Klimakrise i Halden?

I aller høyeste grad, men det krever også handling!

Klimaet endrer seg dramatisk. Å begrense klimaendringene og utvikle bærekraftige samfunn er vår tids største utfordring. Kommunene er helt sentrale aktører i klima- og miljøpolitikken og Halden må ta sin del av ansvaret og gå foran i å finne løsninger der vi har gode forutsetninger for det. Vår samfunnsplan slår fast at i Halden skal arbeid, kunnskap og klima være viktigst. For Halden Arbeiderparti er dette kun ord så lenge satsingen ikke fylles med innhold og mening, og man samtidig evner å sette dette i sammenheng med hverandre.

FNs bærekraftsmål, FNs siste klimarapporter og internasjonale avtaler og forpliktelser må legges til grunn lokalpolitisk og det må settes ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp også i Halden. Det må tas bedre grep om samfunnsutviklingen og vi må finne fram til mål og tiltak som kan redusere dagens klimagassutslipp i Halden med minst 40 prosent innen 2030. Dette innebærer samtidig at Halden må bli et nullutslippssamfunn innen 2047. Dette vil kunne oppnås ved både reduserte klimagassutslipp og økt CO2-opptak.

Halden Arbeiderparti var veldig tidlig ute med et krav om at vi skal utarbeide et klimabudsjett for kommunen samtidig med at FNs bærekraftsmål skal tas inn i kommunal planlegging. På tross av posisjonspartienes nei til begge deler, har vi nå heldigvis på trappene en ny klimaplan med et klimabudsjett for kommunen. Et klimabudsjett vil være et veldig viktig verktøy for identifisering av mulige og gode tiltak, og vil lettere vise koblingen til økonomi og ressursbruk. Dette vil for tiden framover bli avgjørende for gode beslutninger i klimapolitikken og bedre synliggjøre hvilke økonomiske prioriteringer som blir nødvendig for å nå klimamålene lokalt.

God klimapolitikk er god næringspolitikk. Arbeidsplassutviklingen i Halden har vært negativ i forhold til befolkningsutviklingen de siste årene. I løpet av noen få tiår må vi i Halden evne å skape mange nye, gode og grønne jobber som vi kan leve av i en tid der vi ikke lengre kan tillate oss å leve av å forurense. Det er naivt å tro at dette ikke er noe vi bør planlegge for nå og som ikke allerede vil påvirke oss innen kort tid. Jobbene vil ikke komme av seg selv, og vi blir nødt til bedre å sette oss i stand til en rettferdig og inkluderende omstilling der muligheter for nye arbeidsplasser og ny teknologi utnyttes bedre enn i dag. I dag er denne innsatsen fra kommunalt hold nærmest fraværende.

Holdninger og kunnskap går hånd i hånd, og det er bunnløst trist å være vitne til dagens politiske ledelse i Halden sin klimapolitiske ignoranse som så tydelig kom til uttrykk på oppfordringen om å erklære klimakrise i Halden. Hvilken klode befinner Thor Edquist og posisjonspartiene seg på i klimaspørsmålet i egen kommune? Vi kan ikke lenger ta oss råd til manglende politisk vilje og handlekraft. Politisk ledelse må bli langt mer bevisst sin holdningsskapende rolle.

Kommunen må legge mer til rette for at innbyggerne lettere kan ta klimavennlige valg. Halden Arbeiderparti vil at videre vekst i persontrafikk i hovedsak skal tas gjennom gang, sykkel og kollektivtrafikk. Skal dette målet nås, må kollektivtilbud mellom utkanten og sentrum og mellom kommunene i fylket bli bedre. En samfunnsutvikling med mindre transportbehov og energibruk vil kreve en mer kompakt byutvikling, med bærekraftig arealpolitikk der fremtidsrettet transport og logistikksystemer har stor prioritet. Det må bygges infrastruktur og bedre tilrettelegges for kjøretøy som benytter elektrisitet, hydrogen eller biogass, også i distriktene. Det bør bli enklere for folk å velge bort bilen, slik at bilbruken i sentrum totalt sett kan reduseres.

Som innkjøper har kommunen stor påvirkningskraft, og det må stilles krav om etiske og klimamessige vurderinger i kommunale anbud og innkjøp. Kommunen bør være en pådriver for nullutslipps- og fossilfrie byggeplasser, og følgelig skal alle offentlige nybygg og renoveringer ha høy miljøstandard.

Halden Arbeiderparti vil ha en vurdering av klimakonsekvensene av alle relevante saker som legges fram for kommunestyret.

Ny teknologi for karbonfangst og mer aktiv skogplanting og –forvaltning kan være muligheter for Halden som foreløpig ikke er utnyttet. Halden Arbeiderparti vil ha gode gjenvinnings-, gjenbruks- og kildesorteringsordninger og vil ta et aktivt initiativ til å gjøre kommunen plastfri.

Det må ses nærmere på hvordan kommunen kan sørge for at mulighetene ved en mer sirkulær økonomisk tankegang kan utnyttes, samtidig som vi mer aktivt må jobbe for å forhindre matsvinn. I tillegg er Halden en stor landbrukskommune, og det gjør at vi trenger en økt satsing på klimatilpasning av landbruket. Landets matproduksjon skal øke i takt med befolkningsutviklingen, men selv om det satses på matproduksjon kan utslippene i sektoren likevel reduseres med riktige tiltak. Kommunen kan bidra til å synliggjøre disse og at de gjennomføres.

God klimapolitikk handler også om sterke fellesskap, samarbeid og at man evner å løfte i flokk i møte med store omstillinger. Dette har samfunnet klart mange ganger tidligere og vi kan klare det igjen. At Halden skal bli et nullutslippssamfunn eller være klimanøytral innen 2050 er fortsatt innen rekkevidde, men det vil kreve omstilling, nytenking og en god dose med mot og drivkraft, som man åpenbart ikke finner i dagens politiske ledelse i Halden.

Helge Bergseth Bangsmoen

varaordførerkandidat Halden Arbeiderparti

Kommentarer

kommentarer