Skal etablere Senter for Rus og psykiatri

En eller annen gang i løpet av det nærmeste årene, muligens allerede i 2017, skal Senter for Rus og psykiatri etableres i Halden sentrum.
Foto: Tobias Madsen

Politikerne i Hovedutvalg for Helse, Omsorg og Sosiale tjenester hadde møte tirsdag kveld og der fikk de en referatsak fra Rådmannen på bordet om det kommende senteret.

I dag ligger Aktivitetssenteret for personer med psykiske lidelser i underetasjen på gamle Bergheim sykehjem.  På Bergheim er det planlagt nytt demenssenter så lokalene der aktivitetssenteret holder til skal rives tidlig i 2017.

I 2014 fikk kommunen tilskuddsmidler for å arbeide med rusavhengige og gi dem et lavterskeltilbud. På grunn av manglende lokaler har prosjektet og bruken av tilskuddsmidlene på omtrent 1,5 millioner kroner vært frosset frem til nå.
– Eksempler på innhold kan være servering av mat, tilbud om dusj, vask av klær, samtaler, opplæring og andre aktiviteter, står det i sakspapirene.

Rådmannen skriver i saken at han har vurdert ulike alternativer for lokalisering og samlokalisering, men de har bestemt seg for St.Joseph.
– St.Joseph ligger sentralt i byen, men samtidig litt tilbaketrukket og skjermet. Bygningen vil uten problemer dekke arealbehovet for de skisserte tjenestene. Det vil imidlertid være behov for mindre bygningsmessige endringer samt en del malings- og oppussingsarbeider. Dette vil bli gjennomført av Pensjonskassen som i dag eier bygget, eventuelt av kommunen selv om de overtar bygget. Midler til en slik opprusting er satt av i tråd med vedtatt økonomiplan.

Rådmannen har ikke satt noe tidspunkt for når senteret skal stå ferdig, men det arbeides ut fra et fireårsperspektiv.
– Det er mulig at en må satse på en trinnvis ferdigstilling og innflytting hvor en prioriterer lokalene til Aktivitetssenteret, slik at senterets virksomhet kan opprettholdes uten opphold ut over noen få uker.

I Rådmannens budsjettforslag for 2017 er det lagt inn en besparelse på driften av Aktivitetssenteret med 600 000 kroner. Argumentet for at dette lar seg gjøre er at en samlokalisering og flytting vil gjøre driften mer lønnsom, samt redusere bruken av ressurser til transport av pasienter til og fra senteret.

Kommentarer

kommentarer