Ytring: Allmenhetens tilgang til Svalerødkilen

Brev til Halden kommune fra Svalerødkilen velforening:

1.Holmen i Svalerødkilen

Svalerødkilen velforening ba for et år siden (brev datert 24. mai 2015, vedlagt) Halden kommune om å vurdere forhold vedrørende allmennhetens tilgang til holmen i Svalerødkilen og evt. iverksette nødvendige tiltak. Vi kan ikke se at vi har mottatt svar på dette brevet.

Velforeningen har i flere år vært opptatt av de negative konsekvensene av privatiserende tiltak i strandsonen og særlig den reduserte tilgangen for allmennheten til strandsonen i Svalerødkilen. Vi tok opp spørsmålet i 2009 og ba Halden kommune om å vurdere om visse strandområder i Svalerødkilen skulle regnes som innmark eller utmark etter friluftsloven, og hvorvidt ferdselshindringer som forekom i disse områdene var å anse som det som i samme lov er betegnet som sjikanøse stengsler. I kommunens svar (ref. 2009/7499-3, datert 24.02.2010), står det bl.a.: «Holmen vil, med unntak av et mindre område foran hytta, være å regne som utmark

Ut fra dette, har vi forstått det slik at allmennheten har tilgang til holmen, med unntak av det nevnte området foran hytta. I alle år har alle kunnet bade og sole seg på holmen, både i den tiden holmen tilhørte det tidligere badehotellet, og etter at nåværende eier, Bjørn Spernes, overtok holmen, både da han i en årrekke leide holmen av daværende eier Kirsten Andersen og drev utleie av båtplasser der, og etter at han kjøpte holmen for ca. 10 år siden. Vi mente derfor at også sedvanerett skulle tilsi fortsatt allmenn tilgang til å bade og oppholde seg på holmen. Vi gjør oppmerksom på at det, i alle fall de siste 20 år, ikke har skjedd vesentlige endringer av bryggene på vestsiden av holmen, der de fleste går for å komme ut til sydenden der det beste badeområdet er.

Det er satt opp et skilt ved nordenden av holmen (se bilde nederst i dette brevet), der det står:
”All ferdsel på bryggene, moloer og terrasser kun etter avtale. Hunder må holdes i bånd. Grunneier”. I tillegg er det satt opp et skilt ved overgangen til holmen, der det står «Uvedkommende ingen adgang«.

Av uttalelsen fra 2009 framgår også følgende om allmennhetens tilgang:

Friluftsloven § 13 bestemmer at eier eller bruker av grunn ikke ved stengsel eller på annen måte må vanskeliggjøre lovlig ferdsel, med mindre det tjener hans berettigede interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for allmennhetens ferdsel. Det kan heller ikke settes opp skilt om at det er forbudt å ferdes eller bade på område hvor det er adgang til det etter friluftsloven.
Lovens utgangspunkt er at lovlige brygger ikke er et sjikanøst stengsel. Med lovlig i denne sammenhengen menes at det foreligger byggetillatelse etter plan- og bygningsloven, eller at bryggen er oppført før det (ble) gitt lovgivning på dette området. Det er likevel antatt at den delen av brygga som ligger på/langs land vil være tilgjengelig for ferdsel.

Vi har oppfattet dette slik at allmennheten har tilgang til de brygger som ligger langs land på holmen.

Ved flere anledninger har folk blitt jaget bort fra holmen når de har ønsket å bade, sitte på holmen og se på solnedgangen eller gå en tur der i fred og ro.

For et år siden ba Svalerødkilen velforening kommunen om å vurdere forhold vedrørende allmennhetens tilgang til holmen i Svalerødkilen og evt. iverksette nødvendige tiltak, men ingenting har skjedd.

I Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2011–2014 står det følgende:

Halden kommune og Direktoratet for naturforvaltning har kjøpt Svalerødkilen. Stedet er Haldens best tilgjengelige saltvannstrand og er ved dette sikret som offentlig friområde og badeplass.

I alle år har også holmen vært en del av badeområdet i Svalerødkilen. Stranda er veldig langgrunn og er velegnet for barnefamilier, mens voksne og ungdommer gjerne har foretrukket å bade fra holmen. Stranda har dessuten begrenset med plass, noe som er veldig merkbart på fine dager. Av flere grunner er det derfor en fordel å kunne benytte holmen som del av badeområdet i Svalerødkilen.

Svalerødkilen velforening vil derfor be om at kommunen ikke bare vurderer forhold vedrørende allmennhetens tilgang til holmen i Svalerødkilen, men går enda lenger og bidrar til at denne delen av strandområdene i Svalerødkilen blir og forblir tilgjengelig for allmennheten på mer permanent basis. Dette kan f.eks. skje gjennom et samarbeid mellom kommunen og eier av holmen, eller ved at den innlemmes i en reguleringsplan for området, slik Oslofjordens Friluftsråd (OF) anbefaler, både i brev til kommunen i 2009 (vedlagt) og senere i brev datert 28.04.2011 (kommunens ref. 2010/5294-80), der de skriver:

Svalerødkilen, et område som nå er sikret og opparbeidet som friområde, inngikk også i OFs rapport. OF har i et eget av brev til kommunen datert 12.02.2009 bl.a. tatt opp behovet for en reguleringsplan ved Svalerødkilen for å avklare en rekke forhold bl.a. knyttet til inn-/utmark og utførte tiltak. OF er kjent med at kommunen har gjort en vurdering av flere forhold i området, men ser at en reguleringsplan kan bidra til å se området i et overordnet perspektiv. Vi tok i samme brev også opp at det ligger en attraktiv og landfast holme i området med flere båtplasser. OF anbefalte at en så nærmere på friluftsinteresser knyttet til denne holmen. Vi nevnte også at det kunne være aktuelt å se på muligheter for å få til en avtale med grunneier slik at en kunne omsøke midler til å ruste opp holmen til friluftsformål.

Det framgår av oppslag om saken i Halden Arbeiderblad 16.03.2009 at grunneier av holmen stilte seg positiv til dette.

Svalerødkilen

2. Andre områder i strandsonen

Svalerødkilen vel ønsker også å ta opp et annet forhold knyttet til allmennhetens adgang til ferdsel i strandsonen. Ved flere anledninger har folk blitt jaget fra områder der de, etter hva vi forstår, har lovlig adgang til å ferdes fritt. Dette gjelder bl.a. personer som har stått og fisket på sydøstsiden av den tidligere hotelleiendommen, litt bortenfor skiltet der det står «Fri ferdsel langs sjøen. Vis hensyn!» (se bilde nederst), satt opp ihht. vilkår fra Fylkesmannen i Østfold (datert 02.07.2014), der det i konklusjonen står:

Fylkesmannen fastsetter nytt vilkår om at det skal settes opp skilt om at allmennheten har fedselsrett over eiendommen langs sjøen. Teksten på skiltet skal være «Fri ferdsel langs sjøen, vis hensyn» eller lignende. Skiltet settes opp på egnet sted i nærheten av broen over til «Holmen» og skal være godt synlig.

Etter hva vi kjenner til, er fritidsfiske i sjøen nevnt som eksempel på allemannsrettigheter i kommentarer til friluftsloven.

Personer er også blitt jaget fra stranda ved det tidligere hotellet, ikke av eier av hotelldelen av stranda, så vidt vi vet, men av enkelte eiere av det vestre hjørnet av stranda (som er felleseie mellom de nærliggende hyttene), til tross for at det, etter det vi kjenner til, i tinglysingen for denne eiendommen uttrykkes at allmennheten har adgang.

Svalerødkilen velforening ber Halden kommune om å vurdere disse sakene og iverksette nødvendige tiltak. Det er fortsatt tidlig i sommersesongen, og det er viktig å få en vurdering av allmennhetens rettigheter mht. tilgang til de nevnte strandområder for å unngå konflikter og et utrivelig miljø. Det har forekommet tilløp til håndgemeng pga. slike konflikter. En klargjøring fra kommunalmyndighet vil kunne virke konfliktforebyggende.

Vi vil også spesielt oppfordre kommunen til å bidra til å sørge for at disse strandområdene i Svalerødkilen blir og forblir tilgjengelige for allmennheten på mer permanent basis, slik kommunen har gjort med stranda i Svalerødkilen, med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet).

Svalerødkilen er et viktig ferie- og rekreasjonsområde der mange kommer for å søke ro og avkopling og ha det hyggelig. Det er viktig at disse sakene prioriteres og bringes til en konklusjon som tjener fellesskapet.

Svalerødkilen velforening er opptatt av fellesskapets interesser og allmennhetens tilgang til strandsonen. Vi er også opptatt av at de regler som gjelder for strandsonen, skal følges og håndheves likt for alle.

Brevet ble sendt til Halden kommune 7.juni.

Ingrid Sivesind Mehlum
Leder
Svalerødkilen velforening

Kommentarer

kommentarer