Valgløfter fra Østfold KrF

På bildet:  Stortingsrepresentant for Østfold KrF, Line Hjemdal.

Østfold KrF vil fortsatt kjempe for Østfold og for et varmere samfunn på Stortinget. Her er noen av sakene vi lover å jobbe for:

–          En god skole hvor alle barn blir sett. Derfor vil vi ha en lærernorm som setter krav om 1 lærer per 15 elever i 1.-4.klasse og 20 elever per lærer i 5.-10.klasse.

–          Vi vil ha et verdiløft i skolen, beholde K-en i KRLE-faget og sikre kjennskap til vår kristne kultur- og verdiarv. Østfold er    Hans Nilsen Haugefylket

–          Vi vil styrke skolehelsetjenesten og bredde den ut men andre faggrupper og innføre et krav til maks antall elever per helsesøster

–          Vi går inn for å redusere testregimet og skjemaveldet i skolen, og la læreren være lærer

–          Vi vil innføre mentorordning for nyutdannede lærere

–          Styrke yrkesfagene i videregående skole

–          Sørge for flere fagarbeidere gjennom å fortsette å øke lærlingtilskuddet helt til vi er på nivå med den reelle kostnaden for en plass på videregående skole.

–          Kjempe for å redusere barnefattigdom Østfold gjennom å få flere ut i arbeid, øke barnetrygden og skattlegge den slik at de barna som trenger den mest får mest og sørge for at foreldrenes økonomi ikke hindrer barn i å delta i fritidsaktiviteter.

–          Bekjempe mobbing gjennom å innføre mobbeombud over hele landet som også skal gjelde for elever i grunnskolen.

–          Styrke Statens Barnehus

–          Ja til å styrke det psykiske helsearbeidet i Østfold med spesielt fokus på Distriktspsykiatrisk senter.

–          Ingen skal sorteres bort! KrF ser nei til tvillingabort og ja til bedre hjelp og støtte til dem som får barn med ekstra behov.

–          Vi vil bedre omsorgen i livets siste fase og sier nei til aktiv dødshjelp.

–          Gi næringslivet i Østfold , og særlig små og mellomstore bedrifter, mulighet til å investere i bedriften sin ved å fjerne skatt på arbeidene kapital.

–          Videreføre hovedlinjene i norsk landbrukspolitikk, og jobbe for at bønder får lik inntektsutvikling i kroner som andre grupper. Vi vil gjeninnføre grasstilskuddet til Østfold.

–          Fornye og forbedre kontantstøtten gjennom å utvide den, gjøre den lettere å kombinere med bruk av deltidsbarnehage og stille krav om norskopplæring for minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper.

–          Øke foreldrepermisjonen med 4 uker og øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker.

–          Innføre bemanningsnorm i barnehagene.

–          Styrke kulturlivet gjennom flere kompetansearbeidsplasser innenfor kultur og etablere et regionteater. I tillegg må kulturskolen styrkes.

–          Få på plass InterCity til Halden og jernbane videre til riksgrensen, samt oppruste østre linje med påkobling på Ski.

–          Det er avgjørende at vi får til en ferdigstillelse av E18 og RV111/22.

–          Flytte 15 000 flere trailere over fra vei til hav blant annet ved å videreutvikle Borg havn.

–          Bygge opp Rygge beredskapssenter for samtrening,  med  blant annet ny skytebane til Politiet.

–          Jobbe for gjenåpning av Rygge

–          Jobbe for å få Landbruksdirektoratet til Mysen og ny Politihøyskole til Moss.

–          Jobbe for at Rakkestad småflyplass blir den sentralt småflyplassen på Østlandet.

–          At Østfoldindustrien tar en lederrolle i den grønne skiftet som vi er i gang med gjennom Østfoldindustriens mange gode fremtidsløsninger.

–          Bygge sammenhengende sykkeltraseer som gjør sykling mer attraktivt

–          Ta vare på matjorda mot nedbygging

–          Vi vil jobbe for et mangfoldig behandlings- og etterverns tilbud i rusomsorgen.

–          Vi vil stå i kampen mot salg av mennesker.

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer