Høyre/FrP Regjeringen bidrar til alle disse positive endringene. Dette på tross av den verste oljekrisen vi har opplevd de siste 30 årene. En krise som har bidratt til at oljeprisen har gått ned 42% fra 2012 til 2016 og som har tvunget Norge til å omstille seg fra en oljebasert økonomi til en som er mindre avhengig av oljen. Ifølge Arne Strand i Dagsavisen kom Arbeiderpartiet til dekket bord da de tok over etter Høyre i 2005. Ap hadde det største økonomiske handlingsrommet noen norsk regjering noen gang har hatt, med en økonomi i vekst og en oljepris på opptil 120 $ fatet. Allikevel sørget de rødgrønne for økte helsekøer, flere fattige barn, og økt skattebyrde for folk flest.

Siden 2013 har vi opplevd en alvorlig flyktningkrise. Det er en økende grad av proteksjonisme rundt oss. Bare se på hva som skjedde i England med Brexit, valget i USA, og nå franskmenns ønske om Frexit. Dette er strømninger som gir utrykk for misnøye og som kan føre land og nasjoner i politisk og økonomisk isolasjon. Vi lever også i en urolig tid, hvor den sikkerhetspolitiske situasjonen er blitt mer uforutsigbar og truslene har kommet nærmere. Sist, men ikke minst har vi en sterk klimaavtale som forplikter oss til å jobbe mot lavutslippssamfunnet og grønnere løsninger, og vi opplever en teknologisk utvikling i et rasende tempo, kanskje raskere enn det vi klarer å ta innover oss. Dette er det makroperspektivet Regjeringen må forholde seg til og de tiltak som er satt i gang bidrar til at Norge finner sin plass i verden, og det skapes trygge og forutsigbare forhold på hjemmebane.

Den politiske argumentasjonen tilspisser seg nå, når det er mindre enn 150 dager igjen til valget. Det er slik det skal være. Det er viktig for velgerne å vite hva som er de ideologiske skillene mellom de ulike partiene som stiller til høstens valg. Derfor er det spesielt når Ap velger å kritisere Regjeringens politikk fremfor å snakke om sin egen. I et av sine leserbrev tar Stein Erik Lauvås (Ap) opp partiets gamle retorikk om at denne Regjeringen gir skattelette til de rike og han gjør H/FrP regjeringens skattepolitikk for syndebok for alt det Ap ikke klarte å få til i de 8 årene de selv hadde regjeringsmakt. Til tross for at de økte skattene for alle.

Jeg mener at Høyre i regjering har all grunn til å være stolt over å ha bidratt til at skattene har blitt redusert med 21 mrd., at arveavgiften er blitt fjernet, noe som gjør at folk slipper å betale arveavgift for hus eller hytte deres pårørende allerede har betalt for, at vi har redusert formueskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, at en lavinntektsfamilie betaler ca.15 000 kr mindre i året med denne regjeringens skattepolitikk.

Samtidig har kommuneøkonomien blitt 2,3% bedre mellom 2013 til 2016 og en må tilbake til 90’ tallet for å finne like gode resultater. Samferdselsbevilgningene har økt fra 40 til 60 mrd. årlig, skjemaveldet for næringslivet har blitt forenklet, noe som har bidratt til 4,3 mrd. i besparelser, forsvarssektoren har blitt styrket med 7,6 mrd. de siste 4 årene, næringsrettet forskning og innovasjon har blitt styrket med 2,8 mrd., noe som gjør det enklere for gründere å starte nye bedrifter. Regjeringens politikk har bidratt til at det nå er 70000 færre som står i helsekø (med det samme tellingssystem som visste at folk sto i kø når Ap styrte), at nesten 6000 lærere har gjennomført etter- og videreutdanning, og at det er ansatt flere lærere i 1-4 klasse som skal sikre at elevene allerede fra første trinn får grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Høyre i regjering har sørget for at de som tidligere var nederst ved bordet har fått en historisk løft. Hele 2400 millioner settes av til Opptrappingsplanen for rus for perioden 2016 til 2020. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har blitt styrket med 292 helsesøstre.  Det gjør at ungdom har lettere tilgang til fagfolk de kan snakke med om sine utfordringer.

Høyres skattepolitikk bidrar til å redusere skattene for folk i alle samfunnslag samtidig som det føres en politikk som skaper flere jobber og bedre velferd. En skal være ganske arrogant eller virkelighetsfjern for å mene at dette ikke gjør en forskjell.

Det Norge trenger i fremtiden er stabilitet, forutsigbarhet og stø kurs. Derfor er det uheldig med politikere som truer med reversering av iverksatte reformer og reversering av tiltak som gjør det enklere for gründere å starte bedrifter og billigere for norske bedrifter å holde arbeidsplassene i Norge. Det vil være en kjempe utfordring for næringslivet dersom Ap, Sp, Sv. Rødt og MDG vinner neste valg. Dette er partier som vil øke skattene med opptil 30000 millioner kroner, med den konsekvens at de vil jage de bedriftene som har kommet tilbake ut av landet igjen, og de vil påføre deg og din familie økte skatter og mindre frihet.

Derfor mener jeg at Norge har det best med Høyre i regjering!

Monica Gåsvatn
3. kandidat for Østfold Høyre