ROBEK-debatten

Det er grunn til å advare mot en økonomisk forvaltning hvor maksimering av overskudd for å komme ut av ROBEK-listen inn mot valgkampen 2019 er det som prioriteres høyest – på bekostning av kommunale tjenester som skole, eldre og helse, infrastruktur og velferdstjenester.

Det er ingen tvil om at det de siste årene har vært ført en politikk som har strammet inn både tjenesteproduksjonen, velferdstjenestene, innkjøp, vedlikehold og utvikling.

Dette har til en viss grad vært nødvendig, men det har vært viktig politisk uenighet om noen av prioriteringene – og hvor hard nedbremsingen burde være. Spesielt innenfor undervisning og oppvekst er det utfordringer. Her har kuttene åpenbart vært for harde. Sektoren trenger friske midler, og tid til å gjennomføre gode omstillingsprosesser.

Det er lagt en plan for tilbakebetaling av akkumulert underskudd som gjør at vi vil få en utgang fra ROBEK-registeret i 2023. Det kan under gitte forutsetninger være hensiktsmessig å forsere denne planen, men da bare om Halden kommune evner å levere det tjenestetilbudet som en kommune av vår størrelse må kunne forventes å levere.

I dag er ikke det tilfelle, nettopp fordi maksimering av overskudd for å komme ut av ROBEK-listen inn mot valgkampen 2019 prioriteres på bekostning av nok lærere i skolen, spesialundervisning for barna som trenger det og nødvendig læremateriell i skolen. For å si det enkelt, man har strammet hardere til i budsjettene enn hva som opprinnelig ble avtalt med myndighetene. Barna i haldenskolen blir taperne.

Dette er en politisk prioritering vi er uenig i.

Vi har vært opptatt av å prioritere ressursene på en annen måte, ikke minst med målrettede tiltak rettet som skjermer barna. Vi har en tydelig prioritering av skolen, tidlig innsats, læremateriell og spesialundervisning.

Vi vil styrke helsesøstertjenesten og SFO, og vi har funnet midler til en egen satsing på langtvirkende tiltak som motvirker barnefattigdom.

Selv om det politiske flertallet i Halden forteller om lave arbeidsledighetstall, så er sannheten at sysselsettingen i Halden stuper – og er nå nede på 67%. Det betyr at en tredel står utenfor arbeidslivet, mens bare to tredeler i arbeidsfør alder i Halden er ute i arbeidslivet. Andelen unge uføre vokser, og vi ligger godt under landsgjennomsnittet på resultater i skolen. Dette er ikke bærekraftig.

Skal vi lykkes med å ruste Halden for fremtiden, er vi avhengig av å gi barna våre en god start i livet – det er viktigere enn å høste kortsiktige politiske gevinster ved å komme ut av ROBEK-listen et par år før tiden, og ”tilfeldigvis” akkurat tidsnok til å rekke kommunevalgkampen 2019.

Arve Sigmundstad

Gruppeleder

Arbeiderpartiet

Foto: Hans Petter Wille.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer