Ytring: – Bedre jernbane mellom Norge og Sverige nå!

– Det nordiske fellesskapet er sterkt – bygg ut jernbanen mellom Göteborg og Oslo! Det skriver fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen i Østfold og riksdagsrepresentant Gunilla Carlsson fra Göteborg i en felles kronikk.

«Grenser? Jeg har aldri sett noen, men jeg har hørt at de finnes i hodene til folk».

Thor Heyerdahls ord beskriver på en god måte relasjonen mellom nordmenn og svensker. Som nabofolk har vi en sterk og gjensidig relasjon, der den fysiske landegrensen ofte er vanskelig å se. Vi deler samme framtidstro om frihet og likestilling for alle. Vi deler den nordiske samfunnsmodellen, med generell velferd av høy kvalitet for alle, og en aktiv økonomisk politikk for vekst, eksport og arbeid. Vi deler stort sett de samme historiske og kulturelle minnene.

Vår gjensidige avhengighet av hverandre illustreres av at arbeidspendlingen mellom Norge og Sverige er den største i hele Norden med over 60.000 pendlere. Antallet norskeide bedrifter i Sverige har doblet seg på ti år, og grensehandelen slår stadig nye rekorder. Men det finnes fortsatt grensehindre. Et av de største grensehindrene er at jernbaneinfrastrukturen henger etter. Jernbaneforbindelsene mellom vest-Sverige og sør-Norge skjer fortsatt på enkeltspor på den 13 mil lange strekningen mellom Öxnered utenfor Vänersborg og Halden. Derfor går det i dag bare to til tre direktetog daglig mellom Oslo og Göteborg, med en reisetid på over fire timer for passasjerene. Det er trangt for godstrafikken. Dette gjør det vanskelig for mennesker og gods å flytte seg innen vår felles region.

Mange mennesker og varer henvises derfor til den overbelastede E6 mellom Oslo og Göteborg. 3.000 lastebiler ferdes på E6 daglig over grensen. Det er en miljøtragedie. Et utbygd jernbanenett er nødvendig for å oppfylle kravene som ble satt under klimaavtalen i Paris om at temperaturøkning skal holdes under to grader.

Klarer vi å få bort det grensehinderet som savnet av en moderne og effektiv jernbane utgjør, vil vi få en økt og mer bærekraftig mobilitet, og med det sterkere bedrifter som skaper flere jobber. Sterke og attraktive regioner skaper framgang, og firemillionersregionen som Göteborg og Oslo utgjør, har et stort og uforløst vekstpotensial.

Forslag til løsninger finnes allerede. I mai 2016 presenterte Trafikverket i Sverige og Jernbaneverket (nå: Bane Nor) rapporten «Oslo-Göteborg – utvikling av jernbanen i korridoren». Blant tiltak som allerede på kort sikt kan føre til forbedring for godstransporten, nevnes nye og lengre krysningsspor. For ytterligere forbedringer, som også kan komme persontrafikken til gode, konstaterer rapporten at utbygging av dobbeltspor på strekningen er nødvendig.

Et annet, spennende forslag ble lagt fram av NCC, et forslag som viser hvordan det kan være mulig å realisere dobbeltspor mellom Oslo og Göteborg på ti år. Det kan muliggjøres og finansieres ved at kommunen og staten selger tomter rundt Centralstationen i Göteborg, slik at man på den måten slipper å vente på statlige bevilgninger.

Vi mener at de to lands regjeringer nå må begynne på en gedigen og seriøs forstudie om hvilke forutsetninger som må på plass for å få dobbeltspor mellom de to byene. Uavhengig av om finansieringen skal være privat eller offentlig. På svensk side oppfordrer vi regjeringen til å bestille en mulighetsstudie hos Trafikverket for å se på både strekninger og finansieringen. Det passer godt innenfor rammen av den nye, svenske nasjonale transportplanen 2018-2029 som legges fram nå. Så skal vi også jobbe tilsvarende på norsk side.

Bedre jernbaneforbindelser mellom landene våre handler ikke bare om høyrere hastigheter og kortere reisetid. Det handler like mye om å redusere den mentale avstanden mellom Norge og Sverige. Om å rive grenser for å skape muligheter. Vi har nylig feiret 17. mai, og om noen uker – 6. juni – markeres den svenske nasjonaldagen. Vi som er nordmenn og svensker skaper vår felles framtid sammen. Det gir trygghet i en ny tid».

Siv Henriette Jacobsen, (Ap) fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune

Gunilla Carlsson, (S) riksdagsrepresentant fra Göteborg

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer