Ytring: Fokus på skolen

Hvor mye brukes egentlig på grunnskolen i Halden sammenlignet med andre kommuner? Ordføreren har publisert grafer som skal vise at situasjonen i 2015 ikke var så verst. Høyres Roar Lund ser ut til å være enig. Arbeiderpartiets Arve Sigmundstad er tvilende til om tallene gir en dekkende beskrivelse av situasjonen. Slik uenighet om faktagrunnlaget skaper usikkerhet hos kommunens innbyggere.

Enda mer usikker blir en ved å lese Telemarksforsknings gjengivelse av Kostra-tallene for kommunenes utgifter til grunnskole. Kronebeløpene her viser at Halden ligger under både landsgjennomsnitt og sammenlignbare kommuner. Dessuten viser kurven de siste årene en nedadgående tendens for Halden. Med tanke på ytterligere nedskjæringer i 2016, er spriket i år sannsynligvis større.

På bakgrunn av usikkerhet angående tall og tolkning av disse vil jeg oppfordre Roar Lund – som leder av hovedutvalget for undervisning og oppvekst og som samarbeidspartienes fremste talsmann i skolesaker – å sørge for at administrasjonen legger frem sammenlignbare fakta når det gjelder ressursene som brukes på grunnskolen i Halden.

Uavhengig av situasjonen i andre kommuner mener KrF at grunnskolen i Halden burde hatt mer ressurser. I vårt budsjettforslag for 2016 la vi derfor frem et forslag om å styrke skolesektoren med 5 mill., med vekt på undervisningsmateriell og økt lærertetthet 1.–4. trinn.

Dessuten foreslo KrF å øke eiendomsskatten midlertidig for raskere å komme ut av ROBEK og derved få større økonomisk handlefrihet. Selv om vi ikke fikk flertall for dette i kommunestyret, viste en uformell håndsopprekning under skoledebatten på Bryggerhuset at mange der var enige med oss i dette.

Parallelt med vårt arbeid lokalt har KrF foreslått for Stortinget å øke lærertettheten i grunnskolen. Gjennomsnittlig gruppestørrelse skal ikke overstige 16 elever i 1.–4. trinn, eller 24 elever på 5.–10. trinn i ordinære timer. KrF mener det er behov for et nasjonalt løft for barnetrinnet i norsk skole. Ved å tilføre mer ressurser til ordinær undervisning, vil behovet for spesialundervisning gå ned og vi vil gi flere elever den grunnleggende lese- og skriveferdigheten grunnskolen bør gi dem.

KrF er opptatt av en ansvarlig politikk, også når det gjelder budsjettet for 2017. Vi vil derfor ikke love bort penger vi ikke har dekning for. Men skolen vil fortsatt være et område vi er sterkt opptatt av. Og det hadde iallfall hjulpet noe hvis enda flere partier hadde sagt ja til et krafttak for å bringe Halden ut av ROBEK noe tidligere enn det planlagte 2022.

Dagfinn Stærk
Gruppeleder Halden KrF

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer