Ytring: – Når tro blir viktig i livet

KrF har lenge arbeidet for å få økt kompetanse om tro og indre overbevisning i utlendingsforvaltningen for å sikre en mer rettferdig behandling av såkalte konvertittsaker. For mange av våre asylsøkere blir den kristne tro en viktig del av livet i møte med de norske kristne og humanistiske verdiene som også råder i Haldensamfunnet. Derfor er jeg glad for at KrF har fått gjennomslag for en rekke endringer i saksbehandlingen.

Av stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal, KrF

Når konvertering anføres som beskyttelsesgrunn i en asylsak må myndighetene for det første vurdere om konverteringen er reell, og for det andre om det er trygt for en konvertitt å returnere til det aktuelle hjemlandet. De endringene som nå gjennomføres gjelder den første vurderingen. Formålet er ikke at flere eller færre skal få asyl i Norge, men at alle skal sikres en kompetent og rettferdig vurdering.

Ved vurdering av folks helsetilstand eller tilregnelighet gir myndighetene uttalelser fra medisinsk ekspertise avgjørende vekt. Dersom det er juridiske spørsmål som skal avgjøres, får gjerne juristene siste ord. I konvertittsaker derimot, der det er snakk om vanskelige vurderinger rundt enkeltmenneskers trosliv, har utlendingsmyndighetene så langt lagt relativt liten vekt på uttalelser fra prester, pastorer og annen teologisk ekspertise. Nå blir dette annerledes. Landinfo, UDI og UNE skal invitere til et felles, årlig høynivå kontaktmøte med Den norske kirke og andre sentrale frikirkelige trossamfunn og organisasjoner om dette temaet. Det skal gjenspeile det mangfoldet av menigheter som finnes i Halden. Det skal også avholdes separate dialogmøter med sentrale menigheter og trossamfunn. UDI og UNE skal også invitere fagpersoner til kurs/foredrag for saksbehandlere og beslutningstakere for å øke kompetansen.

Det skal også opprettes en pool med ressurspersoner som pastorer, prester og teologer som UNE kan involvere i vanskelige saker om troverdigheten av søkerens indre overbevisning. Etter innspill fra kirkesektoren skal også regjeringen vurdere om det er behov for å opprette spesialiserte enheter på dette området i UDI og/eller UNE. Videre har regjeringen utarbeidet en instruks til UNE om at det i større grad enn i dag skal tillates at søkeren fører vitne når det avholdes nemndsmøte for å avgjøre troverdigheten i konverteringsspørsmål.

Vi vet at i ytterste konsekvens kan vurderinger på dette området bety liv eller død for enkeltmennesker. Derfor er det viktig at det nå kommer en styrking av kompetansen i slike saker i utlendingsforvaltningen til beste for konvertittene.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer