Kan skape 3300 nye arbeidsplasser

En ny rapport, utarbeidet av Thema Consulting Group AS på vegne av Avfall Norge og Biogass Oslofjord, slår fast at potensialet er stort for biogass og biogjødsel på Østlandet.

Oppbygging av verdikjeder for biogass og biogjødsel gir positive virkninger for regional verdiskaping og sysselsetting. Ved å benytte beregnede nøkkeltall etablerer den nye rapporten et utgangspunkt for å anslå den fremtidige betydningen for verdiskaping, sysselsetting og miljø ved å øke utnyttelsen av norske biologiske avfallsressurser.

Totalt viser analysen at den årlige verdiskapingen i dag er på 900 millioner kroner, mens den totale sysselsettingen i verdikjeden utgjør i underkant av 730 årsverk. I snitt bidrar produksjonen av biogass til en samlet verdiskaping på ca. 2 millioner kroner pr. GWh og en sysselsetting på 1,7 årsverk pr. GWh.

– Bedre utnyttelse av avfall og restprodukter er en sentral del av den sirkulære økonomien og kan bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Norge. Club of Rome utredet våren 2016 på oppdrag fra Avfall Norge og Innovasjon Norge effektene av en sirkulær økonomi for hele Norge. Basert på overordnete scenarier for fornybar energi, energi- og materialeffektivisering ble potensialet beregnet til over 50.000 nye arbeidsplasser, skriver Henrik Lystad, Fagsjef Avfall Norge i rapporten «Verdiskapning av biogass på Østlandet».

Samlede utslippsreduksjoner fra dagens verdikjede for produksjon og bruk av biogjødsel og biogass på Østlandet er beregnet til 103 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Ved en karbonpris på 500 kroner pr. tonn verdsettes denne utslippsreduksjonen til vel 50 millioner kroner på årsbasis.

Årlig bidrag til bruttonasjonalproduktet og miljø fra produksjon av biogass og biogjødsel kan øke i framtiden dersom produksjonsvolumet øker. Dette vil også øke antall sysselsatte i verdikjeden.

– Biogass gir betydelig antall arbeidsplasser og verdiskaping gjennom en lang verdikjede: Fra innsamling av våtorganisk avfall (matavfall, industriavfall, fiskeavfall, alger, skogsavfall, avløpsslam) og husdyrgjødsel, til forbehandling, evt substratproduksjon, sortering, utråtning og gassproduksjon til foredling og distribusjon av flere produkter (biogass/biometan, biogjødsel, vekstmedier, CO2, proteiner, bioplast, «bioaktiver» mm). Sektoren skaper arbeidsplasser direkte og indirekte gjennom verdiskaping innen landbruk og matproduksjon, og bidrar til grønn omstilling, lavere utslipp og renere byer og tettsteder. Kanskje viktigst så sørger biogassanlegg for at verdifulle næringsstoffer i matavfallet, i sær fosfor, bringes tilbake i kretsøpet og brukes til ny matproduksjon, sier Lystad i rapporten.

Ved en produksjonsøkning på Østlandet til 2.000 GWh har vi beregnet en samlet verdiskapingseffekt på 4,6 milliarder kroner, mens sysselsettingen kommer opp i ca. 3.300. Ved en økning av produksjonsnivået til 2.000 GWh pr år har vi anslått utslippsreduksjonene til 475.000 tonn CO2- ekvivalenter. Ved en kalkylepris på 500 kroner pr tonn er den årlige verdien av denne utslippsreduksjonen ca. 240 millioner kroner.

– For at biogass skal får høyere oppmerksomhet og vilje til å satse hos myndigheter, politikere og private investorer, så må gevinstene med en slik satsing tydeliggjøres og biogass må gis gode og langsiktige rammebetingelser. Vi håper denne rapporten kan danne grunnlag for å synliggjøre sektorens store potensial for lokal og regional verdiskaping, og at dette kan danne grunnlaget for økt nasjonal satsing, fortsetter Lystad.

Det vil i tillegg til den årlige verdiskapingseffekten vil det også oppstå verdiskaping under utbygging av ny kapasitet i verdikjedene for biogass. Denne engangseffekten er anslått til ca 13.800 årsverk og 14 milliarder kroner for eksempelvis 2.000 GWh ny kapasitet.

Last ned og les hele den nye rapporten her.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Biogass Oslofjord sin hjemmeside. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer