Integrering gjennom kunnskap

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Utdanning, forsking og innovasjon, og samspillet mellom disse, er avgjørende for å lykkes med omstilling, og for å nå målet om et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Kunnskap er også nøkkelen som gjør det mulig for alle å skape seg et godt liv, og til å møte de utfordringene samfunnet vårt står overfor i tiden fremover.

Høyre i regjering har høye ambisjoner om å utvikle Norge som kunnskapsnasjon, og et av regjeringens hovedprosjekter er å gjennomføre et integreringsløft. Målet er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv. De som skal leve og bo i Norge, må være en del av store og små fellesskap i samfunnet vårt. Innvandrere er en ressurs og norsk arbeidsliv trenger mangfold. Derfor vil Høyre at flere innvandrere skal få formell kompetanse slik at de kan komme seg i jobb.

I budsjettet for 2020 foreslår regjeringen nærmere 320 millioner kroner til målrettede tiltak som skal bidra til integreringsløftet. Her er noen eksempler:

  • å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Ordningen blir styrket med 25 millioner kroner til totalt 95 millioner i 2020 og gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud. Om lag 23,8 millioner kroner av midlene tilfaller Viken
  • videreføring av midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Av de 9,7 millionene til fylkeskommunene vil ca. 2,25 millioner kroner tilfalle Viken fylkeskommune
  • videreføring av dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Av de 6,4 millionene på landsbasis vil Viken fylkeskommune kunne bruke ca. 1,47 millioner for å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst.

Høyre mener at disse tiltakene vil bidra til at innvandrere får bedre kompetanse og mer kunnskap, noe som igjen vil sikre økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Tiltakene bidrar til bedre integrering og muligheter for at alle skal kunne leve et fritt og selvstendig liv og kunne ta egne valg.

 

Kommentarer

kommentarer