Ytring: – Ingen elever er like

Ingen elever er like, men alle lærer best når de blir sett

Det er en sentral politisk målsetting for norsk skole at alle elever har rett på likeverdig opplæring. En viktig forutsetning for dette er at vi har et minimum av lærerressurser i forhold til elevtallet på den enkelte skole. På landsbasis er det store forskjeller i lærertetthet. Staten har de siste årene hatt betydelige overføringer til kommunene for å øke lærertettheten, men statistikker viser at lærertettheten i ordinær undervisning ikke har økt i den samme perioden.

Landets kommuner rapporterer årlig inn opplysninger som gir en oversikt over grunnskoleundervisningen i landet. Denne statistikken viser at Haldenskolen de fire siste årene har hatt en reduksjon i lærerstillinger og økt antall elever en lærer har ansvar for i ordinær undervisning. Denne reduksjonen har skjedd samtidig som antall elever ved skolene har økt.

Til tross for at staten har bevilget økte midler til skolene, har vi i Halden hatt en reduksjon i lærerstillinger.

Utdanningsforbundet Halden ønsker en lovfestet minimumsnorm for lærertetthet på skolenivå. #stoppstoreklasser

 Årsmøtet i Utdanningsforbundet Halden 29. mars 2017

Kommentarer

kommentarer