Skjenketidene for alkohol bør reduseres

Ytring av Dagfinn Stærk, KrF.

Skjenketiden for alkohol bør reduseres. Dette vil virke positivt inn på folkehelsen. Dette kommer frem av folkehelseprofilen for Halden, som politikerne har behandlet i kommunestyre og diverse utvalg de siste månedene.

Hele to av fire sider i folkehelseprofilen er viet «Alkohol, narkotika og folkehelse». Her sies det at «Alkohol er årsak til betydelig mer helsemessige og sosiale problemer i samfunnet enn narkotika.» Nå sier forskningen at lettere tilgjengelighet til alkohol fører til større forbruk, og større alkoholforbruk fører til flere alkoholskader.

Alle er vi opptatt av å bedre folkehelsen i Halden. Dette er et sektorovergripende perspektiv som skal tas med ved alle administrative og politiske avgjørelser. Det planlegges og gjøres mye i Halden for å bedre folkehelsen. Men det meste som gjøres, er langsiktige tiltak som vi vil se resultater av først etter en del år.

Men ett tiltak kan altså gjøres som vil få rask virkning, slik folkehelseprofilen peker på: «De viktigste forebyggende virkemidlene som kommunene har til rådighet for å redusere alkoholforbruket, er å begrense antall salgs- og skjenkesteder og innskrenke salgs- og skjenketider.» Dette vil føre til at forbruket går ned og skadeomfanget reduseres.

Konkret kan dette gjøres i Halden ved å redusere skjenketiden fra kl. 02.00, slik det er nå, til det som kalles alkohollovens normaltid, kl. 01.00. Dette vil altså være et konkret virkemiddel for å bedre folkehelsen, ifølge folkehelseprofilen. Når de ulike partiene skal utarbeide program for perioden 2019 – 2023, er dette et konkret tiltak KrF håper alle partier vil ta inn i sitt program.

Dagfinn Stærk, gruppeleder for KrF Halden.

Kommentarer

kommentarer