– En av de største miljøutfordringene globalt er forsøpling av havet, og dessverre blir det mer av det. Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet og naturmangfoldet, og det svekker arbeidet med en bærekraftig utvikling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Hold Norge Rent har en sentral rolle i å koordinere det frivillige ryddearbeidet, og bidrar til å forebygge marin forsøpling gjennom sine informasjonskampanjer. De får nå èn million kroner i økt driftsstøtte.

I fjor deltok over 18000 personer i Hold Norge Rents landsomfattende ryddekampanje, og i underkant av 900 km strandlinje ble ryddet.

Fishing for Litter er et prosjekt i regi av Miljødirektoratet. Gjennom denne ordningen kan fiskere avfall de får opp når de fisker, leveres gratis i havner. Her får vi også mer kunnskap om hvordan avfallet best kan håndteres på land Gjennom dette prosjektet ble det i 2016 levert inn 48 tonn avfall.  Denne mengden kan nå bli betydelig større gjennom pengene fra revidert nasjonalbudsjett..

Havnene i Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy er med på ordningen, samt i overkant av 30 båter.   Det er ennå ikke avklart hvilke nye havner og båter som skal med.

Tilskuddsordningen som Miljødirektoratet forvalter, har mottatt mange gode søknader i år. Nå bevilges fem millioner kroner ekstra til denne ordningen, og det gjør at enda flere av søkerne får penger til sine prosjekter.

Pressemelding fra Klima-og Miljødepartementet.