Må snu på skolepengene

Fylkestinget var mandag samlet til møte for å se hvordan skolebruksplanen for de videregående skolene kan harmonere med økonomien framover. – Ting er blitt vesentlig dyrere fra i fjor sommer, da skolebruksplanen ble vedtatt, sier fylkesrådmann Anne Skau.
Tekst: Fredrik Norland, Østfold fylkeskommune

Fylkesrådmannen arbeider nå med sitt forslag til økonomiplan der mulighetene for å realisere det betydelige investeringsbehovet knyttet til både videregående skoler og på samferdselsområdet inngår. Det er flere forhold som spiller inn: Befolkningsveksten fortsetter, frafallet er fortsatt stort, Østfold har levekårsutfordringer, klimautfordringer og store endringer i infrastruktur (tog, buss etc). I sum påvirker dette kostnadene i årene som kommer, og tusenkroners-spørsmålet nå (bokstavelig talt) – er å finne ut hvordan planer, ønsker og økonomi kan møtes.

– Vi har regnet siden i fjor sommer på hva skolebruksplanen vil kunne koste. Med de tallene vi sitter med nå, ser vi at flere elementer ble dyrere enn vi regnet med i utgangspunktet. Det vil utfordre økonomien vår i mange år framover. Vi må ha penger til å drifte skolene også, ikke bare bygge dem moderne, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

– Tok forbehold

– I Skolebruksplanen som ble vedtatt i juni 2016 var det i kostnadsanslagene tatt forbehold om blant annet konsekvenser av fylkestingets endelige vedtatte tilbudsstruktur, kostnader til tomter, infrastruktur og prisstigning fra kalkylene basert på prisbildet på det tidspunktet. I tillegg var samtlige mulige nye prosjekter kun i en såkalt tidligfase der det generelt er stor usikkerhet ved alle kostnadsanslag. Fylkesrådmannen varslet derfor allerede da at en først ved kommende rullering av økonomiplanen ville få en oversikt over hvilke prosjekter som kunne bli realisert når, og om det ville bli behov for også innholdsmessige justeringer i de ulike prosjektene, forklarer fylkesrådmann Anne Skau.

På bakgrunn av fylkestingets vedtak om tilbudsstruktur for de videregående skolene i 2016, oppdatert prisbilde og at noen av prosjektene nå har kommet noe lengre i planfasen, foreligger det nye kostnadsanslag for investeringsprosjektene i Skolebruksplanen. Disse ligger betydelig over det som ble anslått (med forbehold) for ett år siden. Fylkesrådmannen er derfor i disse dager inne i et svært krevende arbeid med å tilpasse gjennomføringen av de høyest prioriterte prosjektene til de rammebetingelser fylkeskommunen har slik at økonomiplanen kan vedtas i økonomisk balanse slik kommuneloven krever.

Borg kan bestå

Et aktuelt tiltak i denne sammenheng er å ikke gjennomføre den tidligere forutsatte endringen i skole- og tilbudsstrukturen i Sarpsborg, dvs at:

  • Borg vgs beholdes i overskuelig fremtid
  • St. Olav bygges ny, men med en videreføring av eksisterende tilbud
  • Kalnes vgs tilføres ikke nye tilbud.

I tillegg må prosjektene i Indre Østfold og Halden være lønnsomme, eller i hvert fall ikke øke fylkeskommunens netto utgiftsnivå på hverken kort eller lang sikt, dersom de skal realiseres.

Videre vil endringer ved Glemmen VGS bli skjøvet noe ut i tid av økonomiske hensyn samtidig som det avventes endelig trasevalg og plassering av ny jernbanestasjon i Fredrikstad ved Inter-Cityutbyggingen.

– Det legges til grunn at Nye Frederik II skal bygges på FMV-området som planlagt, men det tas forbehold om at det kan være aktuelt for fylkesrådmannen å foreslå noe justering i tilbudene mellom Glemmen og Frederik II dersom dette har betydelige økonomiske gevinster, sier Anne Skau.

– Innhold i skolen er viktigst

I tillegg til behovet for å holde gjeld og kapitalutgifter på et håndterbart nivå i forhold til fylkeskommunens inntekter fra skatt, rammetilskudd og utbytte i årene som kommer, er disse tilpasningene også nødvendig for at det ikke skal bli et uforholdsmessig stort press på skolens innhold som følge av krav til innsparinger og kostnadseffektivisering på skolenes ordinære driftsbudsjetter, sier Skau.

Fylkesdirektør for opplæring, Solveig Olsen Fjærevik, redegjorde for hvilke utfordringer de videregående skolene står foran, og varslet om at man drastisk måtte vurdere både tilbud, klasseantall og lærertetthet, i det hele tatt: Hvordan man organiserer opplæringen.

– Dette vil kreve tøffe prioriteringer, men en ting kan vi slå fast: Innholdet i skolen er viktigst, sier hun.

Fylkestinget skal ta stilling til hva som skal gjøres i sitt økonomiplanmøte i juni.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer