Storyline: Når fantasi møter virkelighet

Nærmere 100 førsteårsstudenter fra grunnskolelærerutdanningen har de siste to ukene arbeidet flittig med undervisningsmetoden ”Storyline” – en pedagogisk metode som skal fremme aktiv og fenomenbasert læring hos elever i grunnskolen.

– Jeg føler at jeg har blitt bedre forberedt på hvordan jeg selv skal gjøre det når jeg kommer ut i jobb. Samtidig har jeg fått et nyttig innblikk i en ny læringsmetode. Da jeg gikk på barneskolen, lærte vi om Egypt. Vi gjorde om klasseromsomgivelsene, foreldrene lagde egyptisk mat, vi hadde ”egyptiske” penger vi kunne handle for osv. Dette er noe jeg husker som moro den dag i dag, og jeg kunne godt tenke meg å bruke denne metoden på mine fremtidige elever, sier Tea Synnøve Skovdahl, student ved Grunnskolelærerutdanning 1-7 ved Høgskolen i Østfold.

Elvira Åstrøm, en annen student ved Grunnskolelærerutdanning  1-7, sier dette om prosjektet:

– Det som er bra med storyline, er at elevene får være kreative, at de lærer ved nye metoder og at de samarbeider i større grupper. Jeg ønsker å bruke storyline i egen undervisning, for eksempel i forbindelse med historiefaget. Jeg ønsker at elevene skal bevege seg litt utenfor komfortsonen, samt at de skal få muligheten til å være kreative, sier hun.

En tverrfaglig undervisningsform
”Storyline” er en metode som ble utviklet i Glasgow i 1967. Storylinemetoden er en tverrfaglig undervisningsform der læreren fungerer som regissør og veileder arbeidet til elevene. Læringsprosessene er sentrert rundt en fremadskridende fortelling – en storyline.

Prosjektet som lærerstudentene har vært en del av, har vært en meta-storyline; en storyline om å lage en storyline. For det er nettopp det som har vært målet med oppgaven; studentene skal lære en alternativ og estetisk undervisningsform, noe de igjen kan dra nytte av i praksis og/eller når de kommer ut i arbeid som utdannede lærere.

Studentenes storyline er utformet av Kristine Høeg Karlsen, Gunhild Brænne Bjørnstad og Ellen Høeg, og prosjektet har vært et bidrag til kompetansemålene i fagområdet Pedagogikk og elevkunnskap.

kristine-hoeg_storyline_2

Kristine Høeg Karlsen er trinnleder for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn og en av de som har utformet storylinen som studentene har arbeidet med. Foto: privat. 

Karlsen har følgende å si om prosjektet:

– Det beste med storyline er at det det går på tvers av fag, og at man derfor får et stort og faglig utbytte. I tillegg er det en arbeidsmetode som tar utgangspunkt i elevenes livsverden, slik at man utforsker nye aspekter ved den verden man lever i. Dette gjør at storyline er noe alle kan ta del i, sier hun.

Dette er andre gang lærerstudenter på første studieår får gjennomføre en storyline på Høgskolen i Østfold.

Stiller ut på høgskolen

Fortellingen er forankret i et typisk lærerteam på en skole med et gitt satsningsområde. Studentene har blitt delt inn i grupper på tvers av Grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10., og medlemmene innad i gruppen har formet sitt eget ”univers”, der de levende vesenene er lærere og andre fagpersoner i teamet. Disse vesenene er presentert som hånddukker, og alle dukkene vil være utstilt i vrimlehallen utenfor kantina på Remmen frem til onsdag 16. november kl.12.

I denne meta-storylinen inngikk fagene Drama, IKT og Kunst & Håndverk ved siden av fagområdet Pedagogikk og elevkunnskap. Høgskolelektor Victor Tymczuk på avdeling for kunst & håndverk gav en god innføring i selve prosessen med utformingen av teammedlemmene, og flere studenter uttrykte glede ved å gjøre noe mer praktisk og det å få boltre seg på de mange kunst & håndverk-rommene på lærerutdanningen.

Innhentet eksperthjelp

Ellen Høeg er kanskje den i landet med mest erfaring når det kommer til storyline, og hun har gladelig delt sine erfaringer med studentene. Ellen har 40 års erfaring som lærer i grunnskolen, og hun gjennomførte sin første storyline med seksåringer i 1997. Siden har hun hatt storyline med elever ca. to ganger i året.

ellen-hoeg_storyline

Ellen Høeg har lang erfaring med Storyline. Foto: privat.

– Jeg falt for storyline-metoden fordi jeg opplevde at elevene satt for mye stille. Mange elever syntes at skolen var kjedelig, og at det var for mye lesing og skriving. Storyline er en kreativ metode der elevene får bruke hele seg; kropp, hode og sjel. Samtidig skaper denne metoden arenaer som fremmer læring og sosiale relasjoner. Jeg håper at studentene har fått et innblikk i en ny metode, og at de er motiverte for å teste ut dette når de kommer ut i arbeid. Samtidig håper jeg at studentene har kjent på følelser som glede, frustrasjon, samhørighet og læring, sier Ellen Høeg.

Studenter mangler ferdigheter innen kreative undervisningsmetode

Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænna Bjørnstad og Gini Lockhart-Pedersen fra HiØ, forsker på hvordan studentenes opplevelse og erfaring med Storyline fungerer som en estetisk temabaserte undervisningsmetoder i lærerutdanningen.

– En rekke forskere har pekt på at grunnskolelærerstudenter generelt etter endt utdanning har begrensede ferdigheter i mer kreative undervisningsmetoder, forteller Karlsen.

– De mener dette skyldes at slike metoder vies for lite oppmerksomhet i lærerutdanningen. Grunnskolelærerstudenter må utvikle kompetanse i kunstfaglig læring om ikke grunnskolene skal være avhengige av profesjonelle kunstnere for å få gjennomført undervisning som innfrir kravet om estetisk nivå, sier hun.

Hensikten med høgskolens meta-storyline, er ifølge Karlsen å gi lærerstudenter erfaring med én kreativ undervisningsmetode hvor studentene selv får oppleve noen av virkemidlene i en storyline. Som del av «story’en» skal lærerteamene (studentene) utarbeide sin egen storyline som også er et av arbeidskravene i Pedagogikk og elevkunnskap.

Tekst av Kristin Flottorp Nicolaysen og Mats Melleby, begge grunnskolelærerstudenter ved HiØ.

Artikkelen ble først publisert på Høgskolen i Østfold sine nettsider. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer