative kommune.” Det passer så fint inn med den nye Stortingsmeldingen som i skrivende stund kommer helt fersk fra Det konglige kunnskapsdepartement.
Foto: Illustrasjonsbilde. Høvleriet barnehage.

Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen lyder navnet på den nye stortingsmeldingen. Her skisseres de viktigste prioriteringene for å styrke kvaliteten på innholdet i barnehagen. Inn mot arbeidet med den nye rammeplanen for barnehagene, er det tydelig at regjeringen har høye ambisjoner for barnehagesektoren. Og tro meg, det er ord som varmer i en barnehagelærers hjerte. I stortingsmeldingen definerer regjeringen noen vesentlige utfordringer på barnehageområdet: For store variasjoner i kvaliteten på tilbudet, for mange barn uten tilfredsstillende norsk ved skolestart, at ikke alle barn opplever et trygt og godt omsorgs- og læringsmiljø og at overgangen fra barnehage til skole kan bedres.
I redegjøringen for hvordan disse utfordringene kan møtes via ny rammeplan, blir det nevnt noen prioriteringer: Styrke arbeidet med språk, styrke det allmennpedagogiske tilbudet, styrke innsatsen mot mobbing (ved godt omsorgs- og læringsmiljø) og styrke arbeidet med overgangen fra barnehage til skole. Regjeringen påpeker at de ønsker at den nye rammeplanen skal bygges på det beste i norsk barnehagetradisjon, på ny formålsparagraf og på de tidligere rammeplanene. Det påpekes at rammeplanen som kommer skal være godt oppdatert, at den skal være forskningsbasert og at den skal møte både barnas og fremtidens behov. Det skal gis midler til svømmeopplæring i barnehagen, og det utarbeides både strategier og tiltak knyttet til barn og unge hvor ”målet er at flere med utfordringer skal få tidlig hjelp og bedre muligheter til å utvikle god helse, gjennomføre utdanningsløpet og dermed gis det nødvendige grunnlaget for god tilknytning til arbeidslivet.” Det skrives og loves mye godt i stortingsmeldingen, og spesielt samarbeidet mellom barnehage og skole tiltaler meg, for der har vi i vår kommune en god vei å gå. For vi som jobber med barn, vet at overgangssituasjoner er noe av det mest sårbare et barn kan oppleve.

I halvårsevalueringen på ordføreren sin nettside registrerer jeg ordføreren sin glede over mål som er satt, mål som er oppnådd, og mål som til og med har fått bedre utfall enn forventet. Men målene er ikke nådd uten at det har gått på bekostning av noe eller noen. Nedbemanningen av ansatte i de kommunale barnehagene er saken jeg kjenner best. Ikke fordi dette har gått ut over meg (som jobber i privat sektor), men jeg vet at mine kollegaer i de kommunale barnehagene har hatt (og fortsatt har) dager hvor de er 2 ansatte på alt fra 19 barn eller mer. Og med barn som gjerne er fra 2-3 år og oppover kan det medføre at man ved bleieskift blir stående igjen med 18 barn alene. Når jeg da ser hva som forventes av barnehagene i den nye stortingsmeldingen med både svømmeopplæring og mer strukturert språkopplæring, da kan jeg ikke unngå å spørre hvordan de skal klare å få det til.

10502366_10152989950567652_8912460035310372618_n
Jannicke Johansen, Utdanningsforbundet Halden

Vi har blitt et samfunn med fokus på å måle. For kan det ikke måles, så kan man heller ikke se om det går oppover eller nedover. Når jeg leser denne stortingsmeldingen, virker det på meg som om regjeringen mener at målingen må tidligere inn, slik at kvaliteten på det som skal måles fra første klasse kan optimaliseres. Fra et barnehagefaglig ståsted kan det virke som om den nye rammeplanen lager et skille mellom tradisjonell barnehagepedagogikk og en slags overgangspedagogikk hvor man mer målrettet og mer forpliktende enn i dag, skal gjøre barna forberedt til skolen. Når jeg leser at ”barns språklige utbytte skal beskrives”, så ser dette mistenkelig ut som et kompetansemål i mine øyne. Jeg velger å tro at min tolkning er feil, for vi er vel ikke på vei inn i den overgangspedagogikken som lå til grunn da 6-åringene i sin tid ble skolebarn? Det var vel også derfor vi byttet yrkestittel fra førskolelærer til barnehagelærer – slik at det skulle tydeliggjøres at det er barnehagepedagogikk vi skal praktisere i barnehagen, ikke førskolepedagogikk? Ikke misforstå meg, jeg er for å jobbe systematisk med språk, sosial kompetanse, tall, bokstaver, omsorg, læringsmiljø, lek osv. Det er utelukkende positivt for oss som jobber i barnehagen å få jobbe systematisk når vi er nok ansatte til å klare å sette ting i system. Men jeg støtter meg her til lederen for Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Han påpeker at med en slik instrumentell tenkning rundt barnehagene som denne stortingsmeldingen bærer preg av, så er vi på vei til å skifte fokus, bort fra barnehage og tilbake til førskole.

Bollerødbarnehage
Illustrasjonsbilde. Foto: Bollerød barnehage.

Så, til deg Thor Edquist som ordfører av Halden kommune, og til dere som er folkevalgte og tar avgjørelser på vegne av innbyggerne i kommunen vår:

Da jeg valgte barnehagelærer av yrke og var ferdig utdannet, gikk jeg ut med ett hovedmål:  Å gi alle barn en sjanse! Jeg har sett for mange barn møte voksne som dømmer barn som faller litt utenfor det vårt samfunn er så glad i å fremme, nemlig det normale! Det barnet som aldri sier noe og som helst vil henge i lomma fra det kommer til det går, det barnet som ikke klarer å sitte stille, som kanskje sees på som uoppdragen, men som egentlig bare har hodet fylt med altfor mye tanker. Det barnet som ikke finner konsentrasjon for å sitte i ro når vi skal ha om bokstaver med 5-åringene, men som elsker bokstaver når de skrives med ketchup på et ostesmørbrød. Alle barn kan, men ikke alle barn lærer på samme måte. Vi må ikke bli så opptatte av at alle er like, og at alle skal lære likt. Samfunnet trenger mennesker som Jarle Andhøy, Astrid Lindgren, Geir Lippestad eller Per Fugelli. Samfunnet vårt blir mer og mer A4, som igjen blir en trussel for det frie mennesket.

Jeg jobber i et yrke som allerede er under press med mange barn på få ansatte, og med begrenset planleggingstid til alle oppgaver jeg er pålagt å gjøre. Jeg vil gjerne få prioritere min ”Tid til lek og læring”. La meg få fortsette jobben med å produsere vinnere. Ikke sett mål om å sende barna ut av barnehagen med en sekk fylt av praktiske ting som kan måles. La oss få lære barn at det viktigste ikke er hvor mye og hvor fort man lærer, men at man kan få til det man vil, bare man prøver hardt nok og ikke gir opp. Og der kan vel du kjenne deg igjen, Edquist, med alt du har stått i, fra du tok over som ordfører i Halden? For hva er vel bedre enn å kjenne på enn følelsen av mestring, og spesielt med det vanskelige som man jobber så hardt og lenge for å få til?

Utdanningsforbundet Halden v/ Jannicke Johansen,
Pedagogisk leder i Bollerød FUS barnehage

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer