Vil likebehandle vannscootere med båter

Med dagens regelverk kan man bruke vannscooter 400 meter fra land på sjøen og 500 meter fra land i ferskvann. Men Høyre og Venstre i Halden vil endre regelverket og likestille vannscooterne med annen ferdsel på sjøen. 

Klima- og miljødepartementet har i vinter hatt høring på endring av forskriften om bruk av vannscooter. Politikerne i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø behandlet saken i mars og rådmannens innstilling var at dagens regelverk skulle videreføres. Hans argumenter var at kjøring med vannscooter ofte er ren motorsport og bør behandles deretter. Nåværende regelverk begrunnes med at vannscooterne ikke skal ødelegge natur, andres naturopplevelser, sikkerhet og trivsel langs kysten.
– Halden kommune går imot regjeringens forslag om å oppheve vannscooterforskriften og likestille vannscootere med motorbåter. Å fjerne vannscooterforskriften før annet regelverk er på plass, vil bety mer vannscooterkjøring med høy hastighet og mye støy nær land, noe som er uheldig for natur og friluftsliv, skriver Rådmannen i saksfremlegget.

Halden Høyre og Halden Venstre ville det annerledes.
– Høyre vil harmonisere vannscooterregelverket med regelverket for andre fartøy på vannet, forklarer Roar Lund som var forslagsstiller i utvalget.
– Nå er det lite sanksjonering av lovverket slik det fungerer i dag og da er det bedre med et lovverk hvor alt behandles likt. Da blir det også enklere for alle som ferdes på sjøen å forholde seg til reglene og ha oversikt over dem.

Halden har kyststripe der vannscooterkjøring kan bli mer aktuelt med et eventuelt nytt regelverk, men han nevner også Femsjøen spesielt.
– I Femsjøen er det kun en ”liten stripe på midten” man har lov til å kjøre lovlig. Med et regelverk der scooterne sidestilles med ordinær båtferdsel vil det bli enklere å forholde seg til reglene og sanksjonere de som bryter dem.

Halden kommune har sendt denne beskjeden til Klima- og miljødepartementet.
– Halden kommune ser positivt på opphevelse av vannscooterforskriften. Vannscootere er å betrakte som andre fartøy og må følge de allerede eksisterende nasjonale, regionale og lokale lover og regler for ferdsel på sjø og vann.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer