Vil Høyre tømme oljefondet?

Kronikk av Fredrik Holm (H)

Regjeringen med Høyre i spissen har blitt kritisert for å tappe oljefondet. Dette gjøres senest av Jonas Gahr Støre i Dagens Næringsliv, lørdag 19. August. I denne sammenhengen ønsker jeg å komme med noen betraktninger.

Oljefondet er jo egentlig ikke et oljefond. Helt presis heter det: “statens pensjonsfond utland”. Salg av olje og gass er en vesentlig del av fondets inntekter, men i tråd med dalende oljepriser har inntektene fra andre investeringer i det globale finansmarkedet bidratt til fondets vekst. Dette skjer i stadig økende grad.  Denne dreiningen fører til nye utfordringer rundt for eksempel etiske investeringsobjekter, usikre miljøkonsekvenser og internasjonalt sosialt ansvar. Disse momentene er vi i Høyre klar over og tar på alvor.

Opposisjonen på Stortinget kritiserer regjeringen for å tappe pensjonsfondet for å balansere økte statlige utgifter. Dette er en viktig del av APs retorikk for å forsvare deres skattepolitikk. Nå er det faktisk slik at selv om regjeringen bruker en større andel av fondets inntekter, bruker vi ikke mer enn vi tjener. Vi tapper ikke fondet for verdier. Til tross for at det brukes mer, ØKER fondets verdi. Det skal bemerkes at fondet har hatt en ”dipp” over sommeren, men utviklingen frem t.o.m. første kvartal d.å. er klar. Det er allikevel etter mitt syn ikke belegg for å si at ”regjeringen tømmer oljefondet i alarmerende hastighet”.

Bruken av midler fra pensjonsfondet er et politisk valg for å finansiere blant annet tidenes satsing på veivedlikehold og utbygging av kritisk infrastruktur.  Og så kan man selvfølgelig si at fondet kunne ha økt mer dersom man øker skattene. Jeg tror fortsatt at et moderat skattenivå bidrar til økonomisk vekst og økt sysselsetting. Som Scheel-utvalget sier vil det kanskje ikke føre til store utslag på BNP på kort sikt, men det vil hjelpe sysselsettingen i små og mellomstore bedrifter over det ganske land. Dersom skatteinntektene skulle falle som følge av lavere aktivitet i det private næringslivet blir man tvunget til å bruke enda mer av fondet. Dette er enda en grunn til å føre en skattepolitikk som stimulerer til høy aktivitet i privat sektor. Å øke skattene er ikke det norsk næringsliv trenger, og det som er bra for næringslivet er bra for velferden.

Summen er at Høyre har ført, og vil fortsette å føre en ansvarlig og seriøs finanspolitikk som søker å sikre både velferd og vekst. Det gjøres gjennom sunt bokholderi og en realistisk tilnærming til de til enhver tids faktisk gjeldende omstendigheter. Faktorer her er oljepris, nasjonal sysselsettingsgrad, globale konjunkturendringer og flere ting til. Hovedpoenget er at politikken er drevet av realiteter snarere enn en tung ideologisk innstilling.

Jeg synes det er greit å opplyse om at “oljefondets” totale verdi øker tross økt bruk. Dette er Norges Bank enige i, selv om Arbeiderpartiet forsøker å gi inntrykk av noe annet. Høyre lar seg ikke styre av en teoretisk, ideologisk holdning til noe som helst, egentlig. Høyre er et moderne, progressivt parti som styrer fremover basert på dagens situasjon. Vi forsøker ikke å tvinge samfunnet inn i et ideologisk ønsket mønster.

Fredrik Holm, Høyre.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer