Leve hele livet -en kvalitetsreform for eldre

Stortinget har nylig behandlet «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.

Mange kommuner gjør en veldig god innsats for å ta vare på våre eldre. Det vet de som jobber i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, det vet pasienter og pårørende, politikerne vet det. Mange arbeider systematisk og godt på ett eller flere av reformens områder.

Men det er allikevel slik at man mange steder ikke lar seg inspirere av de beste eksemplene/beste praksis.

Av og til skjer ting som ikke burde ha skjedd. Av og til er vi politikere ikke gode nok til å synligjøre muligheter for forbedring. Denne reformen skal derfor legge til rette for at kommuner, helseforetak og andre kan lære av hverandre og implementere gode og innovative løsninger i tjenestene.

Som Høyre-politiker er jeg spesielt fornøyd med at denne reformen først og fremst dreier seg om mennesker, ikke systemer. Leve hele livet handler om det som er viktigst i livet: fellesskap, aktivitet, god og næringsrik mat, helsehjelp, åndelige og eksistensielle behov.

Reformen skal bidra til å heve livskvaliteten slik at eldre får flere gode leveår, både trivselsmessig og helsemessig. Det er viktig å i større grad mestre eget liv, samtidig som man får den helsehjelpen man trenger når det er behov.

Regjeringen har reist landet rundt for å finne de gode tiltakene. Det er arrangert dialogmøter for å få råd og innspill. Hundrevis av eksempler på gode lokale tjenester og tilbud er mottatt. Alle innspillene er vurdert, og sammen med ny forskning danner det grunnlaget for reformen. Det er 25 konkrete og utprøvde løsninger på de områder hvor vi vet at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag som kommunene kan lære av og bli bedre på. Det som er gledelig er at av de 25 eksemplene som trekkes frem i reformen, er 5 av dem fra vårt eget fylke Østfold.

I samarbeid med Borg bispedømme har Fredrikstad kommune utarbeidet egne prosedyrer i tros- og livsutøvelse. På den måten kan den enkeltes behov for samtaler om eksistensielle behov bli ivaretatt. For noen handler det om trostilhørighet og religion, for andre kan det handle om livssyn uten religion. For de fleste handler det om hva som gir mening og oppleves som betydningsfullt både i hverdagen og i møte med livets store spørsmål. Eksistensiell omsorg inngår derfor som en del av den helhetlige omsorgen til pasienter og pårørende.

Det er vel kjent at fysisk trening og aktivitet kan brukes som forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak. Fysisk aktivitet for eldre har stort potensiale for å forebygge fall, tap av fysisk funksjon og kognitiv svikt og demens. Organiserte tilbud om trening i gruppe gir best effekt. Bowls for eldre, et modifisert bowlingspill rettet spesielt mot eldre menn i regi av Mental Helse Moss og Eldreliv ved Moss frivilligsentral er et annet eksempel til etterfølgelse som trekkes frem i reformen.

I tillegg til selve behandlingen som tilbys i sykehus og helse- og omsorgstjenester, er det mange funksjoner som er viktige for at eldre mennesker skal føle seg trygge og ivaretatt. Det gjelder hvordan de tas imot, hvordan det er tilrettelagt, hvordan de skal ta seg fram til riktig sted og hvordan de informeres om hva som skal skje.

Løsningen med pasientverter som Sykehuset Østfold tilbyr er med på å skape trygghet hos pasientene, bidrar til å gjøre ventetiden på hjemtransport mer bekvem med kaffe og kakeservering, og bidrar også til øke sykehusets omdømme på en positiv måte. En eldre pårørende sitert i reformen ga uttrykk for følgende: «Jeg har gruet meg i flere dager for å finne frem i sykehuset. Nå ble det ikke noe problem fordi pasientverten fant frem rullestol med det samme vi kom inn i vestibylen, og fulgte oss opp på røntgenavdelingen.»

For at den enkelte bruker blir ivaretatt til rett tid av riktig personell på rett sted når akutt sykdom/forverret tilstand inntreffer er det avgjørende med observasjons- og handlingskompetanse hos de ansatte. Derfor er det positivt at vårt eget Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester vi har i Østfold samarbeider med senteret i Rogaland for å se på muligheten til å utvikle en felles kompetansepakke med kunnskapsbaserte verktøy tilpasset ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Å få redusert eller miste funksjonsnivået i tidlig alder er alvorlig. Derfor er det viktig med tverrfaglig rehabilitering. Helsehuset i Indre Østfold har tatt utfordringen og satt i gang prosjektet Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold. Et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, lege og sykepleier skal gjøre tidlig vurdering av den enkeltes funksjon, samt koordinere og igangsette rehabilitering. Målet er å mestre daglige aktiviteter bedre og for å øke sosial og samfunnsmessig engasjement.

Alle disse eksemplene og de resterende som trekkes frem i Stortingsmeldingen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. Hva som løfter kvaliteten på tjenestene og bidrar til trygg, verdig alderdom.

Jeg håper at kommunepolitikere i Østfold tar utfordringen Stortinget har gitt oss på alvor og vedtar de beste løsningene som bidrar til eldre kan leve livet – hele livet.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer