Rødts hovedsak er kampen mot forskjells-Norge

Det innebærer både tiltak for å minske forskjellene mellom de rikeste og resten, men også tiltak for å løfte flere ut av fattigdom. Økende forskjeller gjennom flere tiår har bidratt til at stadig flere får dårligere livsvilkår.

1116 barn i Halden vokser opp i fattigdom.  Det vil si 17.9 prosent av alle barn i Halden. Det betyr at nesten hvert femte barn her i byen defineres som fattig.

Det er flere enn landsgjennomsnittet – og flere enn i Østfold før øvrig.

Fattigdommen i Norge er relativ. Relativ fattigdom betyr at man ikke har nok midler til å delta fullt ut i det samfunnet man lever i. I barnefamilier kommer fattigdommen konkret til uttrykk i at barna sjeldnere drar på ferie, deltar på fritidsaktiviteter, kommer i bursdagsselskaper eller får nye klær. Fattigdom i Norge og Halden er altså tett knyttet opp til sosialt utenforskap.

Vi vet at fattigdom går i arv, vi vet at fattigdom skaper ufrie liv. Vi må sørge for at dagens fattige barn og unge ikke blir morgendagens fattige voksne.

Reduserte statlige og kommunale støtteordninger via Nav bidrar til vedvarende fattigdom blant mange. Rødt Halden vil bekjempe denne utviklinga gjennom en egen handlingsplan mot fattigdom. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak og målsettinger for å redusere fattigdommen i mange familier. Det avsettes minimum 40 mill.kr til arbeidet i en 4 års periode.

Vi vil også sikre at barnetrygden ikke inntektsberegnes når man mottar sosialstønad. Vi kan ikke gi med ene hånda og ta med den andre. Barnetrygd er svært viktig for å lette barnefamilienes økonomi.

Rødt Halden vil også sikre at sosialhjelpssatsene justeres opp til statens veiledende norm. Rødt går imot alle forslag om å kutte i sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger som virkemiddel for å få folk ut i jobb, fordi det skaper økt fattigdom og ikke flere jobber. Man får flere i arbeid ved å øke tilgangen til arbeid, ikke ved å gjøre arbeidsløshet til et individuelt ansvar.

Rødt Halden vil styrke (fore)byggende arbeid blant barn og unge, og Rødt vil lovfeste retten til fritidsklubb. Fritidsklubber og ungdomshus er en av få kommunale tjenester som ikke er lovpålagt. Når ikke alle har lik tilgang til å delta i fritidsaktiviteter oppstår det sosial ulikhet og et skille mellom de som blir rike og de som blir fattige på opplevelser. Gratis tilbud som er åpne for alle, og som gir barn og unge gode opplevelser, mestringsfølelse og erfaringer bidrar til følelsen av fellesskap. Fritidsklubbene er slike tilbud og ved å aktivt jobbe med holdningsskapende arbeid bidrar de til forebygging av ensomhet og marginalisering.

Klarer vi som samfunn å gi Haldens barn og unge gode oppvekstvilkår øker sjansen for å lykkes betraktelig når de senere skal bidra som foreldre og arbeidstakere.

Linn Elisabeth Rokke Andersen, 1.kandidat og
Erling Rennemo-Melsom 2.kandidat

Kommentarer

kommentarer