Ytring: Nå bygges det nye Østfold

I årene framover vil deler av fylket vårt oppleve omfattende byggevirksomhet. Det som vokser fram er et nytt, kraftig modernisert, slagkraftig og attraktivt Østfold.

6.juni 1873 vedtok Stortinget å bygge Smaalensbanen, senere kjent som Østfoldbanen. Det var et viktig grep som bidro til å modernisere landet. Fra alle deler av regionen ble innbyggerne knyttet sammen ved hjelp av jernbanen.
Reiseveien, og reisetiden, både til hovedstaden, mellom byene og bygdene i Smaalenene, og ut i Europa, ble betydelig forenklet og forkortet. Løftet som ble gjort, har kommet generasjoner av østfoldinger til gode.

I sum vil dette gjøre Østfold til et kraftsentrum på Østlandet.

Jernbaneutbyggingen er den som har fått mest oppmerksomhet de siste årene, naturlig nok. Men vi skal også huske på at våre veier også skal fornyes og oppgraderes i stor skala. Mye av dette arbeidet skal skje parallelt med jernbaneutbyggingen – eksempelvis riksvei 110 i Fredrikstad sentrum og fylkesvei 118 over Glomma i Sarpsborg. Og i Moss kommer byggingen av RV 19 rett i etterkant av  jernbaneutbyggingen.

Flere steder i Østfold blir med andre ord en byggeplass i mange år som kommer.

Denne uken kommer Bane NOR, Statens vegvesen og rådmennene i Østfold fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg med sine vurderinger av hvilke traseløsninger for dobbeltsporet jernbane gjennom Nedre Glomma som skal utredes videre. Både utbyggingen av en moderne jernbane og ikke minst veiene, vil bety at mange mister husene sine.

Som smaaleninger på 1870-tallet opplevde det gjennom flere år, vil østfoldinger fra Moss til Halden, oppleve at deres nærmiljø blir betydelig forandret når storsamfunnet igangsetter utbyggingen av en moderne jernbane – og ikke minst de mange nye veiene.

Vi har stor forståelse for at noen blir både engstelige, redde og kanskje sinte når konsekvensene blir synlige. Som ordførere skal vi kjempe for at folk skal få god informasjon om prosessen, rettferdige oppgjør, levelige forhold under utbyggingen og selvfølgelig at følgende av utbyggingen blir minst mulig for familier og bområdene, så langt det lar seg gjøre.

Staten er i gang med å bruke flere titalls milliarder kroner på å fornye jernbanen vår. Utbyggingen er en kompleks og krevende prosess hvor både lokale, regionale og statlige myndigheter er involvert for å få et best mulig resultat. Det som vi har snakket og håpet på i mange tiår, blir nå virkelighet. Utbyggingen begynner å bli helt konkret, selv om mye planarbeid gjenstår.

Det første som skjer er at Bane NOR skal bygge 10 kilometer dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss. Høsten 2017 starter de forberedende arbeidene. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019.

Etter oppstarten nå i høst, går det så slag i slag.

Dobbeltsporet fram til Seut i Fredrikstad skal stå klart i 2024, fram til Sarpsborg skal en løsning være på plass i 2026. Forhåpentligvis er så dobbeltsporet til Halden ferdig utbygget til 2030, som tidligere bebudet fra nasjonale politikere.
Vi i Østfold skal stå samlet, og gjøre vårt for at holde trykket og framdriften oppe.

Med et moderne InterCity-tilbud innom byene, kobler Østfold seg på hele bo- og arbeidsmarkedet som nå vokser fram rundt Oslo. Antall avganger blir flere, og reisetiden til og fra Oslo blir betydelig kortere – 1 time og 8 minutter til Oslo fra Halden når utbyggingen er ferdig. Mange har lett for å glemme at med den nye jernbanen vil også byene i Østfold bindes langt tettere sammen. Nå blir det enkelt og svært raskt å reise fra by til by. Vi blir i enda større grad ett samlet fylke og ett arbeidsmarked. Det gir Østfold nye krefter.

Dobbeltsporet vil også koble Østfold-byene tettere på Göteborg og Europa. I tillegg, og dette er et viktig poeng, får vi avlastet godstransporten på E6 – et nødvendig grep som vil styrke næringslivet i fylket vårt.

Samlet sett kan denne kraftige opprustingen av vei og jernbane gjøre Østfold til et en langt mer attraktivt næringsregion. Skaper vi smarte og moderne byer med større muligheter for effektiv pendling, blir vi attraktive for «de kloke hodene», og dermed også framtidas kompetansearbeidsliv.

Når vi nå nærmest bygger Østfold på nytt, er det med andre ord noe som er helt nødvendig.
Så la oss også ha med oss det store, overordnede perspektivet: Utbyggingen som nå skjer er av lokal, regional og nasjonal viktighet. Det er umulig å bygge ut og videreutvikle et land, en by eller en kommune uten at dagens bebyggelse vil bli berørt. Smertefulle, men nødvendige valg er en del av «pakken». Slik var det på 1870-tallet, og slik er det i dag.

Løftet vi gjør i fellesskap vil komme mange nye generasjoner av østfoldinger til gode.

Av fylkesordfører Ole Haabeth, ordfører i Sarpsborg – Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Fredrikstad – Jon-Ivar Nygård og ordfører i Moss – Tage Pettersen.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer