Mer tid og valgfrihet for barnefamiliene

Leserinnlegg fra Daginn Stærk (KrF)

Gjennom den offentlige utredningen (NOU 2017:6) om offentlig støtte til barnefamiliene rettes det søkelys på barnefamilienes vilkår i dagens samfunn. Selv om KrF ikke er enig i alle tiltak som der foreslås, er vi glad for den debatten som følger med.

For KrF er det viktig å ta utgangspunkt i barnas behov. Stabile og trygge familier gir trygge barn som vokser opp til å bli trygge voksne. Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. Den offentlige støtten til barnefamiliene må ha som mål å støtte opp om familielivet. Det bør derfor legges til rette for valgfrihet og fleksibilitet for familien, med mulighet til å velge løsninger som er best for seg og sine barn.

På bakgrunn av dette ønsker KrF derfor å:

  • Styrke barnetrygden, samtidig som barnetrygden skattlegges. Dermed vil de med lavest inntekt sitte igjen med mest barnetrygd etter skatt.
  • Forbedre kontantstøtten gjennom å utvide den, gjøre den lettere å kombinere med bruk av deltidsbarnehage og stille krav om norskopplæring for minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper.
  • La alle foreldre beholde retten til foreldrepenger som ved forrige barn når det er mindre enn to år mellom fødslene.
  • Erstatte engangsstønaden med et minimum av foreldrepenger på 2 ganger grunnbeløpet.
  • Sette ned et tidsklemmeutvalg som skal utrede nye, konkrete tiltak for foreldre i tidsklemma.

Noe av det aller viktigste vi som samfunn kan gjøre, er å legge til rette for at barna våre får en trygg og god oppvekst. En god barndom varer hele livet.

Dagfinn Stærk

Gruppeleder KrF

Kommentarer

kommentarer