Ingen støtte til Ladies Tour of Norway?

I august arrangeres Ladies Tour of Norway. Det er ingen tvil om at rittet har gjort seg bemerket nasjonalt og internasjonalt. Halden markedsføres som vertsby, men Rådmannen mener at kommunen ikke kan støtte rittet økonomisk.
Foto: Michael Helgesen/Suveren Kommunikasjon AS

Når Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur samles til møte 4.mai ligger det en søknad fra Ladies Tour of Norway på bordet. Søknaden er på 100 000,-. I sakspapirene står det beskrevet hvordan Halden brukes i rittet.
– Årets program involverer Halden både i forbindelse med lagpresentasjon, start og defilering 12.august, lokale runder og målgang 14.august, samt involvering av en rekke sidearrangementer.

Rådmannens innstilling i sakspapirene er at søknaden må avslås, med begrunnelsen at det ikke er satt av midler til dette tiltaket i kultur –og idrettsbudsjettet for 2016. Likevel åpner han døra på et lite gløtt med å skrive at søknaden kan legges frem for behandling i Formannskapet ”for å se om det er andre midler som kan benyttes til tiltaket”.

Rittdirektør Roy Moberg er spent på politikernes behandling av søknaden.
– Hvis forslaget om avslag på søknaden opprettholdes blir Halden kommune den eneste kommunen i Østfold, av de som er destinasjonskommuner for LToN i 2016, som har avslått vår søknad. Alle de andre kommunene har sagt ja, forteller han.
Han presiserer at LToN aldri tidligere heller har mottatt midler fra kommunen, men at rittet vokser i omfang og de har ambisjoner om å fortsette å vokse.
– Kommunen er flinke til å stille opp med planlegging og tilrettelegging, mange positive og hjelpsomme folk, det er vi veldig glad for, men økonomiske midler har vi ikke fått tildelt.

På spørsmålet om hva et eventuelt avslag for kommunen har å si for gjennomføringen, forteller Moberg at de jobber langsiktig.
– Vi har budsjettert med økonomisk støtte fra alle de involverte start– og målbyene i 2016, og et avslag vil naturlig nok påvirke budsjettet. Vi har blitt oppfordret av kommunen til å søke, og det har vi gjort. Som alle andre må vi tilpasse utgifts– og ambisjonsnivået i forhold til inntektssiden, sier han.
Han er klar over kommunens vanskelige økonomiske situasjon og har forståelse for at det spares, men er likevel overrasket.
– Vi opplever Halden kommune som passive i forhold til andre kommuner når det gjelder engasjement i å støtte LToN og bygge konseptet videre. LToN blir sannsynligvis det første World Tour rittet i historien i Norge på sykkel allerede i 2017 og det første idrettsarrangementet i Østfold som får årlig statsstøtte. Det ligger et stort potensiale i forhold til TV, media og markedsføring av hele fylket og her vil vi selvfølgelig at Halden skal stå i fokus også for fremtiden.
Moberg vil gjerne fortsette arbeidet med Halden som «navet» i LToN videre.
– Men vi er selvfølgelig avhengig av et tett og godt samarbeid med hele lokalsamfunnet, inkludert kommunen, for å lykkes. Langsiktig er vi nødt til å jobbe opp mot miljøer der vi får støtte og engasjement for å realisere våre mål.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer