Utfordringer og utredninger i kø i kultursektoren

Kultursektoren i Halden kommune har hatt stram økonomi i flere år. Hvordan ser 2017 ut med Rådmannens øyne?

Kultur- og idrettssektorens budsjett for 2016 var på 41,3 millioner. Forslaget for 2017 er 41,8 millioner. Umiddelbart kan det se ut som en økning på en halv million, men er det en reell økning og hvordan skal kultursektorens utfordringer løses i et meget stramt budsjett?

For å ta det viktigste først – hva består Kultursektoren i Halden kommune av og hvilke ansvarsområder ligger der?

skjermbilde-2016-11-18-kl-11-17-45

Halden kommune har et klart og tydelig mål med kultursektoren i Halden.
– Halden skal være en by der publikum får oppleve et bredt spekter av festivaler og arrangementer med høy kulturell kvalitet også innenfor billedkunst og museum, utført av profesjonelle og amatørkunstnere.

Kultur-og idrettsadministrasjonen har 2,5 årsverk knyttet til tjenesten. Det er enhetsleder, kulturkonsulent og 0,5 årsverk idrettskonsulent. I budsjettet beskrives status og satsingsområder for de ulike tjenestene og enhetene som biblioteket, kulturskolen, kultursalen, ungdomstilbudet, frivilligsentralen og kirken.

Rådmannen skriver at det ikke er rom for økt innsats på noen områder.
– Budsjett for 2017 gir rom for kun å videreføre driften fra 2016.

En rekke lag, foreninger og kulturaktører i Halden kommune er avhengige av støtte fra kommunen for å gjennomføre sine arrangementer. Den støtten kan man søke om ordningen med kulturmidler. I 2016 var denne potten på kr. 800 000. I tillegg kommer midlene som går som driftsstøtte til lag og foreninger.
– Dette blir videreført i 2017 på samme nivå som 2016, forklarer Else-Grethe Mathisen som er Kommunalsjef for Undervisning, Oppvekst og Kultur.

En av tjenestene som det har vært mye diskusjon om, særlig i andre halvår, er tirsdag/torsdagsgruppa. Det tilbudet har tidligere ikke vært lagt inn i kulturbudsjettet, men kandusi.no får nå bekreftet at det er lagt inn i kulturbudsjettet for 2017.
– Aktivitetstilbudet har verken vært budsjettert innenfor kultur eller helse i 2016. Vanlig praksis er at når tiltak blir overført til nytt område følger også budsjett med , men det ble ikke gjort noen endringer i tidligere budsjett. I den anledning har kultur funnet rom for tiltaket innenfor egen ramme og dette blir  foreslått videreført for 2017, forteller Mathisen.

Det betyr i klartekst at hele budsjettet for tirsdags/torsdagsgruppa, omtrent 800 000 kroner, dekkes inn i kulturbudsjettet for 2017 uten at det tilføres nye midler.
Det har vært dekket innenfor rammene de siste årene, men det har medført konsekvenser med kutt gjennom året.
Økonomirapporten pr. september forteller om en meget skjør balanse i kultursektoren. Det er et positivt avvik på lønn på 200 000 kroner.
– Kulturadministrasjonen og ungdom har positivt avvik på lønn, mens kulturskolen og hovedbiblioteket har mindre negative avvik på lønn, står det i rapporten.
Det betyr i klartekst at alle enhetene i kultursektoren driver stramt innenfor sine rammer og at det ikke er rom for noe som helst ekstra.

Ser man på økonomirapporten for 2. tertial så var avvikene i kultursektoren på 2,85 millioner kroner. Bakgrunnen for det var sammensatt av utfordringer i flere enheter.
– Det knytter seg til høye utgifter ved Brygga Kultursal, leiekostnader kirkelige administrasjonslokaler, hovedbibliotek, Frivilligsentral og Remmen Svømmehall.
I tillegg må det dekkes inn midler til tirsdag/torsdagsgruppa som det ikke var budsjettert midler til, sier enhetsleder for kultur, Stein Wilhelmsen, til kandusi.no 6.oktober.
– Positive avvik på lønn brukes til å dekke opp for negativt avvik i utgifter på andre enheter.

En av måtene man fikk dekket opp de negative avvikene på var å bruke midlene som lå til vakante stillinger. I 2017 skal flere av disse stillingene, blant annet en kulturkonsulent, besettes og man kan ikke lenger bruke midlene til inndekning hos andre enheter i kultursektoren.

I budsjettforslaget fra Rådmannen listes det opp en rekke utfordringer for kultursektoren.
De skal ha fokus på å systematisere arbeid med kulturminneplanen og arbeidet med spillemidler/integreringsmidler, videreutvikle samarbeidet med Halden Idrettsråd og Halden kulturråd, og videreføre samarbeidet med Østfoldmuseene og DNBE. Når det gjelder Ungdomstilbudet står det at det skal videreføres og videreutvikles og for Kulturskolen skal det utredes alternativ organisering og opplæring. Frivilligsentralen har så stor aktivitet at kommunen ønsker å utrede om det er behov for flere ansatte. Med andre ord står det både utfordringer og utredninger i kø.

Mathisen presiserer at kultursektoren har fått opprettholdt samme ramme i 2017 som i 2016.
Så det vil ikke få konsekvenser i form av kutt og nedskjæringer at historiebokprosjektet og tirsdag/torsdagsgruppa legges inn i budsjettet uten at det blir tilført friske midler?
– Nei, kulturbudsjettet er ikke redusert. Det er forventet noe mer inntekter samlet sett.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer