Rådmannen foreslår å bosette færre enn anmodet

Halden kommune er bedt om å ta stilling til økt bosetting av flyktninger og etablering av asylmottak. Saken kommer i kommunestyremøtet 17.desember, en uke etter at søknadsfristen for å drive mottak går ut. 
Foto: Svinesund Motell & Kro

Hele høsten har Norge vært preget av den økte strømmen av asylsøkere og i Østfold har det blitt opprettet flere akuttmottak i tillegg til allerede etablerte mottak. I Halden ble det etablert akuttmottak på Svinesundparken motell for noen uker siden i privat eierskap. Kommunens politiske ledelse ved ordfører har hele høsten sagt at det skulle komme en sak om asylsøkere og bosetting etter hvert, mens opposisjonen ved Arbeiderpartiets Arve Sigmundstad har etterlyst fortgang og handling.

I kommunestyremøtet 17.desember får politikerne en sak på bordet der bosetting og etablering av asylmottak skal diskuteres og vedtas.
I juni vedtok kommunestyret at Halden kan bosette 40 flyktninger i 2016. I august sendte Fylkesmannen brev til kommunen med anmodning om å bosette minst 50 flyktninger i 2016, hvorav 2 enslige barn/unge. 17.november mottok kommunen nytt brev med informasjon om at behovet for bosetting har økt, og en anmodning om at Halden kommune bosetter 70 flyktninger i 2016, hvorav 15 enslige barn/unge.
Rådmannens innstilling til kommunestyret er at Halden kan bosette 55 flyktninger og 2 enslige mindreårige flyktninger i 2016.

Skjermbilde 2015-12-11 kl. 11.52.59
Oversikten fra Imdi viser at kommunene ønsker å bosette langt færre asylsøkere enn de blir anmodet om. 

I høst har UDI flere ganger kommunisert at det trengs flere asylmottak i hele landet. Halden kommune har så langt ikke vist noen interesse for dette.
I midten av november sendte UDI ut en oppfordring til kommunene om å etablere mottak. I rådmannens saksutredning står det at Halden kommune har kartlagt potensielle lokaler, men ikke funnet lokaler som er direkte egnet. Kommunen mottok brevet 17.november. I brevet står det at søknadsfrist for etablering av mottak er 11.desember, en uke før kommunestyret får saken til behandling.

Det foreslås for kommunestyret at ” Rådmannen utreder mulighetene for å etablere kommunalt asylmottak, og vil legge frem egen sak overfor kommunestyret på nyåret 2016.”

På spørsmål om hvorfor saken ikke ble satt opp til behandling i kommunestyremøtet 10.desember har ordføreren noen kommentarer.
– Jeg er på møter utenbys idag og har ikke lest sakspapirene enda, så jeg kan ikke svare på det nå.
Vedr forrige uke så setter jeg ikke opp en sak før saksutredningen er ferdig fra adm side, svarer han på mail.
Han ønsker å presisere at siden kommunen ikke har funnet noen egnede lokaler er ikke søknadsfristen relevant.
– Utfordringen her er at Staten kan si opp en slik avtale etter et år med fire måneders varsel.Det er ikke stort en Robek kommune kan investere med så kort tidshorisont.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer