Regjeringen reduserer mangfoldet i matproduksjonen

Gjennom statens tilbud i jordbruksoppgjøret sier regjeringa nok en gang at mindre og mellomstore gårdsbruk ikke er en del av framtidas landbruk i Norge.
– Statens tilbud er uten visjoner og svarer ikke på oppdraget fra Stortinget om et mangfoldig landbruk over hele landet, sier Martha Mjølnerød, leder i Østfold Bondelag.

– Vårt krav er tydelig på at det er et stort behov for å gi flertallet av norske gårdsbruk, dvs. de små og mellomstore, den samme utviklingsmuligheten som et fåtall store bruk har fått de siste åra. Svaret fra regjeringa er nok et steg i retning av at mindre og mellomstore gårdsbruk ikke skal være en del av framtidas landbruk i Norge. Det liker jeg ikke, sier Mjølnerød.

Inntektsforskjellene innad i landbruket øker. Trenden de siste to årene er at mens de største gårdsbrukene har opplevd en god inntektsutvikling, henger mindre og mellomstore bruk etter. Samtidig går jord ut av drift flere steder i landet.

Stortingets mål for landbruket er å produsere mer mat fra norsk jord. Vi er helt avhengig av de mindre og mellomstore brukene for å kunne bruke norske arealer til matproduksjon i de delene av landet hvor klima og geografi ikke gjør det mulig å drive stort.  Disse brukene er også svært viktige for vedlikehold av kulturlandskapet, levende bygder og verdiskaping i hele i landet, sier Mjølnerød.

Kornøkonomien styrkes på bekostning av grovfôrproduksjonen

Østfold Bondelag ser det som positivt at regjeringa vil styrke kornøkonomien gjennom økte priser og arealtilskudd. Derimot er Østfold Bondelag svært negative til at man reduserer økonomien i grovfôr i Østfold. I tillegg er det meget uheldig at regjeringa reduserer kvalitetstilskuddet på storfekjøtt basert på melkeraser.

– Østfold er et sammensatt fylke som har store arealer som er egna til korn, men også en del områder hvor det utelukkende er mulig å produsere gras til eng og beiter. Jeg ser det som viktig å ta vare på mangfoldet og å benytte alle arealer for å nå Stortingets mål om økt matproduksjon. Regjeringas forslag om å ta fra grovfôrprodusenter og gi til kornprodusenter gjør at jeg er bekymra for økonomien til de som nettopp har investert til framfôring av storfekjøtt basert på melkeraser. Forutsigbarhet og langsiktighet er avgjørende i alle næringer, og jeg klarer ikke å se at regjeringa oppfyller dette for storfekjøttprodusentene i Østfold, sier fylkeslederen.

Sakker ytterligere akterut

Gjennom statens tilbud viser regjeringen heller ingen vilje til å redusere inntektsavstanden mellom jordbruket som helhet og andre grupper i samfunnet.

– Vi blir tilbudt lavere inntektsvekst enn andre grupper.Vi ligger i utgangspunktet langt etter andre og vil med dette sakke ytterligere akterut, avslutter Martha Mjølnerød.

Jordbruket vil i løpet de nærmeste dagene beslutte om det er grunnlag for å gå inn i forhandlinger.

Pressemelding fra Østfold Bondelag.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer