Ytring: Fortsatt god plass på E6

Det blir hevdet at kapasiteten på E6 gjennom Østfold begynner å bli oppbrukt. Det er en overdrivelse. Vegen kommer til å tåle trafikkvekst i lang tid framover, men det er enkelte utfordringer.

Det har vært skrevet og sagt mye om trafikkveksten på E6 i Østfold, og en vanlig avisleser kan ha fått inntrykk av at det om få år vil være konstant kø på vegen. Det er vi i Statens vegvesen ganske sikre på at det ikke blir.

Det er ikke tvil om at det har vært en stor økning i trafikkmengden på norske veger de siste 25-30 åra. På E6 i Østfold har trafikkveksten vært større enn de fleste andre steder. Trafikkvekstindeksen forteller oss at antall kjøretøy på denne vegen har økt med 180 prosent siden 1986. Behovet for en tryggere veg var, sammen med trafikkveksten, årsaken til at E6 tidlig på 2000-tallet ble utvidet fra to til fire felt gjennom hele fylket.

Det er mange faktorer som påvirker hvor stor kapasitet en veg har. Noe forenklet kan vi si at en firefeltsveg som E6 godt kan ta mer enn 60.000 biler i døgnet uten at det er behov for å utvide kapasiteten. På E6 i Østfold er trafikken størst ved Storebaug, på grensa mellom Moss og Rygge. I 2016 passerte det her i gjennomsnitt 40.655 kjøretøy i døgnet, det vi kaller årsdøgntrafikk, eller ÅDT. På «andreplass» kom Sandesund på grensa mellom Sarpsborg og Fredrikstad, med 37.944 kjøretøy. På Svinesund var trafikken 14.864, og mellom Grålum og Alvim i Sarpsborg 28.263.

Den gjennomsnittlige trafikkveksten fra 2015 til 2016 var 1,8 prosent. Ved Sandesund var den litt høyere enn dette, ved Storebaug litt mindre. Trafikkveksten varierer ganske mye fra år til år. I perioden 2000-2015 var den gjennomsnittlige årlige trafikkveksten på E6 i Østfold 3,6 prosent. Det er mange faktorer som påvirker trafikkutviklingen. Dersom veksten fortsetter omtrent i samme takt vil det ta 10-20 år før vi passerer 60.000 kjøretøy ved Storebaug og Grålum. Da er trafikkmengden omtrent den samme som den i dag er på E6 på Romerike (ÅDT 58.000-66.000). Da vil det være merkbart at det er økt trafikk på vegen, særlig i rushtiden. Men ikke «konstant kø».

Statens vegvesen sitter likevel ikke stille og venter på at dette skal skje. Vi er allerede i gang med tiltak for å møte trafikkveksten. Svaret på utfordringene er likevel ikke å bygge ut vegen til seks felt. Vi vet jo at det i liten grad er gjennomfartstrafikken som bidrar til trafikkveksten. Det er det heller lokaltrafikken som gjør. I Moss/Rygge og i Sarpsborg/Fredrikstad (Nedre Glomma) fungerer E6 som transportåre for lokaltrafikk. Morgen- og ettermiddagstrafikken er så stor at det fra de lokale kryssområdene danner seg køer bakover, inn på E6. Dette gjelder i hovedsak Patterødkrysset i Moss og Årumkrysset i Fredrikstad. Her trengs det tiltak for å få bedre trafikkflyt i kryssene, og Statens vegvesen er allerede i gang med å se på mulige løsninger.

Per Morten Lund, Statens vegvesen
Per Morten Lund,
Statens vegvesen

Utvikling av sidevegnettet vil kunne redusere behovet for å bruke E6 som lokalveg. I Sarpsborg ser vi for eksempel at liten kapasitet på Sarpsbrua gjør at en del av lokaltrafikken flytter seg til E6, via kryss på Alvim og Årum. Vi vet også at en ikke ubetydelig del av E6-trafikken mellom Årvollkrysset i Rygge og Patterødkrysset i Moss er lokaltrafikk.

Nasjonal transportplan (NTP), vedtatt i Stortinget i 2013, slår fast at det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet/Bane NOR og Statens vegvesen om å skape et transportsystem som bygger opp under målet om økt kollektivandel, sykkel og gange.

Mange, inkludert Statens vegvesen, har påpekt behovet for en god vegforbindelse utenom Oslo, mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike. Det er konkludert med at riksveg 111 og riksveg 22 kan ha gode forutsetninger for å tiltrekke seg trafikk, og dermed avlaste E6, både i Østfold og videre gjennom Akershus og Oslo. I Nasjonal transportplan 2014-2023 legges det opp til at det i planperioden skal gjennomføres en konseptvalgutredning for denne strekningen, det vil si undersøkelser og vurderinger av behov for utbedringer, valg av vegstandard og trasé.

For arbeidspendlere vil det om noen år bli langt mer attraktivt å reise med tog fra østfoldbyene. I NTP legger regjeringen opp til at dobbeltspor til Seut/Fredrikstad skal stå ferdig innen utgangen av 2024, til Sarpsborg i 2026 og til Halden i 2030. Dette vil både øke antall avganger, og redusere reisetiden, til dels betydelig. Når Follobanen står ferdig vil også det gi en betydelig forbedring av togtilbudet for reisende fra Østfold.

Det blir interessant å se hvordan alt dette kommer til å påvirke trafikksituasjonen på E6. Statens vegvesen følger utviklinga med tanke på framkommelighet, trafikksikkerhet og miljøutfordringer, og er i tett dialog både med fylkeskommunen og med kommunene langs E6.

Per Morten Lund
Regionvegsjef, Statens vegvesen

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer