Ytring: Målrettet investering for flere lærlingplasser

Vi er bekymret for at alt for mange Østfoldinger ikke får lærlingplass.

For å følge opp samfunnskontrakten for flere lærlingplasser, der målet er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass, mener vi at fylkeskommunens arbeid for å bistå arbeidslivet med informasjon om lærlingordningen må forsterkes.

Vi stiller oss bak fylkesrådmannens satsing på full læreplassdekking som viktig og vil foreslå at arbeidet med å skaffe flere lærlingplasser konkretiseres til oppsøkende virksomhet og stimulerer til flere nye lærebedrifter.

Det er fortsatt slik at flertallet av bedrifter og virksomheter i Østfold som kunne hatt lærlinger, ikke har det. Vi mener hovedgrunnen for dette er at de ikke har blitt spurt eller har fått informasjon om lærlingordningen. Et godt eksempel på dette er hos fylkeskommunen selv som etter en runde på egne arbeidsplasser økte antall lærlinger / lærekandidater fra 47 til 70 på et år (2016). Det er tilsvarende runder vi mener må til på bedrifter og virksomheter i Østfold.

Yrkesopplæringsnemnda har også tatt initiativet og utarbeidet en Østfoldkontrakt for flere lærlingeplasser. Vi mener kontrakten både kan bistå til at flere arbeidsplasser tar inn lærling(er), samt at den enkelte bedrift / virksomhet blir mer bevisst på lærlingordningen. Kontrakten legger opp til at partene på hver arbeidsplass årlig kartlegger behovet og muligheten for lærlingplasser i de aktuelle fag. Østfoldkontrakten kan også bygge stolthet og bevissthet rundt lærlingordningen, samt, med Østfoldidentitet, få flere til å bidra for flere lærlingeplasser.

For å sette Østfoldkontrakten ut i live så foreslår yrkesopplæringsnemnda at det etableres et oppsøker-team for å besøke bedrifter og virksomheter, samt at det opprettes stimuleringstilskudd for nye lærebedrifter.

Vi oppfordrer derfor at det i fylkeskommunens årsbudsjett for 2017 avsettes 2 millioner til oppsøkende virksomhet for å bistå arbeidslivet med å gi informasjon om lærlingordningen, samt tegne Østfoldkontrakter med intensjonsavtaler om antall lærlinger.

Og at det avsettes 1,5 millioner i stimuleringstilskudd for å få flere nye lærebedrifter.

Roald Gulbrandsen
NHOs regiondirektør i Østfold og nestleder i yrkesopplæringsnemnda

Ulf Lervik
LOs distriktssekretær i Østfold og leder i yrkesopplæringsnemnda

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer