Om barnevern og bruk av politisk energi.

«Omfanget av og budsjettet for barnevern har økt mye de siste 3 årene. Flere og tyngre saker er årsaken. Dette gjelder både hjelpetiltak i hjemmet og omsorgsovertakelser. Utviklingen er bekymringsfull. Det er vanskelig å rekruttere gode fosterhjem. Barn må vente lengre på egnet fosterhjem enn tidligere. Saksbehandlingstiden er i ferd med å øke betydelig som resultat av økende utfordringer. Fra 2016 til 2017 har fristbrudd på undersøkelsessaker økt med 19 prosentpoeng. I 2016 var det 23% av sakene som ikke ble undersøkt i løpet av 3 månede, i 2017 gjaldt dette 42% av undersøkelsessakene.»

Barnevernstjenesten har hatt et økende merforbruk de siste årene. Det skyldes først og fremst at flere barn og unge er plassert i fosterhjem og institusjon. Dette er de mest kostnadskrevende tiltakene. Utviklingen medfører store sosiale, faglige og økonomiske utfordringer. Utfordringene kan ikke løses av barnevernet alene. Det er behov for en felles innsats for styrke foreldrenes evne til å ivareta barn og unge på god måte«.

Ja, dette er ikke skrevet i Halden men står i vår kjære naboby Sarpsborgs handlingsplan for 2019-21.  Jeg vil legge til at utgiftene og utfordringene deres på området fortsatte å øke også i 2018. Og at ingen der utbasunerer at rådmannen ikke har gjort jobben sin p.g.a. utfordringene for det, eller snakker nedsettende om andres troverdighet i en slik alvorlig sak som svært mange kommuner har felles.

«Utfordringen kan ikke løses av barnevernet alene». Ja, smak på den. Det er DETTE temaet vi burde ha en seriøs og ansvarlig debatt om i Halden. I stedet for å forsøke å score noen billige poeng på et meget seriøst, alvorlig og voksende problem.

Og mange kan bidra. Et viktig tiltak for barn er avlastingshjem. Ventetiden for å få slikt tilbud er meget lang, noe som er svært uheldig fordi det er et meget viktig tilbud for de familiene som har slikt behov, og det tar mye ressurser i barnevernet. Dette er et hjelpetiltak for barn som kun kan gis, når andre innbyggere sier seg villig til å ta imot barna i sitt hjem. Oppfordringen må da bli: har du kapasitet og lyst til å ta imot et eller flere barn til avlastning av foreldrene – så ta kontakt med barnevernet.

Den innfallsvinkelen opposisjonen og media har valgt i Halden, nemlig å kun fokusere på bare ett av over 20 målekriterier, har dessverre ført til at alt det gode og fremtidsrettede arbeidet som foregår i Halden innen sektoren har blitt forbigått i stillhet.

Kontrollutvalget hadde en revisjonsrapport i 2017 som pekte på både bemanning og organisering, noe rådmannen fulgte opp med 2 nye årsverk og nedsatte to arbeidsgrupper for å se på organiseringen.

Om utviklingen etterpå tillater jeg meg å nevne litt av det rådmannen orienterte styret i kommunen om for et par uker siden:

Nøkkeltall viser lavere antall meldinger, lavere antall nye undersøkelser, færre akuttplasseringer, færre barn i fosterhjem i Halden, men også flere fosterbarn Halden kommune har tilsynsansvar for andre steder.

Barneverntjenesten har vært i en prosess hvor team-strukturen har blitt endret, nettopp for å kunne ha best mulig praksis med tanke på kvalitet og kvantitet på arbeidet.

Endring har bl.a. bestått i etablering av 2 team som jobber med undersøkelser og hjelpetiltak i stedet  for 1 team som det var tidligere. Dette er en organisering som er vurdert til å kunne effektivisere arbeidet, bl.a. nærere kontakt mellom teamleder og saksbehandler som genererer raskere avklaringer som igjen medfører mer effektiv arbeidshverdag.

Utover disse teamene har vi et team knyttet til «Barn under omsorg».

I tillegg har det vært jobbet aktivt med å optimalisere ivaretakelse av tilsynsføreransvaret. Vi har mange personer som gjennomfører tilsynsbesøk og vi har intensivert oppfølgingen av tilsynsføreren. Det har blitt gjennomført møter og kursing for å få sikre dette arbeidet på best mulig måte. Men ordningen må fungere ut 2019 for å få et evalueringsgrunnlag.

Barneverntjenesten har også innført bruk av mobilt barnevern. Det innebærer at ved hjelp av nettbrett kan saksbehandlere skrive direkte inn i fagprogrammet Familia etter gjennomførte møter og hjemmebesøk. Dette effektiviserer i stor grad jobben til de ansatte.

Men som med alle omorganisasjoner og nye rutiner tar det tid å få full effekt.

Det gjøres mye godt arbeid på mange områder innenfor Haldens barnevern og de ansatte gjør en flott jobb. Og nå ansetter rådmannen to til.

Men en voksende samfunnsutfordring,  som Halden deler med svært mange andre kommuner, fortjener en grundigere analyse, debatt og omtale enn det vi har sett i Halden den siste uken.

Thor Edquist

Ordfører (H)

 

Foto: Ellen Midtfjeld.

Kommentarer

kommentarer